Дипломна робота «Управління підприємством за результатами діяльності», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.06.2010 21:12 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління підприємством за результатами його діяльності 6 1.1. Поняття результатів діяльності підприємства 6 1.2. Суть управління результатами фінансово-економічної діяльності підприємства 16 1.3. Методи та моделі управління діяльністю організації за її результатами 19 Розділ 2. Оцінка управління тов «декор» за результатами 33 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Декор» 33 2.2. Аналіз результатів діяльності ТОВ «Декор» 39 2.3. Аналіз управління результатами діяльності ТОВ «Декор» 56 Розділ 3. Удосконалення управління діяльністю підприємства за результатами 66 3.1. Розробка напрямків удосконалення результатів діяльності підприємства 66 3.2. Вплив заходів на результати діяльності в майбутньому 72 Висновки 80 Список використаних джерел 85 Додатки 94 Додаток а 95 Додаток б 98 Додаток в 100 Додаток г 103 Додаток д 105 Додаток е 108

Висновок

Дипломна робота присвячена дослідженню управління прибутком підприємства на прикладі фінансової діяльності ТзОВ «Декор», що займається реалізацією та встановленням засобів освітлення в м.Київ.

Перший розділ дипломної роботи є теоретичного змісту. В ньому було досліджено суть прибутку та управління ним, джерела його формування та методику аналізу управління.

Дослідження, проведені в даному розділі показали, що поняття "прибуток" трактується неоднозначно. Зокрема в економічній літературі прибуток використовують як узагальнююче значення різниці доходів та витрат. З бухгалтерської точки зору даний прибуток ще поділяють на неоподаткований прибуток та прибуток після оподаткування, або чистий прибуток, крім того прибуток підлягає розподілу, тому розрізняють ще розподілений та нерозподілений прибуток.

В дипломній роботі всі дослідження будуть проводиться на базі визначення категорії «прибуток» з бухгалтерської точки зору, а тому прибутком буде визнано ту частину доходу, що залишається після відшкодування витрат пов’язаних із діяльністю підприємства та оподаткування.

Управління прибутком - це складна багатоетапна система дій, що включає декілька підсистем: формування, розподіл, використання, планування та контроль.

Джерелами формування прибутку є доходи та витрати підприємства. Прибуток операційний формується шляхом віднімання від доходів операційної діяльності витрат цієї ж діяльності.

Проводячи аналіз методики дослідження управління прибутком виділено 7 етапів.

1. проводиться аналіз впливу на прибуток підприємства. Дослідження проводяться за методикою описаною Бланком І.О, визначається вплив зовнішнього середовище непрямого впливу, вплив зовнішнього середовища прямого впливу та вплив внутрішнього середовища.

2. досліджується динаміка та структура доходів та витрат підприємства в розрізі за видами діяльності, розглядається формування чистого прибутку до оподаткування.

3. досліджується вплив факторів на прибуток підприємства.

4. розглядаються основні тенденції змін доходу та витрат операційної діяльності та проводиться планування прибутку на наступний звітний період.

5. проводиться аналіз беззбитковості та коефіцієнт операційного лівериджу, тобто визначається залежність отриманого прибутку від отриманих доходів.

6. аналізується прибутковість підприємства, досліджуються показники рентабельності реалізації, продукції, продажу, капіталу, власного капіталу та проводиться п'ятифакторний аналіз рентабельності власного капіталу.

7. досліджується використання прибутку підприємства.

Об’єкт дослідження - ТзОВ "Декор" успішно здійснює діяльність на ринку освітлювальних приладів, що доказує збільшення обсягів реалізованої продукції. Проте разом із збільшенням доходів на 5%, прибуток підприємства зменшився за останній рік на 86%. Цей фактор заставив шукати причини такого падіння прибутковості та знаходити методи покращення віддачі від реалізації. Саме тому в роботі було проаналізовано джерела впливу на прибуток. Найбільший вплив на управління прибутком має: політика формування доходів витрат, економічний стан країни, інвестиційна політика, показники оборотності та ефективність організаційної структури.

Аналіз джерел формування прибутку показав, що він формується шляхом віднімання від доходу витрат підприємства.

Дохід підприємство отримує за трьома видами діяльності : операційної, фінансової та інвестиційної.

Підприємство отримало доходу від реалізації в 2008 році 6749,7 тис.грн., що становить 98,3 % валових доходів підприємства. Доходу від іншої операційної діяльності в 2008 році отримано в сумі 80,0 тис.грн., що становить 1,2 % валових доходів підприємства. За останній рік доходи від іншої операційної діяльності збільшилася на 12 тис.грн. Фінансові доходи підприємства склали в 2008 році 29,0 тис.грн., що становить 0,4 % валових доходів підприємства. Інвестиційні доходи підприємства становили 10,0 тис.грн., що становить 0,1 % валових доходів 2008 року.

Що стосується витрат, то досліджено, що собівартість реалізованої продукції становить в 2008 році 6095,0 тис.грн., що становить 89,2 % валових витрат підприємства. Адміністративні витрати складають в 2008 році 402,0 тис.грн., що становить 5,9 % валових витрат підприємства. Витрати на збут становлять в 2008 році 160,0 тис.грн., що становить 2,3 % валових витрат підприємства. Інші витрати операційної діяльності становлять в 2008 році 153,0 тис.грн., що становить 2,2 % валових витрат підприємства.

Таким чином прибуток до оподаткування складає 32,7 тис.грн. (6868,7 - 6836,0). Податок на прибуток складає за даний період 8,2 тис.грн., а чистий прибуток в 2008 році склав 24,5 тис.грн. (32,7 - 8,2).

За останній рік чистий прибуток підприємства зменшився на 151,6 тис.грн., а у порівнянні із показником за 2006 рік - зменшився на 137,3 тис.грн., що є негативним фактором і свідчить про погіршення ефективності діяльності підприємства.

Збільшення темпу приросту витрат над доходами є негативним фактором що свідчить про те, що ефективність управління витратами погіршується щороку і в недалекому майбутньому підприємство може стати збитковим. Це було і підтверджено дослідженням тенденцій зміни доходів, витрат та прибутку. Використовуючи трендовий аналіз виявлено, що за аналогічних умов господарювання підприємство в 2009 році отримає 100 тис.грн збитку.

За показник співвідношення збільшення доходів та прибутку відповідає коефіцієнт операційного лівериджу. Так якщо в 2007 році він становив 0,9, то в 2008 році він впав на 0,3 і склав 0,6.

Запаси фінансової міцності склав в 2006 році 3845 тис.грн, або 59,4 %, в 2007 році 3347 грн або 51,1 %, а в 2008 році 2694 грн, або 39,9 %.

В даному розділі також проведено аналіз розподілу прибутку. Дані для розрахунків взято із звіту про власний капітал. За підсумками 2008 року до статутного капіталу відраховано 10 тис.грн, до резервного капіталу 1 тис.грн.

На останньому етапі аналізу прибутку проведено дослідження рентабельності. За результатами дослідження спостерігається погіршення всіх видів рентабельності підприємства. Найважливіший показник рентабельності - рентабельність реалізованої продукції склав 11%.

На базі дослідження, проведеного в 2 розділі дипломної роботи було встановлено, що підприємство має досить низький коефіцієнт лівериджу. Саме тому в третьому розділі ми детально розглянули структуру витрат підприємства. За результатами дослідження встановлено, резерв економії витрат на пальне становить 24 тис.грн в рік, резерв економіки витрат на електроенергію - 4 тис.грн, резерв економії витрат адміністративних становить 100 тис.грн внаслідок зменшення витрат на ремонт адміністративної будівлі. Резерв витрат на збут становить 8 тис.грн.

Врахувавши ці резерви та перерахувавши показники трендового аналізу в другому розділі ми встановили, що підприємство отримає 73,5 тис.грн чистого прибутку. Ефект від оптимізації складе 173,8 тис.грн.

Розглядаючи політику розподілу прибутку ми спланували розподіл прибутку на 2009 рік. За рахунок отриманого прибутку в 2009 році до статутного капіталу буде спрямовано 39% прибутку, до резервного - 5%. 12% буде розподілено на фонд споживання. Звичайно, що в умовах кризи доцільно більше коштів спрямовувати на накопичення, а не на споживання, тому на наступні періоди відсоток розподілу може змінитися.

Таким чином, підсумовуючи дослідження дипломної роботи зазначимо, що мета, поставлена на початку роботи є досягнутою, а всі завдання є виконаними.

Дослідження дипломної роботи можуть бути використаними на підприємстві при розробці фінансових планів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення