Дипломна робота «Дослідження фінансової стійкості ТОВ "ЄВА"», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 23.06.2010 10:18 · від иван · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства 7 1.1. Економічна суть фінансової стабільності та стійкості 7 1.2. Концептуальні та методологічні підходи до визначення стійкості фінансового стану підприємства11 1.3. Класифікація факторів впливу на фінансову стійкість підприємства24 1.4. Забезпечення фінансової стійкості підприємства29 Розділ 2. Дослідження фінансової стійкості тов "єва"35 2.1. Загальна характеристика підприємства35 2.2. Аналіз структури балансу підприємства37 2.3. Аналіз ліквідності підприємства46 2.4. Оцінка фінансової стійкості і платоспроможності51 2.5. Оцінка ділової активності56 2.6. Оцінка рентабельності62 Розділ 3. Напрямки підвищення фінансової стійкості тов "єва"65 3.1. Розширення зони фінансової стійкості65 3.2. Напрямки підвищення показників фінансової стійкості66 3.2.1. Формування бюджету продажу ТОВ „ЄВА”66 3.2.2. Формування плану виробництва73 3.2.3. Формування бюджету закупок матеріальних ресурсів74 3.2.4. Формування бюджету оплати праці76 3.2.5. Формування бюджету руху грошових коштів78 3.2.6. Бюджетний звіт про фінансові результати та баланс81 3.2.7. Аналіз прогнозних показників фінансового стану підприємства після впровадження запропонованих заходів 85 Висновок89 Список використаних джерел92 Додатки97

Висновок

Фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно має перевагу перед іншими підприємствами того ж профілю і залучень інвестицій, в одержанні кредитів, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Нарешті, воно не вступає в конфлікт із державою і суспільством, тому що виплачує вчасно податки в бюджет, внески в соціальні фонди, заробітну плату – робітникам та службовцям, дивіденди – акціонерам, а банкам гарантує повернення кредитів і сплату відсотків по них.

Чим вище стійкість підприємства, тим більше воно незалежно від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик виявитися на краю банкрутства.

Ми з’ясували, що на сьогоднішній день немає чіткого визначення як самої фінансової стійкості підприємств, так і алгоритму розрахунку показників, що її характеризують. Значна кількість показників, які застосовуються для оцінки фінансового стану та фінансової стійкості підприємств, позбавляють системності і упорядкованості саму процедуру діагностики фінансового стану підприємства і встановлення причин його погіршення. Сьогодні кожне відомство застосовує різні показники для оцінки фінансової стійкості підприємств, що належать до сфери його підпорядкування. При цьому вибрані показники не завжди достатньо повно характеризують фінансовий стан підприємства, що перешкоджає виявленню дійсних причин нестійкого фінансового стану підприємства і прийняттю адекватних управлінських рішень.

Вивчаючи фактори впливу на фінансову стійкість підприємств, ми дійшли висновку про необхідність врахування у своїй діяльності як зовнішніх так і внутрішніх факторів впливу. Державне регулювання економіки має бути збалансованим і покликане не підміняти ринковий механізм, а доповнювати його завдяки превалюванню економічних важелів впливу на розвиток суспільного виробництва в межах дії економічних законів ринку. Щодо управління діяльністю підприємств їх менеджерами, то першочергове значення має управління фінансами, узгоджене із загальною економічною стратегією. За цих умов найбільш дієвими будуть важелі впливу на фінансову стійкість. Останню необхідно постійно вимірювати та аналізувати з метою пошуку резервів її зростання.

В роботі ми розглянули сутність фінансового планування та фінансової стратегії, як головних чинників досягнення та підтримання фінансової стабільності у довгостроковій перспективі. Фінансове планування втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції розвитку. Ми дійшли висновку, що успіх фінансової стратегії підприємства гарантується, коли фінансові стратегічні цілі відповідають реальним економічним та фінансовим можливостям підприємства, коли чітко централізовано фінансове керівництво, а методи його є гнучкими та адекватними змінам фінансово-економічної ситуації.

У другому розділі роботи ми проаналізували фінансово-економічний стан виробничо-комерційної фірми ТОВ „ЄВА”. Основними видами діяльності підприємства є виробництво шампунів, кондиціонерів для волосся, господарчого та рідкого мила.

Аналіз структури та динаміки статей балансу підприємства за 2005-2007 роки показав, що баланс є достатньо ліквідним, і загалом фінансовий стан підприємства можна класифікувати як добрий та стабільний. Підприємство володіло недостатніми розмірами власних оборотних активів, за допомогою яких мало б змогу розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Слід також зауважити, що підприємство не мало в наявності високоліквідних активів, але в нього чимала за - обсягом дебіторська заборгованість, що дало б змогу, в разі отримання коштів, розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Прискорення оборотності оборотного капіталу полягає в зменшенні рахунків дебіторів. Аналіз ліквідності балансу підприємства показав, що наявних грошових коштів достатньо для погашення термінових зобов'язань.

Аналіз структури балансу та коефіцієнту автономності показує. Що підприємство має високу платоспроможність та незалежність від кредиторів.

Показники рентабельності ще раз довели, що підприємство у своїй діяльності достатньо прибуткове та рентабельне.

У третьому розділі роботи ми визначили запас фінансової стійкості підприємства на 2008 рік. Робимо висновок, що на початок 2008 року зона фінансової незалежності залишається на досить високому рівні (85,5%).

Задля підтримання належного рівня фінансової стійкості на аналізованому підприємстві нами було запропоновано застосувати методику фінансового планування по відношенню до 2008 року. Було здійснено формування бюджету продажу ТОВ „ЄВА”, плану виробництва, формування бюджету закупок матеріальних ресурсів, формування бюджету оплати праці та

бюджету руху грошових коштів. Після впровадження запропонованих заходів було складено прогнозний баланс 2008 року та звіт про фінансові результати, отримані значення ми проаналізували та дійшли висновку, що після впровадження запропонованих заходів, щодо підвищення фінансової стійкості ТОВ „ЄВА” значно покращилися фінансові показники підприємства.

Про зростання фінансового потенціалу розвитку підприємства в 2008 році свідчать значення коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності, рентабельності. Після впровадження запропонованих заходів у підприємства з`явилися власні оборотні кошти необхідні для забезпечення його фінансової стійкості, відбулися позитивні зміни у фінансовому стані підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення