Дипломна робота «Витрати на оплату праці та їх відображення у звітності підприємства», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 28.09.2010 16:13 · від leda · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та обліку витрат на оплату праці 1.1. Сутність заробітної плати і основні принципи її організації 1.2. Нормативно-правове регулювання оплати праці 1.3. Застосування норм та систем оплати праці та шляхи їх вдосконалення Висновки до розділу 1 Розділ 2. Бухгалтерський облік заробітної плати та відображення її у звітності 2.1. Організація та завдання обліку витрат на оплату праці 2.2. Порядок включення витрат на оплату праці в собівартість продукції, робіт, послуг 2.3. Заробітна плата у звітності підприємства 2.4. Автоматизація розрахунків витрат на оплату праці 2.5. Методи обліку витрат на оплату праці в зарубіжних країнах Висновки до розділу 2 Розділ 3. Аудит і аналіз витрат на оплату праці 3.1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства і витрат на оплату праці 3.2. Оцінка структури динаміки витрат на оплату праці 3.3. Методика та організація аудиту витрат на оплату праці Висновки до розділу 3 Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства. З одного боку, це пов'язано з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ. З іншого боку, - з той обставиною, що суми, що спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових зборів у бюджет і цільові фонди.

Враховуючи вищенаведене можна стверджувати, що дане питання є важливим. На основі проведеного дослідження можна дійти таких висновків.

1. Заробітна плата є точкою перетину інтересів багатьох – підприємства, працівника, податкової, фондів соціального страхування. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати майже як найважливіше. У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок-абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки, пов’язані із заробітною платою.

2. Найбільш вдалим є визначення заробітної плати, яке дає Бурак В. Я., згідно з яким система заробітної плати є способом визначення розміру винагороди за працю залежно від затрат і результатів праці.

3. Останнім часом законодавчі і нормативні документи, що регламентують витрати на оплату праці, змінювалися досить часто і кардинально. Особливо це стосується питань оподаткування витрат на оплату праці, зокрема Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”. У нього дев'ять разів вносилися зміни і доповнення відповідними законами.

Комп'ютерні системи надають адміністрації широкий набір аналітичних засобів, що дозволяють оцінювати і контролювати діяльність фірми. Наявність додаткового інструментарію забезпечує зміцнення системи внутрішнього контролю в цілому і, таким чином, зниження ризику його неефективності. Так, результати звичайного зіставлення фактичних значень коефіцієнта витрат із плановими, а також звірення рахунків надходять до адміністрації більш регулярно при комп'ютерній обробці інформації. Крім того, деякі прикладні програми накопичують статистичну інформацію про роботу комп'ютера, яку можна використовувати з метою контролю фактичного ходу обробки операцій бухгалтерського обліку.

Групування витрат за елементами необхідно для визначення обсягу використаних підприємством матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на виконання програми виробництва і реалізації продукції. Воно необхідно для визначення планових і фактичних витрат для всієї виробничо-господарської діяльності підприємства незалежно від того, з якою метою було здійснено витрати (випуск продукції або на інші цілі), а також незалежно від місця виникнення і напрямку витрат.

Групування за елементами не може задовольнити потреби підприємства в інформації про витрати за їх цільовим призначенням, місцем виникнення з поділом за окремими видами продукції, а також при здійсненні контролю за раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Таке групування не передбачене і для визначення собівартості окремих видів продукції. Тому витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, при плануванні, обліку і калькулюванні собівартості продукції, групуються ще й за статтями калькуляції.

Комп'ютерні системи надають адміністрації широкий набір аналітичних засобів, що дозволяють оцінювати і контролювати діяльність фірми. Наявність додаткового інструментарію забезпечує зміцнення системи внутрішнього контролю в цілому і, таким чином, зниження ризику його неефективності. Так, результати звичайного зіставлення фактичних значень коефіцієнта витрат із плановими, а також звірення рахунків надходять до адміністрації більш регулярно при комп'ютерній обробці інформації. Крім того, деякі прикладні програми накопичують статистичну інформацію про роботу комп'ютера, яку можна використовувати з метою контролю фактичного ходу обробки операцій бухгалтерського обліку.

4. Проведене дослідження дає змогу переконатися у тому, що зарубіжний досвід матеріальної мотивації персоналу дійсно заслуговує на увагу і широке практичне застосування. Однак необхідно зважати і на те, що на підприємствах України склалися багаторічні традиції, свій досвід матеріального стимулювання персоналу, який не можна повністю ігнорувати, особливо на перехідному етапі до ринку. Тому на нинішньому етапі найбільш прийнятним є поєднання і доповнення вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері матеріальної мотивації персоналу.

5. На нинішньому етапі трансформації економіки на організацію заробітної плати, рівень та динаміку останньої впливають чинники, які у звичайних, нормальних умовах взагалі не стосуються стану оплати праці. Йдеться про економічну кризу, заборгованість із заробітної плати, значний податковий пресинг взагалі і у частині, що стосується нарахувань на фонд оплати праці зокрема. Проте рано чи пізно закон вартості і ринок усе розставлять на свої місця. В ринково-конкурентній боротьбі виживуть ті підприємства, для яких мотивація трудової поведінки персоналу буде не теоретичною абстракцією, а практичною справою, об’єктом номер один у повсякденних турботах. Тоді нарешті у нас по справжньому буде оцінено зарубіжний досвід країн з розвиненою ринковою економікою. Але попри всі негаразди кожне підприємство має скористатися результатами наукових досліджень, передовим досвідом задля відпрацювання власної, найбільш прийнятної системи матеріального стимулювання для вирішення двоєдиного завдання:

• забезпечити оплату праці кожному працівникові відповідно до кількості, якості і результатів його праці та вартість послуг робочої сили на ринку праці;

• забезпечити роботодавцю досягнення в процесі виробництва такого результату, який дозволив би йому (після реалізації продукції на ринку товарів) відшкодувати витрати, отримати прибуток та закріпити свої позиції на ринку.

6. Чи не найбільшої уваги заслуговує зарубіжний досвід формування та застосування багатоаспектної системи матеріального заохочення персоналу, її ключовими елементами є: використання тарифної системи; застосування прогресивних форм оплати праці; поширення оригінальних систем преміювання і стимулювання нововведень; вища оплата розумової праці; істотна індивідуалізація заробітної плати.

7. В нових умовах господарювання в Україні найважливішими завданнями обліку праці та зарплати є: у встановлені терміни виконувати розрахунки з персоналом підприємства з оплати праці (нарахування заробітної плати та інших виплат, сум до утримання і видачі на руки), своєчасно й правильно відносити на собівартість продукції (робіт, послуг) суми нарахованої заробітної плати та відрахувань органам соціального забезпечення, збирати і групувати показники по праці і заробітній платі з метою оперативного керівництва та складання необхідної звітності, а також розрахунків із органами соціального страхування, пенсійним фондом і фондом зайнятості.

8. Усі особливості західної системи бухгалтерського обліку, і зокрема системи обліку праці та зарплати при докладнішому вивченні не можуть бути повністю перенесені нашу облікову систему, хоча прибічників такої трансплантації багато.

9. Передусім це пов'язано з тим, в Україні існує багатовікова самобутня традиція ведення бухгалтерського обліку. Вона сягає часів прийняття християнства і пов'язана з великої культурою Стародавньої Візантії й так просто її перекреслити неможливо.

10. Окрім того в Україні існує величезна кількість бухгалтерських працівників, чимало їх мають вищу та середню професійну освіту, і перевчити таку “армію” бухгалтерів дуже складно. З іншого боку, в Україні є величезна кількість бухгалтерської літератури і зробити її одного дня непотрібною неможливо. Протягом двох століть вона формувала облікову свідомість бухгалтерських працівників у нашій країні. Проте попри ряд складнощів, деякі з яких було наведено вище, система бухгалтерського обліку України, як і бухгалтерські системи інших країнах, повинні поступово переходити на єдині світові стандарти, аби сформувати єдину систему бухгалтерського обліку.

Коментар модератора

120 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення