Курсова робота «Облік розрахунків з різними дебіторами», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.07.2010 16:29 · від Анжела · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Визначення і класифікація дебіторської заборгованості 5 2. Економічна сутність і характеристика розрахунків з різними дебіторами 7 3. Нормативно-правова база з обліку іншої дебіторської заборгованості 15 4. Характеристика та облікова політика ЗАТ "Дюна-Веста" 25 4.1. Облік іншої дебіторської заборгованості 17 4.2. Документальне оформлення розрахунків з різними дебіторами 25 4.3. Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності 31 Висновки та пропозиції 35 Список використаної літератури 38 Додатки та таблиці 40

Висновок

На основі дослідження законодавчих, нормативно-інструктивних документів, теоретичних підходів до організації розрахунків з різними дебіторами ЗАТ "Дюна-Веста" були зроблені наступні висновки.

В данній роботі було розглянуто поняття дебіторської заборгованості, порядок розрахунків з підзвітними особами та різними дебіторами. Розглянуто як і де докуметально оформляється та ведеться облік розрахунків з різними дебіторами.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокова дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Класифікація дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи.

Об’єктом обліку є суми боргових вимог (заборгованостей), які утворилися у різних юридичних та фізичних осіб перед підприємством у процесі господарської діяльності. Первинні документи з обліку розрахунків (накладні, рахунки-фактури, касові та банківські документи, договори).

Розрахунки з різними дебіторами зачіпають досить широке коло операцій - з готівковими коштами у національній та іноземній валюті, розрахунками, переміщенням цінностей (необоротні й оборотні активи), оплатою послуг, формуванням витрат і вартості цінностей, оподаткуванням, утриманнями із заробітної плати працівників, специфічно вирішених правових відносин, використанням як типових форм первинних документів, так і нестандартних документів, розроблених на підприємстві, і т.д.

Для прийняття управлінських рішень важливе значення має повнота й об'єктивність інформації, пов'язаної з дебіторською заборгованістю. Вирішення багатьох проблемних питань дозволить значно вдосконалити організацію та методику обліку розрахунків із дебіторами.

Необхідно внести зміни у П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", в яких чітко були би розмежовані поняття довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованостей. їх облік нині ведеться на різних рахунках бухгалтерського обліку, що не відзначено у вищезазначеному стандарті. Разом із тим слід вказати, що поточна дебіторська заборгованість є оборотним активом, а довгострокова - необоротним, і вони обліковуються на різних рахунках.

Уточнення вимагає визначення поточної дебіторської заборгованості, оскільки, згідно з П(С)БО 10, вона "за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю". На мою думку, утворення поточної дебіторської заборгованості не завжди слід пов'язувати з доходом, Дохід, як зазначають Е. Є. Хендріксен і М. Ф. Ван Бреда, вимірюється сумою очікуваних грошових надходжень [19, 353], тому якщо не очікується погашення дебіторської заборгованості у звітному періоді, то наступні надходження коштів або певних матеріальних цінностей не можна вважати доходом. Так, перерахування авансів за ще не передану продукцію призводить до виникнення дебіторської заборгованості, хоча доходу тут немає.

Створення ефективної системи контролю за якістю обліку розрахунків із дебіторами вимагає розробки чіткої та досконалої класифікації дебіторської заборгованості, уніфікації способів її оцінки та документів аналітичного обліку. Це, відповідно, дозволить накопичувати інформацію про розрахунки з дебіторами з різними рівнями деталізації й узагальнення.

Отже, створення ефективної моделі обліку дебіторської заборгованості дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження показників ліквідності внаслідок отримання об'єктивної та своєчасної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень

Також потребує удосконалення суть і визнання сумнівних боргів - поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість погашення її боржником. Необхідно створити певні критерії, за якими буде визначатися перелік боржників, зв'язки з котрими може спричинити появу сумнівних боргів.

Необхідно також внести зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції з його використання щодо рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами". На мою думку, класифікація дебіторської заборгованості на ньому не вірна. Сюди ввійшли різні види розрахунків із дебіторами, що можна об'єднати в групи, які неоднорідні за своєю природою.

Отже, в зв'язку з тим, що дебіторська і кредиторська заборгованості - це зовсім різні об'єкти бухгалтерського обліку, які лише частково пов'язані між собою, котрі регламентуються різними нормативними актами і П(С)БО, зокрема відповідно П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" і П(С)БО 11 "Зобов'язання", я думаю треба вести синтетичний облік цих заборгованостей у різних регістрах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення