Дипломна робота «Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.06.2010 21:08 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико – методологічні основи визанчення ліквідності та платоспроможності підприємства на основі аналізу фінансового стану 6 1.1. Суть фінансового аналізу, його значення та напрямки дослідження 6 1.2. Поняття та суть ліквідності та платоспроможності підприємства 14 1.3. Методика проведення аналізу та оцінки платоспроможності 18 1.4. Інформаційна база аналізу ліквідності та платоспроможності 21 1.5. Фактори, що впливають на платоспроможність підприємства 28 Розділ 2. Аналіз та оцінка рівня ліквідності та платоспроможності підприємства тзов "компанія лан" 32 2.1. Загальна економічна характеристика підприємства 32 2.2. Оцінка ліквідності та платоспроможності в розрізі основних показників 41 2.3. Аналіз допоміжних показників ліквідності, які відображають рівень статистичної та динамічної платоспроможності підприємства 46 2.4. Аналіз показників фінансової стійкості, які впливають на рівень платоспроможності підприємства 60 Розділ 3. Напрямки вдосконалення управління платоспроможністю підприємства 63 3.1. Проблеми аналізу платоспроможності підприємств в Україні, використання зарубіжного досвіду 63 3.2. Прогнозований розрахунок показників платоспроможності на 2009 рік для ТзОВ "Компанія ЛАН" 68 Висновки 80 Список використаних джерел 86 Додатки 94

Висновок

Дослідивши дипломну роботу на тему «Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства», ми виконали всі завдання, поставлені на початку написання роботи.

Дослідження теоретичних аспектів поняття ліквідність та платоспроможність та методики проведення цього аналізу показали, що термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення майна в засоби платежу. Чим менше час, необхідний для перетворення окремого виду активів, тим вища його ліквідність. Таким чином, ліквідність підприємства — це його здатність перетворити свої активи в кошти платежу для погашення короткострокових зобов'язань.

Платоспроможність відображає можливість підприємства відповідати (платити) за своїми обов'язками в конкретний період часу. У міжнародній практиці вважається, якщо підприємство не може відповідати за своїми обов'язками на конкретний термін, то воно неплатоспроможне. У цьому зв'язку виконується оцінка його потенційної платоспроможності, тобто погашення зобов'язань. У протилежному випадку підприємство визнається в судовому порядку банкрутом.

Під платоспроможністю в українських підприємствах прийнято розуміти наявність і достатність грошових коштів та їх еквівалентів для своєчасного погашення зобов'язань у міру настання строку їхньої оплати. Оцінка платоспроможності проводиться на конкретну дату.

Залежно від ступеня ліквідності, тобто строків перетворення в грошові кошти, активи підприємства в ході аналізу ліквідності балансу розділяються на наступні групи:

А 1) найбільш ліквідні активи — кошти та їх еквіваленти, а також короткострокові фінансові інвестиції;

А 2) швидко реалізовані активи — дебіторська заборгованість та інші поточні активи;

А 3) повільно реалізовані активи — товароматеріальні запаси, а також довгострокові фінансові вкладення;

А 4) важко реалізовані активи - статті І розділу активу балансу за винятком статей, що ввійшли в попередню групу.

Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їхньої оплати.

П 1) найбільш термінові зобов'язання — кредиторська заборгованість, а також кредити й позики, не погашені в строк;

П 2) короткострокові пасиви — короткострокові кредити й позикові кошти.

П 3) довгострокові пасиви — довгострокові кредити й позикові кошти, а також забезпечення майбутніх витрат і платежів і доходи майбутніх періодів, що не належать до поточних зобов'язань;

П 4) постійні пасиви — статті І розділу пасиву. Для збереження балансу активу й пасиву підсумок даної групи варто зменшити на суму витрат майбутніх періодів.

Аналіз ліквідності здійснюється шляхом порівняння активів та пасивів за категоріями.

Кількісну оцінку ліквідності підприємства виконують за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних зобов'язань.

Аналіз платоспроможності проводиться за допомогою визначення основних показників ліквідності та платоспроможності, до складу яких відносять: коефіцієнт покриття, коефіцієнт критичної ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, сальдо грошового потоку, коефіцієнт синхронності грошових потоків, коефіцієнт достатності коштів; до складу допоміжних показників відносять: період обігу товарних запасів, період обігу дебіторської заборгованості, тривалість операційного циклу, період погашення кредиторської заборгованості, коефіцієнт забезпеченості власними коштами, синхронність надходження та видатків, рівномірність надходження, коефіцієнт рівномірності надходжень, коефіцієнт рівномірності видатків, частота виникнення дефіциту коштів.

Інформаційною базою для аналізу ліквідності та платоспроможності є баланс та звіт про фінансові результати. Аналіз грошових потоків часто проводять за формою 3 «Звіт про рух грошових коштів», проте оскільки в даній формі не відображається достовірна інформація про реальний рух грошових потоків, то для аналізу часто застосовують форму 2 «Звіт про фінансові результати».

На платоспроможність підприємства впливає ряд факторів як зовнішніх, так і внутрішніх. Велике значення для підтримки платоспроможності підприємства має збалансованість позитивних і негативних грошових потоків по сумі й часу виникнення. Для оцінки збалансованості грошових потоків використовуються два взаємозалежних показники: коефіцієнт ефективності грошових потоків і коефіцієнт ліквідності грошових потоків, які розраховуються як у цілому по підприємству, так й окремо по видах діяльності.

Дослідження в роботі проводилися на базі діяльності ТзОВ „Компанія ЛАН”, яка є офіційним дилером провідних західноєвропейських фірм-виробників КЛААС, Лемкен, Амазоне, Дамманн, ГЕА ВестфаліяСьордж Україна, Шмотцер в західному регіоні України.

Аналіз ефективності діяльності підприємства показав, що підприємство є прибутковим, прибуток в 2008 році склав 13564,6 тис.грн., що на 13218,7 тис.грн. більше минулорічного показника. Показники рентабельності за останній рік покращилися. Так рентабельність продукції збільшилася на 10,2 % і склала в 2008 році 11,0 %. Рентабельність активів склала в 2008 році 45,4 %, що на 41,8 більше минулорічного показника.

В результаті аналізу основних показників ліквідності встановлено, що коефіцієнт абсолютної ліквідності, що визначає можливість повернення короткострокових кредитів за рахунок грошових коштів на рахунку та поточних фінансових інвестицій, складає на кінець 2008 року 0,17, що на 0,03 більше показника попереднього року та на 0,07 більше показника за 2006 року.

Коефіцієнт загальної ліквідності є досить високим і складає на кінець 2008 року 1,46, що на 0,57 більше показника попереднього року та на 0,47 більше показника 2006 року.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності складає на кінець 2008 року 0,44, що на 0,03 більше показника попереднього року та на 0,01 більше показника 2006 року.

Порівняльний аналіз активів та пасивів балансу показав, що за 2006-2008 роки баланс не є абсолютно ліквідним в основному через перевагу пасивів групи 2 над активами цієї групи.

Аналіз допоміжних показників ліквідності показав наступне:

Коефіцієнт оборотності оборотних активів становить в 2008 році 5,0. Зазначимо, що за останній рік коефіцієнт оборотності зменшився на 0,7, а у порівнянні із показником за 2006 рік, оборотність зменшилася на 1,3.

Аналіз оборотності дебіторської заборгованості показав, що коефіцієнт оборотності становить в 2006 році 19,1, в 2007 році 18,7, а в 2008 році 23,7.

За даними таблиці ми бачимо, що оборотність запасів становила в 2008 році 8,0.

Оборотність запасів за останній рік зменшилася на 2,5, а в порівнянні із 2006 роком, показник оборотності зменшився на 4,0. Зменшення оборотності запасів є негативним фактором, оскільки це свідчить що виручка від реалізації зменшується, а запаси залежуються на складах.

Аналіз тривалості операційного циклу склав в 2006 році 49 днів. В 2007 році тривалість операційного циклу склала 54 днів, в а 2008 році - 60 днів.

Коефіцієнт рівномірності становить для доходів 20,4 %, а для витрат 23,9. Даний коефіцієнт повинен наближуватися до 100. За даними аналізу можна зробити висновок, що грошові потоки на підприємстві є недостатньо рівномірними.

В третьому розділі дипломної роботи проаналізовано проблеми поняття платоспроможність та його аналізу. Основною проблемою є відсутність нормативного визначення даних показників. Зарубіжна методика відрізняється від української завданням оборотності: забезпечити не тільки погашення заборгованості, але і залишити кошти для подальшого розвитку.

Як альтернативна зарубіжна методика аналізу платоспроможності розраховано платоспроможність підприємства за моделлю Альтмана та Таффлера. Обидві моделі підтвердили, що досліджуване підприємство є успішним, платоспроможним та має чудові перспективи.

На основі аналізу проведено планування показників. Орієнтовна вартість запасів планується на рівні 46103,7 тис.грн. Це на 20128 тис.грн. більше показника 2008 року.

Обсяг дебіторської заборгованості також планується збільшити на 12436,8 тис.грн. Дебіторська заборгованість становить в 2008 році 5% реалізованої продукції. Спланувавши доходи підприємства, ми можемо зробити прогноз заборгованості і в 2009 році. Тому можна очікувати розмір дебіторської заборгованості на кінець 2009 року в сумі 19 606 тис.грн.

Залишок грошових коштів також планується збільшити, це необхідно для погашення термінових боргів. Планова сума грошових коштів на кінець 2009 року 7 500 тис.грн.

Отже, загальна сума оборотних активів складе 75069,3 тис.грн. Підсумуємо вартість активів: 3760,2 + 75069,3 = 78829,5 тис.грн. В плановому період відбудеться збільшення капіталу на 34754,3 тис.грн.

Аналізуючи джерела формування майна, то ми бачимо, що власний капітал складе в 2009 році 51862,2 тис.грн, що на 34754,3 тис.грн. більше показника за 2008 рік.

Маючи вихідні дані для розрахунків було проведено аналіз ліквідності підприємства.

За даними таблиці ми бачимо, що збільшивши залишки готівки, коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився на 0,11. Це є дуже позитивним фактором.

За рахунок збільшення вартості оборотних активів підприємство покращить показник загальної ліквідності майже вдвічі, показник в 2009 році складе 2,78.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності складе в 2009 році 1,07 ( 28965,6 / 26967,3 ). Плановий показник є більшим фактичного показника на 0,64. Показники статистичної платоспроможності також покращилися.

Дослідження, проведені в даній роботі, використовуються підприємством для планування подальшої діяльності на наступні звітні періоди.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення