Дипломна робота «Незалежна та бухгалтерська оцінка: теоретико-методологічний вимір», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 01.10.2010 21:21 · від ima4oi · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти незалежної та бухгалтерської оцінки 5 1.1. Взаємозв’язок оцінки в бухгалтерському обліку і економічних теоріях 5 1.2. Незалежна оцінка: поняття і законодавче регулювання 24 1.3. Систематизація наукових підходів до розгляду питання незалежної оцінки 47 Висновки до першого розділу 56 Розділ 2. Організація незалежної оцінки в Україні 58 2.1. Незалежна оцінка в Україні та світі: структура і регулювання 58 2.2. Суб’єкти оціночної діяльності в Україні та їх професійні об’єднання 64 2.3. Кваліфікація та вимоги до фахівців з незалежної оцінки 77 2.4. Методичне підґрунтя проведення незалежної оцінки 89 Висновки до другого розділу 95 Розділ 3. Методика відображення незалежної оцінки для цілей бухгалтерського обліку 97 3.1. Випадки застосування професійної (незалежної) оцінки для цілей бухгалтерського обліку 97 3.2. Методика відображення незалежної оцінки в бухгалтерському обліку 106 3.2.1. Незалежна оцінка основних засобів 114 3.2.2. Незалежна оцінка землі 121 3.2.3. Незалежна оцінка інвестиційної нерухомості 124 3.2.4. Інші випадки застосування незалежної оцінки для цілей бухгалтерського обліку 129 3.3. Вплив професійної оцінки на достовірність фінансової звітності та фінансовий результат 134 Висновки до третього розділу 150 Розділ 4. Охорона праці 152 4.1. Загальні положення охорони праці 152 4.2. Організація робочого місця бухгалтера 163 Висновки та пропозиції 170 Список використаних літературних джерел 174 Додатки 185

Висновок

На основі проведених досліджень теоретичних засад сутності бухгалтерської та незалежної оцінки, можна зробити наступні висновки.

1. Оцінка є важливим елементом методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерська оцінка тісно пов’язана з поняттям вартості в економічній теорії. Вартість є методологічною базою бухгалтерського обліку і прикладне застосування вартості в бухгалтерському обліку уособлюється в категорії “оцінка”. Двоякість відображення вартості в економічній теорії, спричинила використання різних концепцій вартості в бухгалтерських процедурах оцінювання об’єктів обліку. Основними з яких є оцінка за історичною (фактичною) собівартістю та ринковою вартістю.

2. На відміну від бухгалтерської оцінки, яка проводиться з метою переведення натуральних та трудових вимірників у вартісне вираження за допомогою єдиного грошового вимірника, незалежна оцінка проводиться суб’єктом оціночної діяльності або оцінювачем для визначення справедливої (ринкової) вартості оцінюваного майна.

3. Незалежна оцінка майна в Україні регулюється переважно на державному рівні. Головним документом, що визначає основні положення та порядок здійснення оціночної діяльності є Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. Також даний вид діяльності регулюється Національними стандартами, Постановами КМУ, інструктивними листами та роз’ясненнями Фонду державного майна України. Незалежна оцінка земельних ділянок, що є окремим напрямом здійснення оціночної діяльності, регулюється Законом України “Про оцінку земель”, Земельним Кодексом України, Постановами КМУ та іншими нормативними документами. У міжнародній практиці незалежна оцінка регулюється Єдиним стандартами професійної практики оцінки, Міжнародними стандартами оцінки, Європейськими стандартами оцінки.

4. На основі проведеного аналізу літературних джерел, присвячених незалежній оцінці, відмітимо, що питання незалежної оцінки набуло актуальності із здобуттям Україною незалежності і становленням та розвитком ринкових відносин. За роки незалежності в Україні було захищено 17 дисертацій, присвячених проблематиці оцінки в бухгалтерському обліку. Проте теоретичному обґрунтуванню незалежної оцінки і її застосуванню в бухгалтерському обліку не присвячено жодної дисертації.

Розглядом проблемних питань незалежної оцінки в періодичній літературі та матеріалах виступів конференцій займалися такі науковці як: І.В. Герасимчук, В.М. Заяць, Є.Ю. Щербаков, Г.В. Зябченкова, Г.М. Підлісецький, З.В. Троян, О.В. Стрибуль. Дані дослідники звертають увагу на проблеми відсутності єдиної методики оцінки землі як об’єкту бухгалтерського обліку, та пропонують методи відображення операцій із землею при її придбанні, даруванні, приватизації, міні на інший об’єкт, піддається критиці Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

На відміну від України, в Росії є спеціалізоване періодичне видання “Вісник Асоціації “Російська оцінка”, в якому публікуються статті, присвячені проблемам оціночної діяльності. Це означає, що в Україні дане питання залишається актуальним через відсутність теоретичного підґрунтя здійснення оціночної діяльності.

5. Регулювання незалежної оцінки в Україні та світі здійснюється на трьох рівнях: міжнародний, державний, рівень саморегулювання. На державному рівні, діяльність у сфері незалежної оцінки здійснюють: Фонд державного майна України, Комітет з оцінки, Комітет з незалежної оцінки. Професійними об’єднаннями, що забезпечують здійснення оціночної діяльності в Україні є: Українське товариство оцінювачів, Асоціація фахівців оцінки. Перелічені державні організації та професійні обэднання займаються питаннями освіти фахівців та вимог до навчальних програм підвищення кваліфікації суб’єктів оціночної діяльності та оцінювачів, проведення сертифікації, поновлення або зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв, підготовки та розробки науково-методичних матеріалів з оцінки специфічних об’єктів, підготовки нормативних документів, сприяння підготовці та перепідготовці оцінювачів, питаннями оцінки вартості документів, архівних справ, пам’яток культури, розробки Національних стандартів, захисту майнових інтересів клієнтів та професійних інтересів оцінювачів.

6. Провівши порівняльний аналіз кваліфікаційних вимог, що висуваються до суб’єктів оціночної діяльності в Україні та світі, встановлено, що в різних країнах до суб’єктів оціночної діяльності висуваються різні кваліфікаційні вимоги та звання. В Україні фахівці з незалежної оцінки можуть мати наступні звання: експерт-оцінювач, провідний експерт-оцінювач, заслужений експерт-оцінювач. Відповідно до звань існують специфічні вимоги до рівня освіти, практичного досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності, що висуваються для отримання професії оцінювача.

7. Розглянувши питання методики відображення незалежної оцінки для цілей бухгалтерського обліку, визначено обов’язкові випадки проведення незалежної оцінки:

1. переоцінка основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;

2. оподаткування майна згідно з законом;

3. визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;

4. визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

8. У бухгалтерському обліку не має чіткої методики відображення послуг незалежної оцінки. Тому запропоновано типові бухгалтерські проводки, за допомогою яких систематизується інформація про незалежну оцінку майна а також справедливу вартість певних об’єктів бухгалтерського обліку (основних засобів, земельних ділянок, інвестиційної нерухомості). Визначено порядок відображення послуг незалежного оцінювача.

Обґрунтовано необхідність відображення в Наказі про облікову політику підприємства методики відображення незалежної оцінки в бухгалтерському обліку.

9. Фінансова звітність підприємства не містить статей, в яких безпосередньо наводиться інформація про незалежну оцінку. Запропоновано форми внутрішньої звітності, в яких відображатиметься інформація про результати проведеної незалежної оцінки суб’єктом оціночної діяльності. Проте, об’єкти бухгалтерського обліку, вартість яких була визначена незалежним оцінювачем, відображаються у наступних формах звітності: Формі № 1 “Баланс” (рядки 030, 031), Формі № 2 “Звіт про фінансові результати” (рядок 070), Формі № 4 “Звіт про власний капітал” (рядки 060-110), Формі № 5 “Примітки до річної фінансової звітності” (рядки 100-180, 260-268).

10. Відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”, до складу адміністративних витрат входять послуги фахівця з незалежної оцінки майна. Тому збільшення таких витрат зменшує показник прибутку, зменшуючи базу оподаткування податком на прибуток. Визначено, що результати незалежної оцінки об’єктів бухгалтерського обліку впливають на формування даних фінансової звітності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?