Дипломна робота «Стратегічне управління інвестуванням інноваційної діяльності промислових підприємств (на матеріалах ЗАТ завод «Південкабель» )», 2006 рік

З предмету Фінанси · додано 03.07.2010 19:40 · від kasia · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 1.теоретичні засади стратегічного управління Інвестування інноваційної діяльності промислових підприємств 10 1.1. Теоретичні основи інвестиційної та інноваційної діяльності 10 1.2. Особливості стратегічного управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств 23 1.3. Організаційне забезпечення стратегічного управління інвестування інноваційної діяльності 31 2. Аналіз діяльності південно-східного наукового центру та зат завод «південкабель» 42 2.1. Характеристика діяльності Північно-східного наукового центру 42 2.2. Аналіз фінансового стану ЗАТ завод «Південкабель» 47 2.3. Характеристика інвестиційного проекту на ЗАТ завод «Південкабель» 64 3. Удосконалення процесу стратегічного управління інвестування інноваційної діяльності промислових підприємств 70 3.1. Формування інвестиційно-інноваційної стратегії 70 3.2. Визначення інвестиційної привабливості підприємства та ефективності інноваційного проекту, як складових формування інноваційно-інвестиційної стратегії 80 3.3. Позиціювання ЗАТ «Південкабель» в матриці стратегій 87 3.4. Проектування організаційної структури відділу економічного розвитку 94 3.5. Оцінка науково-практичної ефективності удосконалення стратегічного управління інвестування інноваційної діяльності 101 4. Розробка заходів з охорони праці в південно-східному науковому центрі 108 Висновки 117 Список використаної літератури 120 Додатки 131

Висновок

Одержані в ході дипломного дослідження результати у сукупності вирішують важливе науково-практичне завдання – розроблення теоретичних, методичних положень, науково-практичних рекомендацій щодо стратегічного управління інвестування інноваційної діяльності промислових підприємств.

Інноваційна діяльність є невід'ємною частиною й необхідною умовою функціонування ринку, багато в чому визначає ефективність роботи підприємств, їхні стратегічні переваги і можливість вистояти в конкурентній боротьбі. Безпосередньо з інноваційною діяльністю підприємств зв'язані інвестиції, які розглядаються як витрати ресурсів з метою одержання доходів по закінченні певного періоду часу.

Основою стратегічного управління підприємства є набір стратегій, в який входять корпоративні, конкурентні і функціональні. До функціональних стратегій відносяться інноваційна та фінансова стратегії, складовою якої є інвестиційна стратегія. Щоб досягти потрібних результатів, підприємства повинні узгоджувати формування функціональних стратегій з іншими, відображати специфіку підприємства.

Формування інвестиційної стратегії в інноваційній діяльності підприємства є складним процесом, що вимагає високої кваліфікації виконавців. Формування інвестиційної та інноваційної стратегії базується на прогнозуванні окремих умов здійснення інвестиційної діяльності (інвестиційного клімату) та інноваційної діяльності, кон'юнктури ринку. Основна складність укладається в тім, що при формуванні інвестиційних та інноваційних стратегії відбувається пошук і оцінка альтернативних варіантів рішень, що найбільше повно відповідають іміджу підприємства й завданням його інноваційного розвитку. Складністю процесу формування інвестиційної та інноваційної стратегій також є необхідність коректування стратегій враховуючи зовнішні умови, що змінюються, і можливості росту компанії.

На основі аналізу класифікаційних ознак, які були запропоновані вченими, для більш ширшої характеристики інновацій в роботі пропонується наступна класифікація: за готовністю та наявністю потенціалу на підприємстві до появи інновацій, за якою підприємства можна класифікувати, як підприємства, які готові до появи нововведення та мають відповідний потенціал для цього; підприємства, які не готові до появи новацій, але мають певну ресурсну базу; підприємства, які не готові до виникнення інновацій і які не мають інноваційного потенціалу. Також проаналізувавши літературні джерела, економічну та політичну ситуацію в країні, в дипломній роботі були додані до існуючих класифікаційних ознак інвестицій наступні: за зоною здійснення процесу інвестування: інвестиції, які здійснюються в спеціальних зонах та інвестиції, які здійснюються в зонах, де відсутні пільги; за впливовістю на об’єкт інвестування: інвестиції, які суттєво впливають на діяльність об’єкту інвестування та інвестиції, що не чинять суттєвого впливу; за цільовою спрямованістю інвестицій: інвестиції на організацію нового напрямку в бізнесі, інвестиції для переналагодження виробництва, для перебудови, реструктуризації, розширення підприємства, виробництво нової продукції, створення новацій, інвестиції на засвоєння нових технологій і т.д.

До переліку класифікацій, які складають матрицю системи інноваційно-інвестиційних стратегій, пропонується додати нову класифікаційну ознаку інноваційних стратегій – реагування підприємства на потреби споживача.

В другому розділі дипломної роботи була наведена характеристика діяльності Південно-східного наукового центру НАНУ, проаналізовано фінансову діяльність ЗАТ «Південкабель», наведена характеристика його діяльності та деякі показники по інвестиційному проекту, який впроваджується на даному підприємстві.

Оборотні активи ЗАТ завод «Південкабель» у 2004р. порівняно з 2003р. збільшилися на 17237,7 тис.грн. чи на 32,88%, а у 2005р. порівняно з 2004р. - на 15355,8 тис. грн. або на 22,04%, що є позитивною тенденцією. Протягом 2004р. на підприємстві спостерігається нестача нормальних джерел для фінансування запасів, ЗАТ «Південкабель» знаходиться у хитливому фінансовому стані. У 2003р. та 2005р. підприємство знаходиться майже на межі банкрутства: підприємство має кредити та позики, які не були повернуті вчасно, а також прострочену кредиторську та дебіторську заборгованість. У 2003 - 2005 роках спостерігається недолік найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань. Показники рентабельності господарської діяльності підприємства за всі звітні періоди були додатними, що говорить про ефективну господарську діяльність підприємства та його ділову активність. За 2004 р. спостерігалася позитивна тенденція до зростання чистого прибутку та деяких показників рентабельності, однак у 2005р. ці показники дещо погіршилися. За 2004 рік фінансові результати від операційної діяльності збільшилися порівняно з 2003 роком (з 32343,5 до 50661,7 тис.грн.). Фінансові результати від звичайної діяльності також збільшилися, чистий прибуток зріс з 20073,6 тис.грн. до 37355,5 тис.грн. У 2005р. фінансові результати від операційної діяльності зменшилися до 37505,5 тис.грн., фінансові результати також зменшилися і чистий прибуток зменшився до 26372,9 тис.грн.

ЗАТ завод «Південкабель» реалізовує проект з виробництва волоконно-оптичного кабеля вартістю 6,2 млн. дол. США. Інвестиції підуть на придбання сучасного імпортного обладнання і створення нового виробництва потужністю 8 тис. км кабеля на рік.

У процесі дослідження можливостей інвестиційної підтримки діяльності підприємств були визначені основні етапи формування інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства, до яких входять визначення мети, аналіз інвестиційного ринку, формуваня стратегічних альтернатив, визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів, позиціювання в системі стратегій, вибір стратегії та її реалізація, контроль за реалізацією стратегії.

В роботі була запропонована система інноваційно-інвестиційних стратегій, складовими якої є інвестиційна привабливість підприємства та економічна ефектиність інноваційного проекту. Її практичне значення полягає у доцільності використання в процесі прийняття управлінських рішень про вкладання коштів в інноваційну діяльність та вибору певного напрямку дії, який має виглід інноваційно-інвестиційної стратегії.

Запропоновано методичний підхід до визначення інвестиційної привабливості підприємства та економічної ефективності інноваційного проекту, який складається з трьох етапів: розрахунок часткових та групових показників інвестиційної привабливості підприємства та економічної ефективності інноваційного проекту за допомогою ЕОМ; визначення їх вагомостей за допомогою методу експертних оцінок; позиціювання об’єкту в системі інноваційно-інвестиційних стратегій. Інтегральні показники були розраховані з використанням економіко-математичних методів.

Було запропоновано створювати на підприємствах, які здійснюють інноваційно-інвестиційні проекти, відділ економічного розвитку. Основою функціонування якого є формування і реалізація фінансових стратегій (у їх рамках формування і реалізація інноваційно-інвестиційних стратегій) діяльності промислового підприємства з метою забезпечення його сталого соціально-економічного розвитку.

Науково-практична ефективність результатів магістерської роботи визначається експертним методом у комплексі з оцінкою їх економічної та соціальної ефективності на підставі якісних показників. Наково-практична новизна формування системи інноваційно-інвестиційних стратегій та позиціювання в ньому підприємства є достатньо високою і складає 47,5 % від його верхньої межі. Пряма економія від впровадження розрахунку інтегральних показників за допомогою запропонованої методики складає 202,27 грн. у рік.

У четвертому розділі даної дипломної роботи був проаналізований стан санітарно-гігієнічних умов праці, техніки безпеки та пожежної безпеки у відділі бухгалтерії Північно-східного наукового центру та розроблені пропозиції по удосконаленню процесу охорони праці в ПСНЦ НАНУ.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?