Курсова робота «Принципи фінансового менеджменту в ефективному управлінні фінансовими ресурсами підприємства», 2010 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 13.10.2010 12:12 · від Natali · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Методологічні засади управління фінансовими ресурсами 5 1.1. Сутність та принципи фінансового менеджменту 5 1.2. Поняття фінансових ресурсів та необхідність управління ними 9 1.3. Показники ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства 12 Розділ 2. Практика управління фінансовими ресурсами на ВАТ «Державна холдингова компанiя "Луганськвугiлля"» 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 15 2.2. Управління фінансовими ресурсами на підприємстві 20 2.3. Аналіз ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємстві 26 Розділ 3. Напрямки покращення фінансового менеджменту суб’єкта господарювання 34 3.1. Покращення управління фінансовими ресурсами на основі фінансового менеджменту 34 3.2. Заходи підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами 37 Висновки і пропозиції 45 Список використаних джерел 48 Додатки

Висновок

Таким чином, фінансовий менеджмент - це система принципів і методів формування, розподілу і використання фінансових ресурсів підприємства.

Фінансовий менеджмент перебуває під впливом загальних принципів управління: планування, стимулювання, узгодження окремих елементів, варіативність, цільова спрямованість.

Завданнями фінансового менеджменту у сфері управління фінансовими ресурсами є:

- загальний фінансовий аналіз і планування;

- управління джерелами коштів (забезпечення підприємства фінансовими ресурсами);

- розподіл фінансових ресурсів (інвестиційна політика і управління активами).

Визначаються такі області фінансового управління, що вимагають удосконалення на основі застосування методів фінансового менеджменту:

- регулювання фінансових результатів виробничої діяльності підприємства, тобто визначення оптимальних варіантів формування окремих елементів собівартості виробництва, розподілу витрат, ціноутворення, оподаткування тощо;

- управління активами - діяльність, пов’язана з формуванням майна підприємства;

- управління джерелами фінансових ресурсів - управління власним і позиковим капіталом.

Аналіз літературних джерел показав, що серед науковців немає єдиної точки зору на визначення поняття фінансових ресурсів підприємства. фінансові ресурси визначаються як грошові кошти, що на мою думку, не розкриває їх економічної сутності; як найбільш ліквідні активи, з чим можна погодитись лише частково. Фінансовими ресурсами можна вважати ті активи, які здатні перетворитися на грошову форму до настання моменту погашення зобов’язань або можливе їх використання як засобу платежу в натуральній формі незалежно від рівня їх ліквідності.

На основі дослідження економічної сутності фінансових ресурсів можна визначити, що фінансові ресурси підприємства - це сукупність активів підприємства, сформованих із зовнішніх і внутрішніх джерел, що знаходяться в розпорядження підприємства на правах власності або тимчасового володіння і які використовуються для погашення фінансових зобов’язань та забезпечення безперервності функціонування підприємства.

Державна холдингова компанiя "Луганськвугiлля" (ДКХ "Луганськвугiлля") - відкрите акціонерне товариство, основний вид діяльності якого - господарське керування вугільною промисловiстю.

У зв'язку з тим, що холдингова компанiя виконує функцiї по керуванню та координацiї роботи своїх дочiрнiх пiдприємств та структурних пiдроздiлiв, то проблеми, якi впливають на дiяльнiсть цих пiдприємств - це одночасно проблеми компанiї.

На пiдприємствi спостерiгається подальше накопичування та збiльшення iстотних проблем, що негативно впливають на його дiяльнiсть: великий ступiнь зносу основних фондiв, брак коштiв на проведення ремонту примiщень та на технiчне переоснащення, заборгованiсть iз заробiтної платнi та iнше.

На сьогодняшнiй день на вугiльному ринку дiє ряд обмежуючих факторiв, що негативно впливають на господарську дiяльнiсть пiдприємства, а саме: недосканала система цiноутворювання, порядок сплати за реалiзовану продукцiю, забезпечення фiнансами та робочою силою.

Досвiд показує, що стабiльна фiнансово-господарча дiяльнiсть товариства знаходиться пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, у тому числi фiнансових можливостей продукцiї пiдприємства, наявностi джерел фiнансування та вартостi кредитiв. Крiм того, пiдприємство вiдчуває вплив наступних ризикiв, наприклад, ризику перевищення кошторису витрат, ризику недостатностi розвитку iнфраструктури.

Зростання виробництва неможливе без активiзацiї iнвестицiйної дiяльностi. На теперешнiй час немає антикризової державної програми, яка повинна включати комплекс суворопослiдовних заходiв, якi б у порядку системного ранжирування усували причини кризи вугiльної промисловостi.

Пiдприємство у звiтному роцi мало нестабiльне фiнансове становище, низьку платоспроможнiсть, невисоку залежнiсть вiд заємних коштiв. У пiдприємства недостатньо поточних активiв для погашення боргiв. Мобiлiзувавши усi обiговi кошти, воно може погасити лише 82% поточних зобов'язань.

Покращення управління фінансовими ресурсами можливе сьогодні лише на основі застосування принципів фінансового менеджменту.

Конкретними заходами з підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами на досліджуваному підприємстві повинні бути: залучення кредитних ресурсів, як довгострокових, так і короткострокових; підвищення рівня чистого прибутку за рахунок упровадження нових технологій; розширення асортименту послуг; економії матеріальних ресурсів; прискорення розрахунків з дебіторами та ін.

Підприємству необхідно реалізувати частину невикористовуваних об’єктів основних засобів, спрямувавши вивільнені кошти на поповнення оборотних активів.

Побудований на основі запропонованих заходів прогнозний баланс ДХК "Луганськвугiлля" відображає раціональне співвідношення оборотних та необоротних активів, власних та залучених джерел фінансування. Запропонована структура балансу дозволить покращити усі кінцеві показники ефективності діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?