Дипломна робота «Сутність, види та перспективи розвитку споживчого кредиту на прикладі АТ Укрінбанк», 2006 рік

З предмету Банківська справа · додано 11.01.2007 00:23 · від SAnnaU · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність і роль споживчого кредиту в ринкових умовах господарювання 6 1.1. Необхідність та сутність споживчого кредитування 6 1.2. Класифікація споживчого кредиту 11 1.3. Огляд новацій в законодавчому забезпеченні споживчого кредитування в Україні 25 2. Аналіз сучасного стану споживчого кредитування в Україні 34 2.1. Оцінка сучасного стану та тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні 34 2.2. Рейтингова оцінка кредитоспроможності повчальника на прикладі вітчизняних і зарубіжних банків 44 2.3. Світовий досвід створення та функціонування кредитних агентств як способу мінімізації кредитних ризиків 53 3. Сучасні тенденції та перспективи розвитку споживчого кредитування на прикладі АТ “Укрінбанк” 65 3.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності Укрінбанку за 2004-2005 роки 65 3.2. Методика аналізу фінансового стану позичальника-фізичної особи та оцінка кредитного проекту 81 3.3. Пропозиції щодо удосконалення споживчого кредитування в Україні 94 Висновки 100 Список використаної літератури 106 Додатки

Висновок

Дослідження сутності, ролі класифікації споживчого кредиту споживчого кредиту в ринкових умовах господарювання приводить нас до ряду висновків. Стосовно споживчого кредиту можна виділити декілька специфічних рис:

- це вид позики відображає відносини між кредитором і позичальником, сенс яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на відміну від позик, які надають суб`єктам господарювання для виробничих цілей або для придбання активів, що породжують рух вартості;

- на відміну від інших видів кредиту, якими користуються переважно суб`єкти господарювання, споживчі кредити одержують фізичні особи;

- споживчий кредит є засобом задоволення споживчих потреб населення, тобто особистих, індивідуальних потреб людей. Надання споживчих позик населенню підвищує їх платоспроможний попит, життєвий рівень в цілому, та прискорює реалізацію товарних запасів, послуг, сприяє створенню основних фондів.

- всі види споживчого кредиту мають соціальний характер, оскільки вони сприяють вирішенню суспільних проблем – підвищенню життєвого рівня населення, утвердженню принципів соціальної справедливості.

Кредитування споживчих потреб населення здійснюється при дотриманні таких же принципів, що й при кредитуванні юридичних осіб: терміновості, повернення, цільової спрямованості, платності, забезпеченості. Важливим критерієм є платоспроможність позичальника

Одним з можливих способів оцінки кредитоспроможності позичальника є метод рейтингової оцінки кредитоспроможності позичальника, який широко розповсюджений в західних банках. Методика рейтингової оцінки кредитоспроможності включає:

- розробку системи оціночних показників кредитоспроможності;

- визначення критеріальних границь оціночних показників;

- ранжування оціночних показників;

- оцінка сумарної кредитоспроможності.

Побудова та впровадження скорингових моделей в українських умовах утруднена відсутністю необхідної статистичної бази. Іншою проблемою є те, що в економіці трансформаційного типу, до якого належить економіка України, велике значення мають якісні критерії оцінки позичальника, які не можна представити певним числовим параметром, а лише описово, або оцінити експертно за певною шкалою. Саме останній підхід здається перспективним на нинішньому етапі розвитку банківської системи України.

У другому розділі проведений аналіз сучасного стану споживчого кредитування в Україні. Оцінка сучасного стану та тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні показала, що частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі комерційних банків зросла з 13,5 % до 19,3 %, тобто на 5,8 %. На нашу думку, це можна вважати значним досягненням у споживчому кредитуванні. Але, якщо в кредитному портфелі західних банків споживчі кредити складають 1/3, то у кредитному портфелі українськіх банків – 1/7 у 2004 році та 1/5 у 2005 році. Тобто, не зважаючи на зростання обсягу спожичих кредитів, світових стандартів ми ще недосягли.

Останнім часом намітилась тенденція поділу ринку споживчого кредитування між фінансово–кредитними установами: банки роблять ставку на кредитування під придбання товарів, кредитні спілки беруться за іпотеку.

Спостерігається збільшення продажу за рахунок кредитних коштів банків. Найбільший приріст можна спостерігати у сфері продажу на виплату автомобілів і побутової техніки. Серед найперспективніших напрямів виділяють кредитування туризму, навчання, медичних послуг.

Дедалі більша щільність конкуренції в секторі споживчого кредитування неминуче призведе до зменшення вартості кредитних ресурсів, вищого сервісу обслуговування і вимушеного пошуку кредиторами нових перспективних ніш, таких як кредитування послуг.

Нововведенями в законодавчому забезпеченні споживчого кредитування в Україні є те, що позичальник протягом чотирнадцяти днiв може повернути споживчий кредит, навіть не зазначивши причин вiдмови. Тепер буде стояти питання щодо зловживання цим з боку позичальників. Крім того, фінансово–кредитні установи зобов’язані надавати пону інформацію щодо умов кредитування.

Однією з суттєвіших проблем є оцінка справжньої платоспроможності позичальника. У більшості країн світу кредитори на постійній основі обмінюються інформацією про платоспроможність позичальників через кредитне Агентство.

По-перше, кредитне Агентство підвищує рівень відомостей банків про потенційних позичальників і дає можливість більш точного прогнозування повернення позик. Це дозволяє кредиторам ефективно визначати напрям і ціну позики, зменшуючи ризик виникнення проблеми несприятливого вибору.

По-друге, наявність кредитних Агентств дозволяє зменшити плату за пошук інформації, яку стягували б банки зі своїх клієнтів. Це веде до вирівнювання інформаційного поля всередині кредитного ринку і примушує кредиторів встановлювати конкурентні ціни на кредитні ресурси. Більш низькі процентні ставки збільшують чистий прибуток позичальників і стимулюють їх діяльність.

По-третє, кредитне Агентство формує свого роду дисциплінуючий механізм для позичальників. Кожний знає, що у разі невиконання зобов'язань його репутація в очах потенційних кредиторів упаде, відрізаючи його від позикових коштів або роблячи їх набагато дорожче. Цей механізм також підвищує стимул позичальника до повернення кредиту, зменшуючи ризик несумлінної поведінки.

Таким чином, на сьогодні створення кредитних Агентств (бюро) в Україні було б доречним. При цьому всіма визнається його необхідність і доцільність з точки зору підвищення ефективності фінансового посередництва. Задача полягає в тому, щоб вибрати варіант його організації, в максимально можливій мірі що враховує як світовий досвід, так і специфіку Українських умов.

Третій розділ має назву "Сучасні тенденції та перспективи розвитку споживчого кредитування на прикладі АТ “Укрінбанк”".

Нами проведений аналіз фінансово-господарської діяльності Укрінбанку за 2004-2005 роки. Повна назва банку: Акціонерне товариство "Український інноваційний банк" Скорочена назва банку: АТ "Укрінбанк". Рік заснування банку 24.01.1989. Укрінбанк постійно впроваджує нові види послуг та модифікує вже традиційні, розробляє і впроваджує сучасні форми обслуговування.

Аналіз структура клієнтів Укрінбанку показує, що підприємства сфери торгівлі залишаються основними позичальниками банку. На нашу думку, це пов’язано з тим, що вони мають швидку окупність та високу ліквідність. Негативною тенденцією є зменшення суми кредитів сільському господарству на 18,4 тис. грн, частки у кредитному портфелі банку – на 10%. Натомість, зросла частка кредитів фізичним особам з 6% до 9% кредитного портфеля, або з 21,4 тис.грн до 34,8 тис. грн. Це зайвий раз підтведжує той факт, що ринок споживчого кредитування набув активного розвитку.

Якщо проводити аналіз кредитного портфеля АТ "Укрінбанк" у розрізі валюти то необхідно зазначити, що збільшився обсяг кредитів, наданих у іноземній валюті з 130,4 тис. грн у 2004 році до 180,4 тис. грн у 2005. Ми пов’язуємо це з певною недовірою до національної валюти та інфляційними очікуваннями.

Динаміку заборгованості клієнтів за станом погашення можна охарактеризувати, як позитивну, оскільки банк підвищив долю робочих кредитів у своєму кредитному портфелі майже в 1,22 рази. Вважаємо, що зростання обумовлено залученням нових клієнтів і розширенням банківських послуг. Також відмітимо, що об’єм кредитного портфеля в цілому зріс на 67,87 тис. грн, при цьому доля прострочених кредитів зменшилась майже в два рази.

Аналіз структури активів та зобов’язань Хмельницької філії АТ "Укрінбанк" дозволив зробити висновки, що: в 2004 році зобов’язання філії перевищували активи на 4,2 відсотки, тобто це вказує на те, що поточна ліквідність банку мала від’ємне значення. В 2005 році ситуація помітно покращилася. Активи банку перевищують його зобов’язання на 1222916,56 грн, що в відносному значенні складає майже 7%. Ми вважаємо, що це сталося в першу чергу за рахунок більш раціональнішого розміщення ресурсів в активні операції. Кредитний портфель підприємства зріс в 2005 році майже в 2,9 рази, з 5 млн грн до 14,9 млн грн. Суттєво зросли залучення коштів на депозит, в порівнянні з 2004 роком показник збільшився на 5,4 млн.грн і складає 39% росту. В результаті раціонального розміщення ресурсів установи суттєво зросли процентні доходи, що дозволило довести ліквідність підприємства до допустимих розмірів. За результатами аналізу порібно відзначити вдалу стратегію роботи філії в 2005 році. Залучення клієнта – стратегічне завдання кожної банківської установи, а відповідно суттєве збільшення кредитного портфеля підприємства не що інше як залучення додаткових клієнтів на обслуговування.

2005 рік для діяльності філії став незрівняним з попереднім, філія отримала непоганий чистий прибуток в сумі 283 тис грн. Головним моментом звичайно стало абсолютне збільшення, майже в 3 рази, кредитного портфеля, з 5 до 14,9 млн грн. Як наслідок збільшення витрат на 12 відсотків і збільшення кредитного портфеля майже на 300 відсотків і дало той розвиток філії за один рік роботи, чистий процентний дохід зріс в 17 разів. В 2005 році також активізувалися операції з продажу вільних ресурсів головнй конторі, а не зосередження їх на рахунках в НБУ, в результаті в 173 рази зріс процентний дохід від операцій з головним банком. Комісійний в 2005 дохід суттєво році не змінився, хоч і відбулося незначне його зростання, в 1,2 рази. Торговельний дохід підпримства зменшився в 1,2 рази, але це не специфіка роботи банку.

Стосовно пропозицій щодо організації кредитного Агентства в Україні зауважимо наступне. Існують два принципових підходи до організаційно-правової форми кредитного бюро, а саме:

- кредитне Агентство створюється або при Національному банку України, або за його вирішальною участю.

- кредитне Агентство створюється як самостійна комерційна або некомерційна організація. При цьому бажана підтримка Національного банку України. Крім того, не виключається варіант участі держави в статутному капіталі цієї організації.

Забезпечення максимального захисту інформації від несанкціонованого доступу – найважливіший чинник успішної роботи кредитного бюро. Відновлення ділової репутації і позитивного іміджу України загалом і вітчизняних позичальників зокрема, багато в чому визначається мірою прозорості, яка включає в себе достовірність, своєчасність і повноту розкриття інформації. В умовах лібералізації руху капіталів без цього неможливо забезпечити сприятливий інвестиційний клімат, підвищити рівень управління ризиками і рейтингові оцінки позичальників. Аналіз міжнародного досвіду доводить наявність безперечного зв'язку між інформаційною відкритістю та ефективністю фінансового посередництва.

У цей час склалися необхідні і достатні передумови для проведення практичних заходів щодо організації кредитного Агентства. Задача полягає в тому, щоб скоординувати зусилля всіх зацікавлених сторін.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення