Курсова робота «Бухгалтерський облік при ліквідації підприємства», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 13.06.2010 14:41 · від ваня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Огляд літературних джерел, нормативних документів з обліку при ліквідації підприємства 5 2. Основні положення і умови ліквідації підприємства 16 3. Ліквідація підприємства за рішенням власників 23 4. Облік розрахунків з учасниками підприємства при ліквідації 38 5. Ліквідація підприємства при визнанні його банкрутом 47 5.1. Етапи проведення ліквідації підприємства 47 5.2. Робота ліквідаційної комісії 64 5.3. Відображення в обліку операцій при банкрутстві підприємства 69 Висновки і пропозиції 74 Список використаних джерел 79 Додатки 83

Висновок

Ліквідація підприємства є останньою стадією функціонування господарської діяльності. Процедура ліквідації характеризується складною структурою та багатоетапністю її проведення, що зумовлює об’єктивну необхідність її вивчення, аналізу та вдосконалення.

В курсовій роботі розглянуті економічна сутність ліквідації підприємства, завдання обліку, контролю та аналізу які безпосередньо супроводжують дану стадію існування підприємства та особливості організації обліку при ліквідації підприємства.

Ліквідація підприємства - це припинення діяльності підприємства, внаслідок чого права і обов’язки підприємства нікому не переходять (до інших осіб), тобто без правонаступництва. Отже, при ліквідації підприємства його права та обов’язки припиняються.

Ліквідацію підприємств можна умовно підрозділити на добровільну і примусову.

Добровільна ліквідація здійснюється за рішенням власника або інших осіб (засновників, учасників) суб'єкта господарювання або уповноваженого засновницькими документами.

Примусова ліквідація здійснюється за рішенням суду. До примусової ліквідації відноситься і ліквідація підприємства унаслідок визнання його банкрутом.

Банкрутство - це визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольняти вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями і виконувати обов'язки зі сплати інших обов'язкових платежів.

Основною ознакою банкрутства є нездатність підприємства забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців із дня настання терміну платежу. Після закінчення цього терміну кредитори дістають право на звертання в арбітражний суд про визнання підприємства-боржника банкрутом. Банкрутство зумовлене самою сутністю ринкових відносин, пов'язаних із невизначеністю досягнення кінцевих результатів і ризиком втрат.

Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Виключення суб’єкта господарської діяльності з Державного реєстру здійснюється за умови виконання всіх заходів з його ліквідації, які випливають із законодавства України. Підставою для виключення з Державного реєстру підприємств є рішення про ліквідацію суб’єкта після здійснення всіх заходів щодо його ліквідації шляхом виключення його з журналу обліку. Тобто, підставою для виключення є позбавлення суб’єкта підприємницької діяльності статусу юридичної особи.

Основними завданнями обліку і контролю при ліквідації підприємства є:

1. Оцінка діяльності підприємства, його виробничих та інших підрозділів, а також явищ і процесів(оцінка ефективності діяльності підприємства);

2. Виявлення внутрішньогосподарських резервів зростання виробництва і реалізації продукції, зниження витрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів;

3. Виявлення, вимір, реєстрація, систематизація та нагромадження інформації про діяльність підприємства;

4. Забезпечення зовнішніх та внутрішніх користувачів достовірною та своєчасною інформацією про дії та події, що відбулися на підприємстві, наявність і стан активів, зобов’язань та капіталу;

5. Формування інформаційної бази для прогнозування діяльності підприємства в цілому;

6. Вироблення пропозицій щодо виявлення прихованих резервів підвищення ефективності виробництва і зростання на цьому ґрунті господарських накопичень і прибутків;

7. Запобігання недостачам, розтратам, крадіжкам державного, колективного і приватного майна;

8. Перевірка достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності, боротьба з приписками й іншими фальшуваннями звітних даних;

9. Своєчасне проведення інвентаризацій грошових коштів, та відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку;

10. Своєчасність відображення в обліку процедури ліквідації та дій, що пов’язані з нею;

11. Визначити фінансовий стан підприємства;

12. Проведення оцінки майна підприємства згідно законодавства України;

Для запобігання банкрутству підприємств потрібно проводитити аналіз діяльності підприємства протягом декількох років.

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що ведення бухгалтерського обліку на підприємствах під час ліквідації має свої особливості до яких слід віднести:

• порушується принцип безперервності, що приводить до змін принципів і методів бухгалтерського обліку і складання звітності;

• доходи в бухгалтерському обліку під час ліквідації відображаються тільки за касовим методом, принцип нарахування втрачає своє призначення;

• все майно обліковується не за історичною (фактичною) собівартістю, а за ринковими цінами;

• більш гостро стає відповідність облікових процедур принципу автономності, коли майно власників відокремлюється і не відображають в звітності;

• при розрахунках з працівниками виплачується вихідна допомога, для чого створюється забезпечення для покриття витрат при звільненні працівників;

• розподіл майна засновників приводить до виникнення додаткових зобов’язань перед бюджетом.

Проаналізував стан процедури визнання підприємства банкрутом і відображення господарських операцій в процесі її проведення на рахунках в обліку слід зазначити:

• на сьогодні в україні дана процедура є складною і багатоетапною;

• складне нормативно-правове регулювання, що приносить певну плутанину в процедуру;

• мають місце неврегульовані питання при відображенні процедури банкрутства в обліку.

Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності банкрутства підприємства. В Україні, де протягом багатьох десятиріч панувала позаринкова система господарювання, що виключала офіційне визнання банкрутства як економічного явища, немає загальновизнаної вітчизняної методики визначення ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання. У зв'язку з цим доводиться користуватися зарубіжними методичними підходами, в основу яких покладено факторні моделі прогнозування банкрутства підприємств та організацій.

В процесі ліквідації підприємств за умов сучасного українського законодавства виникає безліч різноманітних проблем.

Однією з них є відсутність окремого нормативно – правового акту щодо ліквідації підприємств.

Отже, доцільно було б чітко визначити у відповідному створеному нормативному акті про ліквідацію підприємства, порядок здійснення ліквідації підприємства, зокрема, привести в норму:

1) порядок формування ліквідаційної комісії, її повноваження, внутрішню організацію і діяльність;

2) форму ліквідаційного балансу, порядок задоволення вимог кредиторів, у тому числі за браком майна для задоволення таких вимог, контроль за здійсненням ліквідаційної процедури тощо;

3) правові наслідки ухилення власників чи ліквідаційної комісії від здійснення заходів стосовно ліквідації підприємства тощо.

Органи Державної податкової служби та Контрольно – ревізійної служби, для виявлення правопорушень повинні вести належним чином контроль за діяльністю підприємств, а також при ліквідації підприємства – своєчасного подання достовірної, правдивої та неупередженої фінансової звітності пов’язаної з ліквідацією підприємства; ведення бухгалтерського та податкового обліку під час процедури ліквідації. Вони повинні застосовувати штрафні санкції згідно діючого законодавства, без корупційних дій та використання свого службового становища, що протирічить законодавству.

З метою своєчасного виявлення та попередження негативних тенденцій в процесі господарювання підприємства та попередженню його банкрутства необхідно систематично проводити комплексний економічний аналіз його діяльності на основі форм фінансової звітності, а також розробити систему заходів по попередженню правопорушень та зловживань з метою запобігання розкраданню та приховуванню майна підприємства, в результаті визнання його банкрутом

Унормування процедури ліквідації підприємства сприятиме однаковому застосуванню законодавства, унеможливить порушення прав кредиторів підприємств, у тому числі держави вцілому, оскільки заборгованість підприємства, яке підлягає ліквідації, може бути пов’язане з виконанням зобов’язань перед бюджетом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення