Дипломна робота «Облік та аудит готової продукції на прикладі ТОВ "Козацька долина-2006"», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 27.06.2010 19:38 · від ArhAngel · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1Теоретичні аспекти обліку та аудиту готової продукції 1.1. Поняття готової та реалізованої продукції як об’єкта обліку та аудиту 1.2. Нормативно-законодавче регулювання питань обліку готової продукції 1.3. Методи оцінки готової продукції 1.4. Характеристика підприємства ТОВ “Козацька долина 2006” Розділ 2. Облік готової продукції сільськогосподарських підприємств 2.1. Облік готової продукції сільськогосподарського виробництва 2.2. Документальне оформлення надходження і використання готової продукції 2.3. Синтетичний та аналітичний облік руху готової продукції сільськогосподарського виробництва 2.4. Облік заготівлі готової продукції сільськогосподарськими підприємствами в господарств населення 2.5. Облік при реалізації готової продукції сільськогосподарськими підприємствами на продовольчих ринках Розділ 3. Аудит руху готової продукції сільськогосподарських підприємств 3.1. Аудит виходу продукції рослинництва 3.2. Аудит документального оформлення виходу продукції тваринництва 3.3. Аудит реалізації сільськогосподарської продукції Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Досліджуючи діяльність ТОВ “Козацька долина 2006” була проведена робота по систематизації та узагальненню відомостей про систему бухгалтерського обліку та аудиту на підприємстві. В процесі дослідження був розглянутий бухгалтерський облік готової продукції сільськогосподарських підприємств.

Дана випускна робота має дослідницький характер, включає сучасні обліково-аналітичні та фінансові моделі господарської діяльності об’єкта, що досліджується. Вона систематизує, закріплює та розширює теоретичні та практичні знання, навички і вміння обліковувати й аналізувати господарську діяльність підприємства.

В першому розділі уточнено економічну природу готової продукції та її результатів від реалізації, висвітлено поняття “вартість” у контексті аналізу процесу обміну, визначено проблеми, які виникають при відображенні процесу реалізації в обліку, уточнено сутність поняття “фінансовий результат”, природу його виникнення та розвитку в економічній теорії, визначено вплив чинників на розмір фінансових результатів.

При товарному виробництві продукція, виготовлена людиною, займає центральне місце в суспільстві. Витрати людської праці на її виробництво досягає майже 90 % всіх витрат. Для виробника виготовлена продукція – готова продукція (товар), а для його замовника вона є вихідною заготовкою. Виконане дослідження дало змогу дійти такого висновку: готова продукція стала невід’ємною частиною запасу підприємства та почала виступати в ньому і як готова продукція, і як сировина для виробництва. У випускній роботі розглянута методика оцінки готової продукції підприємства.

До складу запасів виробничого підприємства поряд із запасами для подальшого продажу та запасами, необхідними для виробництва, входить і сама готова продукція підприємства. Це пояснюється тим, що в процесі своєї виробничої діяльності підприємство переробляє запаси безпосередньо на готову продукцію. Після завершення виробничого циклу готова продукція надходить на склад підприємства, і на цьому етапі вона стає запасом підприємства, який пізніше має бути реалізованим на ринку.

При виході товаровиробника з своєю продукцією на ринок збуту перед ним постає питання оцінки своєї продукції, тобто визначення її вартості. В економічній літературі при визначенні вартості готової продукції використовують такі поняття, як “споживча цінність”, “попит”, “споживна вартість”, “мінова вартість”. При оцінці готової продукції до уваги беруть один із головних показників – людську працю.

В економічній практиці сформувалися два основні підходи до встановлення цін: ринковий і витратний. Вони відрізняються насамперед чинниками, які впливають на формування ціни. При ринковому підході визначальними чинниками є кон’юнктура ринку, попит і пропозиція товару. В основу встановлення ціни затратного підходу покладено виробничі витрати, перш за все трудові, пов’язані з створенням готової продукції. На нашу думку, вартість товару однаковою мірою визначається корисністю і витратами виробництва. Таке припущення дає змогу відійти від пошуків субстанції вартості та зосередити увагу на одночасному визначенні взаємовпливу ціни та попиту і пропозиції.

В другому розділі випускної роботи була розглянута система бухгалтерського обліку на ТОВ «Козацька долина 2006» з урахуванням умов виробництва, структури управлінського персоналу та згідно з вимогами існуючої облікової політики підприємства. Вивчення діючої на підприємстві практики ставить метою огляд організації обліку, облікових регістрів, що використовуються, первинної документації, форм і методів обліку господарської діяльності. Враховуючи те, що на підприємстві виробляється широка номенклатура, були розроблені рекомендації щодо полегшення обліку реалізації готової продукції та пов’язаних з нею податкових зобов’язань. Удосконалення бухгалтерського обліку на підприємстві полягає не тільки в спрощенні бухгалтерського обліку, але й у внесенні деяких змін до існуючих нормативних актів.

Також досліджується проблема застосування засобів обчислювальної техніки для збирання, накопичення, групування й видачі облікової та аналітичної інформації, в організації обліково-аналітичної роботи.

У розділі 3 “Аудит руху готової продукції сільськогосподарських підприємств ” розглянуто загальну методику аудиту руху готової продукції сільськогосподарських підприємств і запропоновано модель проведення внутрішнього аудиту руху готової продукції в сільськогосподарських підприємствах.

У сучасних умовах усе більшу увагу приділяють процесу реалізації, під яким розуміють комплекс процедур просування продукції до споживача. Значну роль у підвищенні ефективності цього процесу займає аудит.

У процесі організації аудиторської перевірки відвантаження та реалізації продукції вважаємо за необхідне приділити увагу інформаційному забезпеченню аудиту. В випускній роботі на основі вивчення та аналізу відповідних джерел охарактеризовано економічну інформацію, яку використовують у своїй роботі аудитори, а також джерела отримання інформації, необхідної для аудиторського контролю в сільськогосподарських підприємствах. Проведене дослідження дало змогу дійти висновку, що основним джерелом отримання інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства є первинні документи – регістри бухгалтерського обліку. Розроблено схему, за допомогою якої аудитор зможе здійснити оцінку правильності відображення господарських операцій.

Вивчення економічної літератури з аудиту дало змогу виявити, що деякі автори включають до інформаційного забезпечення аудиту його нормативно-правове забезпечення. На нашу думку, нормативно-правове забезпечення аудиту – це окремий вид інформації, за допомогою якого аудитор перевіряє відповідність діяльності підприємства прийнятим в Україні законам, тоді як інформаційне забезпечення аудиту підприємства ґрунтується на економічній інформації, яка характеризує передусім фінансово-господарську діяльність усередині підприємства. У зв’язку з цим недоцільно ототожнювати інформаційне та нормативно-правове забезпечення аудиту.

Аудиторському контролю як виду економічної науки притаманне дослідження загальнонаукових методичних прийомів у процесі своєї діяльності. У роботі проведено дослідження загальнонаукових методичних прийомів, які застосовують в аудиторському контролі, а також власних методичних прийомів аудиту.

Крім того, проаналізовано проблеми впровадження внутрішнього аудиту в сільськогосподарських підприємствах. Відповідно до поглядів відомих вчених та фахівців у галузі аудиту й законодавства, що стосується сутності внутрішнього аудиту та його функцій, вважаємо можливим концептуально відділити його від внутрішнього контролю та зробити такі висновки:

 внутрішній аудит призначений обслуговувати інтереси власника підприємства;

 вимоги норм чинного законодавства, які стосуються ревізійних комісій з незалежного контролю чи внутрішнього аудиту, мають обов’язковий характер та обов’язкові до застосування;

 внутрішній аудит є обов’язковим (для ВАТ та ТОВ), його проведення на підприємстві обумовлене законодавством;

 внутрішній аудит може проводитися штатними працівниками підприємства, а також для його проведення можуть залучатись аудиторські контори.

Аудит процесу реалізації продукції може бути проведений у різних напрямах. Зокрема, така перевірка може бути складовою частиною комплексної аудиторської перевірки підприємства, яка проводиться з метою підтвердження звітності. На нашу думку, не меншу увагу слід приділяти питанням внутрішнього аудиту процесу реалізації. Внутрішній аудит системи управління збутом переслідує такі цілі:

 оцінку ефективності системи управління реалізацією продукції;

 виявлення “вузьких місць” і визначення механізмів внутрішнього контролю, які їх попереджують чи мінімізують;

 внесення рекомендацій, що стосуються поліпшення системи управління збутом.

 При проведені внутрішнього аудиту реалізації продукції особливу увагу слід звертати насамперед на наявність дозволу на здійснення операцій з реалізації продукції на рахунках бухгалтерського обліку. При цьому слід враховувати можливість виникнення таких помилок:

 дані за реально здійсненими операціями, які пов’язані з рухом готової продукції, не знайшли свого відображення в бухгалтерському обліку;

 на рахунках бухгалтерського обліку знайшли своє відображення фіктивні операції, пов’язані з рухом готової продукції.

Такі порушення можуть призвести до значного погіршення фінансового стану сільськогосподарського підприємства, оскільки можуть покривати розкрадання продукції із складів підприємства.

Отже, для дослідження була використана документальна база ТОВ “Козацька долина 2006” та законодавчо-нормативна база, що регулює облік готової продукції та її реалізації. Тому в даній роботі здійснюється поєднання теоретичних знань та практичних напрацювань для більш ефективного ведення бухгалтерського обліку.

Коментар модератора

Робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення