Дипломна робота «Процесуальний примус у фінансовому праві», 2010 рік

З предмету Право · додано 26.08.2010 19:41 · від Олена Ткач · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-правова характеристика фінансового примусу 1.1. Загальна характеристика державного примусу 1.2. Особливості примусу в системі публічних фінансів Розділ 2. Механізм реалізації фінансово-процесуального примусу 2.1. Поняття, сутність фінансово-правової санкції, її місце в системі фінансово-правового примусу 2.2. Підстави застосування фінсово- процесуального примусу 2.3. Порядок застосування фінасово- процесуального примусу 2.4. Правове становище органів, які застосовують заходи фінасово-процесуального примусу Розділ 3. Заходи фінансово-процесуального примусу в окремих сферах публічних фінансів 3.1. Заходи фінансово-процесуального примусу в бюджетній сфері 3.2. Заходи фінансово-процесуального примусу у сфері оподаткування 3.3. Заходи фінансово-процесуального примусу за правопорушення в сфері валютного регулювання Висновки Список використаних джерел

Висновок

Проведене дослідження особливостей фінансово-процесуального примусу, підстав та порядку його застосування дозволяє зробити такі висновки:

- державна влада це сукупність повноважень, які реалізуються спеціально утвореними державними органами, у тому числі в галузі публічних фінансів, що здійснюють вплив на різні сфери діяльності суспільства та володіють можливостями публічного примусу із застосуванням юридичних засобів.

- важливою ознакою державної влади є її широкі можливості використати для вирішення завдань, що ставляться перед нею засобами примуса. Такий правочин виконавчої влади випливає з її конституційного призначення - забезпечити дотримання конституції та реалізації законів на всій території держави;

- державний примус є одним із засобів правового забезпечення належної реалізації права і в залежності від мети, підстав та порядку застосування може бути диференційованим на засоби відповідальності за неналежне виконання обов’язків та засоби захисту порушених прав;

- державному примусу властиві наступні основні форми, що відрізняються однорідністю правового змісту: попередження, припинення, правовідновлення (заходи захисту суб'єктивних прав і обов'язків) і юридична відповідальність;

- примус тісним чином пов'язаний з феноменом державної влади, із санкціями правових норм, правопорушеннями, юридичною відповідальністю;

- поняття «процесуальний примус» містить у собі вказівку насамперед на процес застосування примусу у формі процесу, який суворо регламентовано нормами чинного законодавства;

- фінансово-правова відповідальність забезпечується примусовими заходами, що виражається в тому, що притягнення до відповідальності не залежить від волі й бажання суб'єкта, що вчинив фінансове правопорушення;

- під фінансово-процесуальним примусом варто розуміти вплив уповноважених на те органів держави та посадових осіб на свідомість і поведінку суб'єктів фінансових правовідносин шляхом застосування до них у встановленому процесуальному порядку примусових заходів, передбачених фінансово-правовими нормами, що супроводжуються настанням для них негативних наслідків особистого, майнового, організаційного характеру з метою боротьби із правопорушеннями та іншими небажаними наслідками, а також охорони і подальшого розвитку суспільних відносин у сфері фінансової діяльності держави;

- виходячи із аналізу чинного законодавства України, термін «фінансові санкції» завжди використовується як узагальнюючий для позначення примусових заходів впливу зміст яких полягає у позбавленні правопорушника певної суми грошей, а конкретні види фінансових санкцій визначаються в залежності від способу обчислення, а іноді від особливостей застосування або інших ознак.

Порівняння фінансових санкцій з іншими примусовими заходами, що полягають у стягненні з правопорушників певних грошових сум, дає можливість стверджувати, що фінансовими санкціями слід вважати заходи впливу примусового характеру, які реалізуються через процедуру правозастосування в позасудовому порядку і які виражаються у позбавленні особи, до якої вони застосовані, певної суми грошей, що є мірою юридичної відповідальності та наслідком вчинення цією особою передбаченого законом правопорушення;

- підставами застосування фінансових санкцій як заходів фінансового примусу за законодавством України виступають переважно правопорушення юридичних осіб, об’єктивна сторона яких полягає в протиправних діях або бездіяльності, а також може проявлятись у вигляді протиправного стану або цивільно-правового делікту. Суб’єктивна сторона правопорушення юридичної особи у конструкціях відповідних складів, як правило відсутня і склад такого правопорушення є трьохелементним - об’єкт, об’єктивна сторона і суб’єкт. В той же час в окремих нормативних актах зустрічається згадування про вину, в тому числі, й юридичних осіб, але визначення поняття вини та способів її практичного встановлення, відсутні;

- особливості порядку (процедури) застосування заходів фінансово-процесуального примусу визначаються наступними факторами: особливості форм і методів контролю, в процесі якого виявляється правопорушення; особливостями правового статусу органів, уповноважених застосовувати фінансові санкції; наявністю окремих підзаконних нормативно-правових актів, які визначають процедури застосування фінансових санкцій;

- процесуальними підставами для розгляду справи про правопорушення і подальшого застосування заходів фінансового примусу, зокрема, фінансових санкцій, найчастіше виступають, як правило акти складені уповноваженими органами за результатами різноманітних перевірок, а в деяких випадках протоколи про правопорушення. Порядок розгляду справ про правопорушення і застосування за них фінансових санкцій, як правило, суттєво не відрізняється від провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- примусові заходи в сфері публічних фінансів застосовуються уповноваженими органами державної влади в суворій відповідності з передбаченим законом процесуальним порядком відносно зобов'язаних осіб з метою створення умов для виконання покладених на них завдань, а також забезпечення належного рівня ретельності та підтримки фінансової дисципліни. На відміну від інших процесуальних заходів, застосованих у сфері публічних фінансів, їх застосування супроводжується додатковими обтяженнями винятково організаційного і майнового характеру;

- державно-обов’язковий характер, який проявляється в тому, що будь-який проступок є порушенням порядку в суспільстві, охорона якого є функцією держави. Його наслідок є застосування заходів державного примусу, у тому числі фінансово-процесуального, який у сфері публічних фінансів, зокрема, бюджетній, оподаткування, валютого регулювання тощо, практично здійснюють відповідні органи держави, незалежно від волі зацікавлених у справі осіб;

- під заходами фінансово-процесуального примусу у бюджетній сфері слід розуміти передбачені Бюджетним кодексом України такі юридичні заходи правоохоронного (попереджувального, припиняючого і обмежувального) характеру, які застосовуються до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів безпосередньо уповноваженим суб’єктом (Міністерством фінансів України, Державним казначейством України, органами Державної контрольно-ревізійної служби, місцевими фінансовими органами, головами виконавчих органів міських міст районного значення, сільських, селищних рад, головними розпорядниками бюджетних коштів тощо) з метою відновлення та встановлення режиму законності у бюджетній діяльності, дотримання бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу;

- заходи державного примусу у сфері оподаткування можна поділити на дві групи: 1) юридичні санкції (основна група), тобто державно-примусові заходи, що є реакцією держави стосовно конкретної особи (фізичної, юридичної) на факт протиправної поведінки; 2) державно-необхідні запобіжні і припиняючі заходи.

Запобіжні і припиняючі заходи, що застосовуються до платників податків у фінансовій сфері, як правило, передують здійсненню заходів фінансової і правової відповідальності за здійснення податкових порушень (за умови наявності складу правопорушення), тобто випереджають реалізацію фінансових санкцій, накладення адміністративних і дисциплінарних стягнень, застосування кримінального покарання;

- фінансово-процесуальний примус у сфері оподаткування полягає у застосуванні встановлених нормативними актами фінансових санкцій по відношенню до платників податків, що порушують законодавство про податки. Фінансово-правові санкції поєднують у собі правовідновлювальні та штрафні елементи;

- примус у механізмі валютно-правового регулювання варто визначити як систему необхідних мір валютного регулювання та валютного контролю, встановлених державою в імперативному порядку, реалізованих компетентними органами державної влади з метою зміцнення режиму законності і правопорядку в сфері здійснення валютних операцій, захисту національної валюти.

- порушення валютного законодавства наносять шкоду безпосередньо державі, що дозволяє, стверджувати, що валютні правопорушення мають фінансово-правову природу. Відповідальність за порушення валютного законодавства є різновидом фінансової відповідальності.

- в сучасних умовах розвитку законодавства, яким передбачається застосування фінансових санкцій відсутня єдина концепція застосування цього заходу впливу. Як діюче законодавство, так і проекти Податкового Кодексу України та Кодексу України про адміністративні проступки не узгоджені між собою, а іноді суперечать один одному, що однозначно буде викликати проблеми із практичною реалізацією відповідних норм.

- систематизація законодавства яким передбачається застосування фінансових санкцій має відбуватися в руслі загальної кодифікації законодавства про адміністративну відповідальність. При цьому необхідним є створення єдиного кодифікованого нормативно-правового акту, в якому будуть визначені, в контексті загальної нормативної конструкції адміністративної відповідальності, і основні засади застосування фінансових санкцій з урахуванням особливостей як фізичних, так і юридичних осіб.

Коментар модератора

96 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?