Дипломна робота «Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх учителів початкових класів», 2005 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 21.10.2010 18:13 · від наташа · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування риторичної культури майбутнього педагога 7 1.1. Сутність і витоки сучасної педагогічної риторики 7 1.2. Зміст та завдання формування риторичної культури майбутнього вчителя 17 Висновки до розділу 1 28 РОЗДІЛ 2. Шляхи формування риторичної культури вчителів початкових класів в умовах вищої школи 29 2.1. Методика формування риторичної культури вчителя початкових класів у вищій школі 29 2.2. Організація і зміст експериментального дослідження 50 2.3. Перевірка ефективності експериментального дослідження 67 Висновки до розділу 2 74 Висновки 76 Додатки 80 Список використаних джерел 84

Висновок

У сучасній науці (Палатовська О.В., Сагач Г.М., Молдован В.В., Корніяка О.М. та ін..) ораторське мистецтво майбутнього вчителя розглядається як на основі аналізу теорії й історії ораторського мистецтва, мистецтва красномовства, так і на основі художнього читання, методики виразного читання, на основні вивчення сценічної діяльності акторів-читців (М.Горбунов, М.Заньковецька, М.Садовський, М.Тобілевич М.Щепкін, та ін.), авторського читання (В.Блакитний, О.Вишня М.Гоголь, І.Крилов, Т.Шевченко, та ін.), словесної діяльності видатних педагогів (А.Макаренко, В.Сухомлинський та ін.).

Мета педагогічної риторики — формування риторичної культури особистості вчителя, який володіє мистецтвом переконуючого мовлення і може навчити цьому мистецтву своїх учнів, студентів. Без уміння вести конструктивний діалог неможлива педагогіка спілкування, демократизація шкільного та вузівського життя. До актуальних проблем педагогічної риторики відносяться: поновлення статусу риторики як науки та навчальної дисципліни в середній та вищій школах із збереженням кращих традицій риторичного досвіду; формування мов-ної та риторичної культури особистості вчителя з ефективним мисленням, якісним мовленням, оптимальним спілкуванням; формування риторичної особистості вчителя, спеціаліста.

Важливими завданнями педагогічної риторики є розробка програм, навчальних планів, методичних рекомендацій, монографій тощо до курсу риторики для середньої та вищої школи України; формування національної школи красномовства через виховання ри-торичної культури особистості вчителя; координація творчих зусиль провідних спеціалістів, які працюють у сфері переконуючої комунікації; створення у вузах відповідних кафедр риторики, педагогічної майстерності, педагогічної творчості, театральної педагогіки з метою формування національної риторичної школи; позбавлення риторики від штучних ідеологічних обмежень та фальсифікацій; розробка науково-педагогічної системи навчання студентів ораторському мистецтву, риториці та створення умов для підвищення професіоналізму; залучення студентів до різноманітних форм риторичної діяльності у навчальній та позанавчальній творчості з метою формування позитивної мотивації до фахової діяльності.

Розробка змісту й методів навчання у вищій школі на принципах гуманізації та демократизації суспільного життя в цілому, гуманізації та гуманітаризації освіти зокрема, формування риторичної культури особистості майбутнього вчителя зумовила введення курсу риторики як навчального предмета до нових навчальних планів. Завданням викладання цього класичного гуманітарного предмета є підвищення як загальної культури, так і культури мислення, мовлення, публічного переконуючого спілкування особистості — формування риторичної особистості на базі підвищення її мовленнєвої культури (монологічне та діалогічне мовлення).

Формування риторичної особистості з високим рівнем мисленнєво-мовленнєвої та комунікативної культури базується на основі тісного взаємозв'язку із процесом формування мовленнєвої культури особистості студента на уроках рідної та іноземної мов, із врахуванням їх вікових та національно-мовних особливостей. Виховання культури риторичної особистості студента педвузу, майбутнього вчителя початкових класів вимагає формування спеціальних умінь педагога на основі тісного зв'язку із вихованням мовленнєвої культури особистості.

Важливим є взаємозв'язок теоретичних та практичних компонентів у формуванні риторичної особистості вчителя, який повинен володіти живим словом як інтеграційною якістю професійної майстерності, з установкою на педагогічну діяльність через сформовані спеціальні знання й уміння, через переконаність та ціннісні орієнтації студента на доцільність володіння мистецтвом живого слова у педагогічному процесі, педагогічному спілкуванні. Вплив учителя, викладача вузу на інтелект та емоції аудиторії є необхідною умовою впливової усної переконуючої комунікації.

Зміст системи формування риторичної культури вчителя початкових класів передбачає створення передумов для теоретико-практичного оволодіння студентами ораторськими уміннями як способом педагогічного впливу на студента. Методи мовлення, які використовують у формуванні риторичної культури учителя, сприяють оптимізації діяльності студентів: мислительної, мовленнєвої, комунікативної, творчої, педагогічної. Крім класичних методів, ефективними методами у формуванні риторичної особистості студента є метод рольових та ділових ігор, метод словесної дії, розв'язання ситуативних завдань, творчі конкурси, мікровиступи на задану тему, виступи-імпровізації, самоаналіз та рецензування, метод тестування, відеотренінги, відеопрактикуми тощо.

Вчені-методисти виділяють такі основні сфери застосування набутих ораторських навичок: навчально-пізнавальна, професійно-педагогічна, громадсько-політична, культурно-просвітницька. Серед ораторських навичок та умінь, якими повинен володіти кожен високопрофесійний педагог, виділяють монологічну, діалогічну та полілогічну форми усної переконуючої комунікації, наголошуючи на дефіциті культури конструктивного діалогу педагога у нестандартних, конфліктних ситуаціях.

З метою формування риторичної культури особистості вчителя виділяють три етапи діяльності вузівського педагога: моделювання системи навчання студента; створення й реалізація навчальної програми з риторики, ораторського мистецтва; розробка й впровадження навчальних та позааудиторних форм навчання студентів в умовах педагогічної освіти.

Формування риторичної культури вчителя початкових класів мало теоретико-експериментальний характер і проводилося у два етапи. В основі формуючого експерименту стоїть експериментальна система занять з проблем практичної риторики. Під час вивчення проблем риторики як науки і мистецтва слова студенти мали змогу ознайомитися з принципами ораторських виступів, здобути мінімум знань, необхідних для підготовки своїх перших промов. Заняття розплановані так, щоб під час наступних занять цей початковий мінімум поглиблювався і поширювався.

Наприкінці експериментального дослідження стало очевидно, що у процесі використання розробленої системи роботи у студентів експериментальної групи підвищився рівень розвитку умінь риторичного мовлення і риторичної культури. Отже, даний підхід здатний забезпечити оптимальний розвиток риторичного мовлення, сформувати позитивну мотивацію та підсилити інтерес до навчально-професійної діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?