Дипломна робота «Облік та аудит грошових операцій на прикладі ТОВ "Козацька долина-2006"», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 27.06.2010 19:32 · від ArhAngel · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади обліку грошових операцій 1.1. Грошові кошти: сутність і значення 1.2. Нормативно-законодавче регулювання та основи побудови обліку грошових операцій 1.3. Природно-економічні умови та показники виробничо-фінансової діяльності ТОВ “Козацька долина-2006” 1.4. Оцінка фінансового стану господарства Розділ 2. Облік грошових операцій 2.1. Організація бухгалтерського обліку на ТОВ “Козацька долина-2006” 2.2. Облік грошових коштів у касі 2.3. Облік грошових коштів на рахунках у банку 2.4. Документальне оформлення грошових коштів Розділ 3. Аудит грошових операцій 3.1. Мета і завдання аудиту 3.2. Методика проведення аудиту грошових операцій 3.3. Аудит звіту про рух грошових коштів 3.4. Вдосконалення ведення обліку грошових коштів Список використаних джерел Висновок Додатки

Висновок

Досліджуючи діяльність сільськогосподарського товариства “Козацька долина 2006”, була проведена робота по вивченню та узагальненню теоретичних та методологічних засад з обраного напрямку дослідження на підприємстві. В процесі дослідження був розглянутий бухгалтерський облік грошових операцій сільськогосподарського підприємства.

Дана випускна робота має дослідницький характер, вона систематизує, закріплює та розширює теоретичні та практичні знання, навички і вміння обліковувати й аналізувати господарську діяльність підприємства.

В першому розділі висвітлено економічну сутність поняття “грошові кошти”, природу їх виникнення та розвитку в економічній теорії, розглянуто нормативно законодавчу базу грошових операцій, а також розглянуто соціально-економічну характеристику господарства.

Грошові операції є головною складовою всіх фінансових операцій підприємства. Вони беруть участь в забезпеченні всіх видів господарської діяльності, зокрема, фінансових операцій. Внаслідок кругообігу господарських засобів між підприємствами виникають відносини, які називаються розрахунками. Розрахунки можуть здійснюватися в готівковій та безготівковій формі, а безготівкові розрахунки поділяються на товарні та нетоварні. Грошові обороти, як готівкові так і безготівкові органічно пов’язані між собою і переходять з однієї форми в іншу.

В ринкових умовах не можна розпочати господарську діяльність без наявності грошових коштів та без їх постійного поповнення. Грошові кошти забезпечують проведення поточних операцій. В діяльності фірми між вхідними та вихідними грошовими потоками завжди є тимчасовий розрив, тому підприємство тримає вільні грошові кошти на поточному рахунку. Крім того, в зв’язку з непередбачуваністю господарських витрат, вони необхідні для виконання непередбачених платежів.

Аналіз нормативно-законодавчих актів з організації обліку грошових коштів в Україні дозволяє сказати, що на сьогодні нормативно-законодавча база щодо обліку грошових коштів в основному відповідає потребам підприємства, але сучасний підприємець має забагато перешкод через постійну зміну та реформацію нормативно-правової бази.

Правильна організація контролю грошових коштів забезпечує дотримання касової дисципліни і раціональне використання коштів за призначенням.

Фінансово-економічний аналіз досліджуваного сільськогосподарського підприємства, показав, що “Козацька долина-2006” – досить велике сільськогосподарське підприємство, яке має у користуванні близько 3000 га земельної площі, з якої у сільськогосподарському виробництві зайнята більша частина, що свідчить про розвиток такої галузі як рослинництво (темпи росту зернових культур в 2009 році зерна проти 2007 року становлять 140%).

Розглядаючи ефективність діяльності галузі тваринництва можна сказати, що тут спостерігається тенденція зростання поголів’я майже по всім видам тварин, зокрема дуже помітно збільшилося поголів’я свиней. На вирощуванні і відгодівлі на 211 голів (10,0%) і птиці 495 голів (8,0%).

Що стосується продуктивності, то по цьому показнику теж спостерігається підвищення. Так надій молока на 1 корову збільшився на 1010 кг (24%), середньодобовий приріст живої маси свиней на 70 г (4,5%), середньодобовий приріст живої маси ВРХ – на 24 г (3,9%). Кількість одержаних телят на 100 корів збільшилась на 4 голови (4%), кількість одержаних поросят на 1 свиноматку збільшилась на 3 голови (10%).

Так розглянувши структуру товарної продукції в СТОВ “Козацька долина-2006” можна сказати, що господарство спеціалізується на вирощуванні зернових і зернобобових культур, цукрового буряку. За останній період стали більше реалізовувати м’яса ВРХ, ріпаку.

Таким чином, СТОВ “Козацька долина-2006” відноситься до високорентабельних підприємств, всі галузі сільськогосподарського виробництва, всі види продукції є рентабельні.

В другому розділі випускної роботи була розглянута система бухгалтерського обліку на ТОВ “Козацька долина 2006” з урахуванням умов виробництва, структури управлінського персоналу та згідно з вимогами існуючої облікової політики підприємства. Вивчення діючої на підприємстві практики ставить метою огляд організації обліку, облікових регістрів, що використовуються, первинної документації, форм і методів обліку господарської діяльності. Враховуючи те, що у процесі виробничої діяльності господарство вступає в економічні зв’язки з різними підприємствами, організаціями, установами і особами, то здійснюються розрахунки з ними грошовими коштами. Використання коштів у процесі товарно-грошових відносин здійснюється у формі як грошового так і безготівкового обороту.

Грошові кошти в розмірі встановленого ліміту, призначені для поточних операцій зберігаються в касі підприємства, але основна частина коштів згідно чинного законодавства, зберігається в установі банку на відкритих рахунках.

На належному рівні налагоджений облік, який ведеться по журнально ордерній формі. З 01.01.2006 р. підприємство повністю перейшло на застосування нового плану рахунків, яким для обліку грошових коштів підприємства передбачені рахунки 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банку”, 33 “Інші кошти”, 34 “Короткострокові векселі одержані” та ін.

Готівка до каси підприємства надходить від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, підзвітних осіб, покупців і оформляється прибутковим касовим ордером. На підприємстві відсутній реєстратор розрахункових операцій та відповідна розрахункова книжка. Тому, виручку оприбутковують по прибутковому касовому ордеру, тільки від реалізації власної продукції, при цьому складаються проводки: Дебет 30 Кредит 701.

Видача готівки під звіт здійснюється по видатковому касовому ордеру.

Виплата заробітної плати здійснюється на підставі платіжних відомостей, в яких теж складаються видаткові касові ордери. При цьому складаються проводки : Кредит 30 Дебет 372; Кредит 30 Дебет 66.

СТОВ “Козацька долина-2006” має рахунок в банку, де акумулюються кошти, що надходять та використовуються при безготівкових розрахунках. Кошти надходять на підприємство від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг, при здачі готівки в банк, а використовуються для розрахунків з постачальниками для сплати податків та платежів до бюджетних та цільових фондів.

Банківські операції контролюються по виписці з банку, з них же та з первинних документів складаються журнали-ордери №2 с.г., що служать підставою для записів в головну книгу та записів фінансової звітності.

ПСБУ №4 “Звіт про рух грошових коштів”, який СТОВ “Козацька долина-2006” надала по результатам діяльності в 2007-2009 р.р., передбачено 3 види діяльності: операційна, інвестиційна, фінансова.

Вказаний звіт складається непрямим методом, тобто коригуванням суми прибутку під впливом не грошових операцій, сум нарахованої амортизації.

У розділі 3 “Аудит грошових операцій” сільськогосподарських підприємств розглянуто загальну методику проведення аудиту грошових операцій, розглянуто аудит звіту про рух грошових коштів і на основі всього вище розглянутого запропоновано спосіб вдосконалення ведення обліку та аудиту грошових коштів.

В випускній роботі на основі вивчення та аналізу відповідних джерел охарактеризовано економічну інформацію, яку використовують у своїй роботі аудитори, а також джерела отримання інформації, необхідної для аудиторського контролю в сільськогосподарських підприємствах.

Проведене дослідження показало, що аудит операцій з грошовими коштами досить трудомістка процедура, яка потребує від аудиторів значної уваги, знання нормативно-правової бази, яка регулює здійснення грошових операцій, а також впевненості в мінімізації ризику як зі сторони клієнта так і зі сторони аудитора.

Взагалі методика проведення аудиту каси і коштів на поточному рахунку мало в чому відрізняється від аудиту інших ділянок діяльності підприємства. Тобто перш за все визначається мета і завдання перевірки, вивчається нормативно-правова база, яка стосується регулювання фінансових взаємовідносин. Велика увага приділяється вивченню і оцінці системи внутрішнього контролю так як від неї багато в чому залежить довіра аудитора до перевіряємого підприємства і можливість покладатися на свідчення персоналу. Отримавши інформацію аудитор виконує основну частину перевірки: планує подальшу роботу і складає програму аудиторської перевірки.

Основні положення програми являються переліком процедур в ході яких аудитор перевіряє правильність, повноту відображення руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку. Одержані дані аудитор фіксує в робочих документах, а свої думки викладає на завершальному етапі в аудиторському висновку. Цей висновок являється доказом того відповідає чи ні відображення руху грошових коштів чинному Положенню про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, обліковій політиці підприємства, іншим нормативно-правовим актам.

Таким чином з’ясовується різного роду порушення, крадіжки, навмисні зловживання, які в кінцевому привели б до відтоку грошових коштів, а в крайньому випадку – до банкротства господарства. Це ще раз підтверджує необхідність та важливість зовнішнього контролю – аудиту для забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства.

Отже, для дослідження була використана документальна база ТОВ “Козацька долина 2006” та законодавчо-нормативна база, що регулює облік готової продукції та її реалізації. Тому в даній роботі здійснюється поєднання теоретичних знань та практичних напрацювань для більш ефективного ведення бухгалтерського обліку.

Коментар модератора

Робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення