Курсова робота «Принципи цивільного права в Україні», 2008 рік

З предмету Право · додано 24.10.2010 19:21 · від Вікторія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Характеристика загальноправових принципів 2. Поняття та значення принципів у цивільному праві 3. Правова характеристика окремих принципів цивільного права України Висновки Список використаних джерел

Висновок

Принципи права – основні його ідеї та засади, що мають внаслідок їх законодавчого закріплення в нормах права загальнообов’язковий характер. Вони визначають сутність самих відносин та їх соціальну спрямованість, галузеві особливості правового регулювання, що сприяє однорідності розуміння сенсу правових норм, їх єдиному правозастосуванню. [17, 37]

Питання про принципи права і принципи галузей права завжди розглядалося в літературі й не втрачало своєї актуальності. Цивільне право не є виключенням, тому що йому властиві свої специфічні початки – принципи. У наш час питання щодо них є дуже значимим. Це пов’язано з реформуванням усього права, з його розподілом на приватне й публічне, з особливостями цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

Крім того, актуальність вивчення принципів цивільного права полягає в тому, що принципи права використовуються при усуненні прогалин у праві і застосуванні норми за аналогією права, що важливо для цивільного права внаслідок його динамічності і схильності до змін в економічній і соціальній дійсності. [17, 37] Цивільне право внаслідок цього стикається з такими ситуаціями, коли не виникає сумнівів у тому, що дані відносини є цивільними, але норми права, на основі яких можна врегулювати відносини, а тим більше спір сторін, – відсутні. Цивільне право не може врегулювати всі без винятку відносини. Практика йде попереду і виникають такі відносини, які не урегульовані нормами права. Наприклад, з появою нових інформаційних технологій виникла потреба в урегулюванні так званих комп’ютерних правочинів тощо. [17, 37]

Принципи цивільного права формуються, що цілком зрозуміло, не ізольовано, а під впливом загальних принципів усієї правової системи держави. В юридичній науці радянського і сучасного періодів багато уваги приділялося дослідженню принципів права, виявленню їх змісту, співвідношенню з іншими правовими категоріями, їх класифікації, що однак не завершилося сформуванням однозначних концептуальних поглядів на це правове явище. Насамперед висловлено різні погляди з приводу поняття правових принципів. Так, Алексеев С. С. під принципами права має на увазі виражені в праві вихідні нормативно-правові засади, що характеризують його зміст, його основи, закріплені в ньому закономірності суспільного життя [4, 98]. На думку Комарова С. О., принципи права — це основні ідеї, організаційні характерні ознаки правотворчості [10, 237]. Останнім часом значний внесок у дослідження даної проблеми зробила і українська юридична наука. Так, у спеціальній монографічній праці «Принципи права України» Колодій А. М. дійшов висновку, що принципи права — це такі відправні ідеї існування права, які виражають найважливіші закономірності і підвалини даного типу держави і права, є однопорядковими із сутністю права і становлять його головні риси, відзначаються універсальністю, вищою імперативністю і загальною значимістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови і зміцнення певного суспільного ладу [9, 27]. Це визначення, хоч і переобтяжене ускладненою термінологією, за своєю сутністю в основному відображає ті ж ознаки правових принципів. Проте автор дещо глобалізує їх значення та місце у правовій системі, адже принципи за охопленням правових норм можуть бути багаторівневими (загальноправовими, галузевими тощо), що згодом визнає і сам автор. [19]

Відповідно до сутності поняття правових принципів у юридичній літературі активно досліджувалося питання про їх конкретні прояви, види. Загалом сформувалася концепція про поділ усіх правових принципів на загальносоціальні, обумовлені економічною системою, та юридичні, які в свою чергу поділяються на загальноправові, які формуються найбільш рельєфно у конституційних нормах, і галузево-правові, які виражаються у правових нормах окремих галузей права та інших правових підсистем. Так, Алексеев С. С. до загальноправових принципів, зокрема, відносить: юридичну рівність, правосудний захист суб’єктивних прав, відповідальність за винну протиправну поведінку [4, 99]. Колодій А. П. дає різноманітну класифікацію принципів права для публічного і приватного права, для матеріального і процесуального права, для об’єктивного і суб’єктивного права. [9, 27]. Незважаючи на розмаїття визначень поняття принципів цивільного права, воно може бути узагальнено і зведено до такого: принципи цивільного права становлять основоположні (корінні, відправні, визначальні) ідеї (засади, риси), втілені чи закладені в законі, відповідно до якого здійснюється правове регулювання цивільно-правових відносин та забезпечується реалізація покладених на цивільне право функцій.

У російській літературі сучасного періоду принципами визнають, зокрема: правову рівність суб’єктів цивільного права; рівність всіх форм власності; недоторканність власності; свобода договору; свобода підприємництва; недоторканність особистості та особистих прав і свобод суб'єкта; недоторканність інтелектуальної власності; здійснення прав за своєю волею і у власному інтересі; неприпустимість зловживання правом [16, 20]. Як бачимо, розмаїття думок з приводу переліку галузевих принципів досить значне.

Як зазначається в джерелах [17, 38], у науці цивільного права теорія його принципів висвітлюється неоднозначно: від тенденції до ототожнювання методу і принципів цивільного права, чи принципів цивільного законодавства і права, до моделювання нових підходів. Здебільшого це проявляється у навчальних виданнях. У науковій літературі принципи вивчаються у двох основних аспектах: по-перше, принципи розглядаються як фундаментальні засади систем наукового знання в формі методології, теорій, концепцій, вчень тощо; по-друге, принципи, які існують й діють у реальному житті людини, в природі й суспільстві [14]. Проте, досі відома лише одна фундаментальна наукова робота з цього питання – Г.В. Свердлика. [17, 38]

У юридичній науці розрізняються декілька груп принципів, які стабілізують норми права і є їх основними напрямками: [17, 39]

- перша група – загально правові принципи: моральність, гуманізм, законність;

- друга група – принципи приватного права як надгалузі права: неприпустимість свавільного втручання в приватну сферу забезпечує свободу особистості, ініціативність, свободу вибору виду і міри своєї поведінки, свободу підприємництва;

- третя група – власне принципи цивільного права;

- четверта група – принципи окремих підгалузей цивільного права: права власності, права інтелектуальної власності, сімейного, житлового, спадкового;

- п’яту групу становлять принципи окремих інститутів цивільного права: права промислової власності, договірного права.

Отже, у даній курсовій роботі буде розглянуто характеристику загальноприйнятих принципів (моральність, гуманізм, законність), поняття та значення принципів у цивільному праві та правову характеристику окремих принципів цивільного права України (свободи договору).

Коментар модератора

30 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?