Дипломна робота «Вдосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 04.08.2010 10:19 · від татарин · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретично  методологічні основи фінансової Стійкості підприємства 1.1. Фінансова стійкість: поняття та фактори впливу 1.2. Фінансова стійкість підприємства як економічна категорія 1.3. Методологія оцінки фінансової стійкості підприємства 1.4. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства Висновки до розділу 1 Розділ 2. Діагностика фінансової стійкості підприємства 2.1. Організаційно-економічна діагностика підприємства ВАТ „Запорізьке кар’єроуправління” 2.2. Оцінка фінансової стійкості підприємства Висновки до розділу 2 Розділ 3. Шляхи вдосконалення фінансової стійкості Підприємства 3.1. Вплив стратегії управління фінансовою стійкістю на економічний розвиток підприємства 3.2. Удосконалення методики оцінювання фінансової стійкості підприємства Висновки до розділу 3 Висновки

Висновок

За результатами комплексного дослідження процесу зміцнення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах розвитку економіки України встановлено:

1. Фінансова стійкість  комплексне поняття, яке перебуває під впливом різноманітних фінансово-економічних процесів. Тому її слід визначати як такий стан фінансових ресурсів підприємства, результативності їхнього розміщення й використання, при якому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності  на основі зростання прибутку й активів при збереженні платоспроможності й кредитоспроможності. Недостатня фінансова стійкість підприємства призводить до його неплатоспроможності, тому пошук шляхів її підвищення є одним з основних завдань в управлінні фінансовим станом підприємства та його фінансовими ресурсами.

2. Існуючі методики оцінки фінансової стійкості мають ряд недоліків і не відповідають вимогам сьогодення. По-перше, з причини відсутності або недостатнього обґрунтування граничних значень більшості із розглянутих показників. По-друге – більшість методик схильні до використання термінології та показників, прийнятих у зарубіжній практиці, методика визначення яких за даними вітчизняних підприємств ускладнюється тим, що складання фінансової звітності за міжнародними стандартами або за національними стандартами ведення обліку та складання фінансової звітності зарубіжних країн суттєво відрізняється від методики її складання вітчизняними підприємствами. По-третє, багато методик розглядають або не всі сторони діяльності підприємства, або припускають детальний розгляд окремих її моментів і тим самим не відповідають вимогам сьогодення.

3. У процесі формування ринкових відносин в Україні набуває особливого значення фінансовий менеджмент – "управління фінансовою стійкістю підприємства, спрямоване на досягнення його стратегічних і тактичних цілей". Взаємозв'язок фінансового менеджменту і акціонерних відносин власності виявляється в управлінні власниками і уповноваженими особами фінансовою стратегією розвитку акціонерного товариства, що забезпечує насамперед фінансову стійкість акціонерного товариства, ефективне використання фінансових ресурсів, формування фондів грошових ресурсів у встановлених розмірах, контроль за використанням і збереженням майна тощо. Фінансовий менеджмент на підприємствах виявляє резерви фінансування, що забезпечують зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, зменшення витрат, отримання прибутку, збалансування матеріальних і фінансових ресурсів, підвищення фінансової стійкості [31, с. 84]. Для розробки адекватної стратегії особливого значення набуває ефективно проведений фінансовий аналіз діяльності підприємства, результати якого використовуються для прийняття управлінських рішень щодо попередження збитковості і забезпечення розвитку підприємства.

4. Підприємство ВАТ „ ЗКУ” слід віднести до числа фінансово нестійких та неплатоспроможних підприємств даної галузі. Так, станом на кінець 2008 року, воно не здатне за рахунок наявних грошових коштів покрити термінові зобов'язаня.Тобто тип фінансової стійкості підприємства слід визнати критичним. Темпи росту робочого капіталу підприємства набагато нижчі темпів росту запасів та затрат, а саме їх катастрофічно і не хватає. Іншими словами робочого капіталу підприємства недостатньо для покриття вартості запасів та затрат, що ще раз підтверджує, що дане підприємство має нестійкий фінансовий стан. Аналіз узагальнюючих та часткових показників фінансової стійкості виявив, що майже всі коефіцієнти оцінки мають відхилення від встановлених нормативів, а розрахунок запасу стійкості виявив її недостатність протягом усього аналізуємого періоду. Отже, загалом зміни в балансі свідчать про погіршення фінансового становища досліджуємого підприємства.

5. До погіршення фінансової стійкості призводять наднормові запаси товарно-матеріальних цінностей, суми дебіторської заборгованості, несплаченої в строк, незаплановані витрати тощо. Вважаємо, що фінансова стійкість підприємства може бути забезпечена шляхом визначення оптимального розміру обігового капіталу і структури пасивів. З цією метою треба проводити роботу щодо підвищення мобільності виробничих запасів та надходження достатніх коштів. Збільшення розміру робочого капіталу призводить до скорочення фінансового розриву, тобто різниці між необхідними і наявними капіталами, що забезпечує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Поповнювати джерела власних коштів підприємства треба за рахунок підвищення загальної рентабельності виробництва, рентабельності реалізованої продукції й рентабельності ресурсів, балансового прибутку та його частини, що спрямовується на відрахування у резервний фонд, фонди економічного стимулювання. Отже, для забезпечення фінансової стійкості підприємства необхідне досягнення високих фінансових результатів за найменших витрат, забезпечення безперервної роботи підприємства і своєчасний та оптимальний перерозподіл фінансових ресурсів, які є в його розпорядженні, а також спрямування коштів на економічний розвиток підприємства [11, с. 401].

6. Фінансова стійкість ВАТ „ЗКУ” може бути забезпечена шляхом правильного вибору стратегії управління фінансової стійкості підприємства. Проаналізував сильні та слабкі сторони підприємства, пропонуємо використовувати фінансову стратегію, направлену на розвиток маркетингової діяльності. Вибір саме такої стратегії обгрунтован тим, що на підставі облікових даних маркетингової діяльності керівництво підприємства може приймати остаточне (управлінське) рішення щодо найголовніших питань, пов'язаних з його господарською діяльністю. Ефективна маркетингова діяльність сприяє поліпшенню життя людей, тому орієнтиром функціонування підприємства має стати не епізодичне, тимчасове задоволення потреб покупців, а довгострокові цілі, що повинно обов'язково бути враховано при формуванні стратегії підприємства. Необхідно не лише пристосовуватися до вимог ринку і запитів покупця, а й активно впливати на них. Тож, приходимо до висновку, що розвиток маркетингової діяльності підприємства є одним з шляхів збільшення обсягів продажу, отримання додаткового прибутку і тим самим покращення фінансового стану і зростання темпів економічного розвитку підприємства.

7. З метою підвищення фінансової стійкості пропонуємо проводити роботу щодо підвищення мобільності виробничих запасів та надходження достатніх коштів, збільшення розміру робочого капіталу, що призведе до скорочення фінансового розриву, тобто різниці між необхідними і наявними капіталами, що забезпечує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Поповнювати джерела власних коштів підприємства треба за рахунок підвищення загальної рентабельності виробництва, рентабельності реалізованої продукції й рентабельності ресурсів, балансового прибутку та його частини, що спрямовується на відрахування у резервний фонд, фонди економічного стимулювання. Отже, для забезпечення фінансової стійкості підприємства необхідне досягнення високих фінансових результатів за найменших витрат, забезпечення безперервної роботи підприємства і своєчасний та оптимальний перерозподіл фінансових ресурсів, які є в його розпорядженні, а також спрямування коштів на економічний розвиток підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення