Дипломна робота «Ринок страхування життя в Україні», 2010 рік

З предмету Страхування · додано 15.07.2010 15:45 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи страхування життя 1.1. Страхування життя як економічна категорія. 1.2. Передумови виникнення ринку страхування життя 1.3. Організаційно-правові засади регулювання діяльності страховика в Україні Розділ 2. Аналіз ринку страхування життя україни 2.1. Характеристика показників діяльності суб’єктів вітчизняного ринку страхування життя 2.2. Організація роботи ЗАТ «УАСК Аска-життя». Розділ 3. Перспективи розвитку ринку страхування в україні 3.1. Недоліки та проблеми функціонування суб’єктів ринку страхування життя 3.2. Оцінка можливості застосування зарубіжного досвіду становлення страхування життя в Україні 3.3. Стратегічні напрямки розвитку ринку страхування життя в Україні Висновки Список використаних джерел

Висновок

Таким чином, проведене в дипломній роботі дослідження надає змогу зробити наступні висновки:

1. Страхування життя – це вид особистого страхування, об’єктами якого є майнові інтереси застрахованої особи, пов’язані з її життям (смертю) і направлені на отримання нею (або вигодонабувачем) певного доходу при настанні відповідної страхової події. Суб’єктами страхування життя є страховик, страхувальник, застрахована особа та вигодонабувач.

2. Останнім часом галузь страхування життя привертає все більшу увагу уряду, бізнесових кіл та громадськості. Адже закони ринку на етапі його становлення та стабілізації вимагають збалансованого функціонування всіх ринкових інститутів, які довели свою необхідність за багатовікову історію розвитку і становлення ринкових відносин в розвинутих країнах.

3. За результатами минулого року лідерами ринку страхування життя є страхові компанії, власниками яких є іноземні як фізичні, так і юридичні особи, і, відповідно, левова частка всіх зібраних платежів відправлялася на перестрахування за кордон.

4. Галузь страхування життя відіграє дуже важливу роль у вирішенні питань соціального та пенсійного забезпечення. Компанії зі страхування життя повинні становити основу третього рівня пенсійного забезпечення громадян, який планується створити в рамках пенсійної реформи в Україні.

5. Основними проблемами розвитку страхового ринку в Україні є: незахищеність внесків страхувальників за довгостроковими договорами страхування від руйнівного впливу інфляції; низький рівень довіри з боку населення; загроза втрати ринку для вітчизняних операторів у зв’язку з відкриттям його для іноземних страхових компаній, перед якими українські страховики залишаються незахищеними.

6. Завданням професійних учасників страхового ринку і державних органів є відновлення довіри до страхування життя шляхом:

 погашення заборгованості за договорами страхування життя, укладеними з установами Укрдержстраху;

 інформування населення через засоби масової інформації про стан ринку страхування життя, рівень державного нагляду за страховою діяльністю, показники страхових виплат, у тому числі публікувати думки самих страхувальників, що вже отримали їх;

 розвитку довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі індивідуальних будівельників, а також надання кредитів страхувальникам-громадянам, що уклали договори страхування життя, у межах викупної суми на момент видачі кредиту і під заставу викупної суми. У цьому випадку кредит не може бути виданий раніше ніж через один рік після вступу у силу договору страхування, і на термін, що перевищує період, що залишився до кінця дії договору страхування;

 створення умов для розвитку ринку посередницьких послуг по страхуванню життя, у т.ч. системи мережевих продаж. Із загального потоку інформації люди схильні запам’ятовувати і виділяти особисту, а інформація від ЗМІ відходить на другий план, тому рівень кваліфікації страхових посередників має величезне значення;

 установлення рейтингової оцінки страховиків по страхуванню життя.

7. На підставі дослідження та порівняння стану, ефективності й тенденцій розвитку вітчизняного ринку страхування життя, державної політики, аналізу зарубіжного досвіду в цій сфері можна зробити такі пропозиції щодо стратегічного розвитку ринку страхування життя України. Необхідні розроблення і послідовна реалізація науково обґрунтованої політики стимулювання кількісного розвитку ринку страхування життя України і якісного удосконалення його клієнтської бази, тобто політики здійснюваної в інтересах усіх потенційних вітчизняних страховиків.

8. Основними передумовами розвитку ринку страхування життя є: економічне зростання і підвищення добробуту населення й доходів суб’єктів господарювання; наявність платоспроможного попиту на страхові послуги і відповідно йому попиту продуктового ряду; формування сприятливих страхуванню податкового режиму зокрема й інвестиційного клімату загалом; удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує здійснення страхової діяльності; укорінення страхової культури і звички до страхування, усвідомлення економічної доцільності і необхідності страхування з боку фізичних і юридичних осіб; довгострокове планування страхового бізнесу, розроблення стратегії розвитку вітчизняного ринку страхування життя; залучення стратегічних інвесторів на вітчизняний ринок страхування життя; підвищення прозорості страхового бізнесу; формування сприятливого іміджу страхової галузі в очах населення тощо.

9. Серед основних змін, затребуваних вітчизняним ринком страхування життя, мають стати: значне фінансове посилення страхових компаній, зростання їхнього технологічного рівня і підвищення надійності; розвиток інфраструктури ринку страхування життя на основі законодавчого встановлення організаційних принципів і адекватного податкового режиму;забезпечення симбіозу обов’язкових і добровільних видів страхування; трансформація спрямованості державного регулювання й нагляду.

10. Стратегія розвитку регіональних ринків страхування життя в Україні має базуватися на ґрунтовному аналізі тенденцій і перспективних напрямів їхнього розвитку, плануванні й прогнозі на підставі такого аналізу їхнього розвитку з виділенням державних пріоритетів здійснення страхових процесів у регіоні, розробленням концепцій і програм розвитку регіональних ринків страхування життя, виокремлення управлінських блоків діяльності, пов’язаної з розвитком ринку страхування життя в регіонах, розподілі повноважень, прав і обов’язків, мотивації учасників регіонального ринку страхування життя, контролі й оцінці результатів діяльності з розвитку регіонального ринку страхування життя.

11. Реформування системи пенсійного забезпечення повинно передбачати розвиток страхування життя, що дозволить мобілізувати значні грошові заощадження громадян з метою збільшення інвестиційних ресурсів для розвитку економіки та створити належний рівень фінансового забезпечення громадян при виході на пенсію за віком, інвалідністю чи при тимчасовій непрацездатності або безробітті. З цією метою необхідно: розробити прозорі засади діяльності страховиків України, пов’язаної з обслуговуванням системи недержавного пенсійного забезпечення; прийняти законодавчі акти, які б змінили діючу систему оподаткування життя та дозволили підприємствам включати витрати на страхування життя своїх працівників до валових витрат, що забезпечить соціальний захист працюючих; провести економічні дослідження щодо можливості випуску цінних паперів із характеристиками, відповідними зобов’язанням перед страхувальниками за довгостроковими договорами страхування життя; законодавчо врегулювати питання захисту заощаджень громадян за довгостроковим страхуванням життя, здоров’я та пенсійним страхуванням.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали