Дипломна робота «Удосконалення організаційної структури управління підприємством», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.06.2010 21:10 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи організаційної структури управління тов «ветко-к» 6 1.1. Поняття та роль організаційної структури в досягненні мети підприємства 6 1.2. Сучасні підходи до формування організаційної структури управління підприємством 13 1.3. Критерії оцінки ефективності організаційної структури управління підприємством 28 Розділ 2. Дослідження організаційної структури управління тов "ветко-к" 33 2.1. Виявлення факторів, які впливають на формування організаційної структури управління ТОВ "Ветко-К" 33 2.2. Аналіз формування організаційної структури управління ТОВ «Ветко-К» 40 2.3. Ефективність організаційної структури управління ТОВ "Ветко-К" 47 Розділ 3. Удосконалення організаційної структури управління тов «ветко-к» 62 3.1. Оптимізація організаційної структури управління організаційної структури управління ТОВ "Ветко-К" 62 3.2. Розробка заходів щодо удосконалення організаційної структури управління ТОВ "Ветко-К" 69 Висновок 75 Список використаної літератури 80 Додатки 83

Висновок

Отже, провівши дипломне дослідження на тему Удосконалення організаційної структури управління підприємством ми виконали всі завдання, поставлені на початку роботи; поставлена мета – досягнута.

Ефективність діяльності кожної фірми великою мірою залежить від того, наскільки професійно виконується функція менеджменту «організування». Сутність її полягає у формуванні певної системи відносин між окремими підрозділами підприємства, що дає змогу їм ефективно співпрацювати і досягати поставлених цілей, обираючи для цього відповідні засоби. Існує багато визначень організаційної структури підприємства, за даними досліджень зроблено наступне визначення : організаційна структура організації є комбінацією структур виробничої системи та системи управління, що забезпечує працею всіх працівників підприємства та є створює можливість ефективного господарювання.

Організаційна структура системи управління акумулює всі його основні особливості, безпосередньо впливає на розподіл його функцій, забезпечуючи вагомі передумови для підвищення ефективності функціонування організації, зумовлюючи суто організаційний характер зв'язків у системі, зберігаючи її цілісність, визначаючи місце кожного елемента у внутрішніх зв'язках і відносинах системи. Недоліки структури завжди спричиняють втрати реальних ресурсів системи менеджменту організації.

На наш погляд, основним завданням дослідження організаційної структури підприємства є виявлення її сильних та слабких сторін, дослідження її впливу на ефективність діяльності підприємства та складання планів організаційної структури на наступні звітні періоди із врахуванням стратегічних напрямків діяльності підприємства.

Теоретично розрізняють різні види організаційних структур:

• Лінійна побудова управління організацією. Це найпростіша форма взаємозв'язків в управлінні господарськими процесами.

• Функціональна побудова управління швидко реагує на потреби практики, створюючи необхідні функціональні служби.

• Лінійно-функціональна та лінійно-штабна побудова управління організацією. Розвиваючись, лінійне управління органічно поєднується з функціональним, формуючи лінійно-функціональну структуру, яка позбавлена властивих функціональному й лінійному управлінню недоліків.

• Секційна (дивізіональна) побудова управління організацією. Із збільшенням розмірів організацій, ускладненням їх завдань, а також у зв'язку із внутрішніми організаційними процесами однолінійні структури стають дедалі менш придатними для вирішення проблем та завдань.

• Матричну структуру використовують для управління новими видами або підвидами діяльності, новими проектами тощо.

Оцінка управлінських рішень має базуватися на загальновизнаних принципах, а саме: об'єктивності; усебічності; обов'язковості; систематичності (постійності). Дотримання цих принципів дає змогу використати оцінку персоналу для:

а) підбору й розстановки нових працівників;

б) прогнозування просування працівників по службі;

в) раціоналізації прийомів і методів роботи (управлінських процедур);

г) побудови ефективної системи мотивації праці;

д) оцінки ефективності діяльності окремих працівників і трудових колективів.

Основними показниками ефективності організаційної структури є: продуктивність праці, середній виробіток, порівняння фонду оплати праці та продуктивності праці, рентабельність фонду оплату праці та ін.

В дипломній роботі проаналізовано організаційну структуру управління ТОВ «Веко-К». За даними аналізу ми бачимо на підприємстві функціонують 4 відділення:

• Адміністративний відділ до складу якого входить відділ логістики та закупки, відділ по підбору та управлінню кадрами;

• Фінансовий відділ, до складу якого входить: казначейство, відділ бюджетування, управлінського обліку та фінансового аналізу, бухгалтерія та юридичний відділ;

• Відділ продажу який виконує функції обслуговування продажу, здійснення продажу та проводить роботи із ключовими клієнтами;

• Маркетинговий відділ, який стимулює продаж, займається оптимізацією лінійки продукції, аналізує ринок та його тенденції.

Середній штат персоналу на підприємстві 21 чол. З них промислово –виробничого персоналу 11 чол, що становить 52,3%. Продуктивність праці персоналу за досліджуваний період збільшилася на 77,94 тис.грн, в тому числі за останній рік збільшилася на 32,55 тис.грн на 1 працюючого і складає в 2008 році 121,83 тис.грн.\чол. Продуктивність праці промислово-виробничого персоналу за досліджуваний період збільшилася на 154,94 тис.грн, в тому числі за останній рік збільшилася на 74,63 тис.грн, і складає в 2008 році 232,59 тис.грн.\чол., що більше загальної продуктивності на 110,76 тис.грн.

Трудомісткість виробітку обчислюється як відношення загальної кількості персоналу до виробленої продукції. На досліджуваному підприємстві цей показник склав в 2006 році 0,023 ( 23 / 1009,5 ), в 2007 році 0,011 ( 23 / 2053,4 ), в 2008 році 0,008 ( 21 / 2558,5 ).

Середній виробіток виробничого персоналу склав 232,6 тис.грн.\чол.в 2008 році. Даний показник за останній рік збільшився на 61,5 тис.грн.\чол. Трудомісткість виробничого персоналу склала 0,004.

Факторний аналіз впливу показників на зміну товарообороту показав що за рахунок зміни чисельності трудомісткість впала, а за рахунок збільшення продуктивності праці – зросла.

Збільшення оплати праці є оправданим, оскільки відбулося і збільшення продуктивності праці на 32,6 тис.грн.

Прибуток на одного працівника за останній рік зріс на 2,7 тис.грн, рентабельність фонду оплати праці становить в 2008 році 15,3%, що є досить високим показником.

Для ефективності роботи персоналу як згадувалося вище проводиться атестація персоналу. Атестація проводиться керівником підприємства, за її даними виділяють сильних та слабких працівників.

Розглядаючи напрямки удосконалення організаційної структури підприємство виходило із напрямку удосконалення діяльності – вихід на зарубіжні ринки. В 2009 році підприємство укладає угоди із покупцями продукції сільського господарства в Польщі.

Експорт соєвої макухи та соєвого шроту підприємство планує здійснювати тільки в Польщу. Основними покупцями є птахоферми:

Kuria Prowincjalna O.C.D.

Karmelici Bosi

Karmelitanki Bose

Загальна вартість укладених контрактів складає 360 тис.грн.

Визначення чисельності штату проведено із врахуванням показників, розрахованих в другому розділі. Так середня продуктивність праці становить за 3 роки становить 85 тис.грн. Отже для того щоб обслужити контракти потрібно щонайменше 5 осіб.

Планується найняти ще одного маркетолога, завідувача відділенням по ЗЕД, програміста та 2-х експедиторів. Загальні витрати на фонд оплати праці складуть 192 тис.грн річних. Витрати на соціальне страхування 74,1 тис.грн. Загальні витрати, пов’язані із даним введенням становлять 282,75 тис.грн. В рік підприємство планує експортувати продукції на 360 тис.грн.

Для реалізації стратегічного плану служба управління персоналом повинна здійснювати наступні заходи:

• розробляти кадрову політику, концепцію управління персоналом та складати план удосконалення роботи кадрової служби;

• скласти положення про кадрову службу;

• здійснити необхідні перестановки в управлінському складі організації, спираючись на дані позачергової атестації (це повинно торкнутися головних спеціалістів, керівників функціональних та виробничих підрозділів, бригадирів);

• перейти на контрактну систему найму;

• ввести нові методи підбору, відбору та оцінки персоналу;

• втілити систему планування ділової кар’єри та службово-професійного просування персоналу, ротацію кадрів;

• розробити програми профорієнтації та адаптації персоналу;

• розробити нову систему стимулювання та трудової мотивації;

• розробити заходи по управлінню трудовою дисципліною;

• розробити систему вирішення конфліктів в колективі.

Планується провести навчання працівників для управління зовнішньоекономічними організаціями.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення