Курсова робота «Механізм розподілу та використання прибутку», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 18.03.2011 19:38 · від Павел · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи розподілу та використання прибутку 7 1.1. Економічна сутність та функції прибутку підприємства 7 1.2. Механізм розподілу та використання прибутку на підприємстві 15 1.3. Нормативно-правове забезпечення процесу розподілу та використання прибутку 19 Розділ 2. Аналіз процесу розподілу та використання прибутку 25 2.1. Фінансово – економічна характеристика ТОВ «Імпульс» 25 2.2. Оцінка рентабельності в діяльності ТОВ «Імпульс» 27 2.3. Характеристика механізму розподілу та використання прибутку на ТОВ «Імпульс» 31 Розділ 3. Напрямки вдосконалення розподілу та використання прибутку на ТОВ «Імпульс» 37 Висновки 47 Література 51 Додатки 54

Висновок

Прибуток - один з найважливіших показників, який характеризує діяльність підприємства. Чистий прибуток - це той прибуток, який підприємство може використовувати на власний розсуд.

Курсова робота була присвячена формуванню і розподілу прибутку на прикладі ТОВ «Імпульс». В роботі були використані звітні дані з підприємства і проведений загальний аналіз розподілу і використання прибутку підприємства.

Проаналізувавши баланс можна зробити деякі висновки по діяльності підприємства. У звітному періоді, порівняно з попереднім, зменшився об'єм виробництва готової продукції, що свідчить про не ефективне використання основних фондів та ресурсів. Поряд із зменшенням виробництва, збільшилися адміністративні витрати, а також витрати на збут. Все це вплинуло на зменшення чистого прибутку підприємства на 1,5 тис. грн., що є негативним для підприємства, так як свідчить про відсутність джерела поповнення власних засобів.

В загальному, аналіз фінансового стану ТОВ «Імпульс» показав, що деякі показники все ж таки мають тенденцію до зростання. Так, прибуток від операційної діяльності зріс, що свідчить про збільшення доходу від звичайної – основної – діяльності підприємства.

Позитивним моментом діяльності підприємства є зростання рентабельності продаж на 236%. Щодо рентабельності інших показників, то тут загальна картина не така позитивна. За період 2007-2008 років, такі показники рентабельності як рентабельність виробництва, продукції, власного, оборотного та позикового капіталу, основних фондів та загальна рентабельність зменшились майже в двічі.

Погіршення результатів діяльності за 2007 і 2008 роки було пов'язано з:

1. Значним підвищенням адміністративних витрат у 2008р. до 120,4 тис. грн. порівняно з 2007р., де вони склали лише 78,3 тис. грн.;

2. Значним зростанням витрат на збут до 124,5 тис. грн. у 2008р. порівняно з 5 тис. грн. у 2007р.

3. Зменшенням доходної частини балансу на 6,4 тисячі гривень.

На ТОВ «Імпульс» значна частина прибутку була спрямована у фонд споживання і використовувалася на виплати соціального характеру. Однак недостатність засобів, що направляються на накопичення, стримує зростання обороту, приводить до збільшення потреби в позикових засобах.

Значна частина коштів була направлена у фонд матеріального заохочення у 2008 році. Це свідчить про те, що керівництво стимулювало працівників і виплачували премії.

На основі аналізу динаміки та структури діяльності підприємства здійснено пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів, оскільки це є одним з найважливіших завдань будь-якого виробництва.

Чистий прибуток підприємства зменшився на 1,5 тис. грн. і склав 1,6 тис. грн. Це було зумовлено зниженням переважної більшості складових чистого прибутку.

Факторний аналіз докладно продемонстрував чинники цього зменшення. Найбільша зміна прибутку від реалізації продукції відбулася за рахунок зміни політики ціноутворення. Однак, слід відмітити негативний вплив на прибуток зміни обсягів реалізації та собівартості продукції.

Найбільш докладніше, ніж прибуток, який характеризує діяльність в абсолютному виразі, остаточні результати господарювання характеризують показники рентабельності, що являють собою відносні показники і дають змогу отримати більш реальну оцінку.

Рентабельність продажів, що показує частку прибутку в сумі виручки від реалізації. В звітному році вона склала 51,11%, що на 29,44% більше даного показника за попередній рік.

Рентабельність продаж в звітному році склала 0,4%, це на 0,35% менше результату попереднього року.

Рентабельність власного капіталу зменшилась на 0,33% і склала в аналізованому періоді 0,36%.

Рентабельність оборотних активів склала 0,26%, що на 0,33% менше показника попереднього року.

Отже показники рентабельності свідчать про слабкий розвиток підприємства і погіршення його діяльності за аналізований період.

Аналіз також показав, що на підприємстві ТОВ «Імпульс» існують резерви збільшення прибутку і рентабельності. До них відносяться:

а) Резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції. Спираючись на експертні оцінки працівників підприємства, щодо рівня попиту на товари підприємства можна зробити висновок, що можливе збільшення обсягу реалізації на 15%. Досягнути цього збільшення можливо шляхом проведення рекламної акції серед постійних клієнтів підприємства, яка простимулює їх повернути попередні обсяги замовлень. Реалізація цього резерву дасть змогу додатково отримати 37,07 тис. грн. прибутку.

б) Резерв збільшення прибутку за рахунок зменшення витрат підприємства. Аналіз витрат підприємства продемонстрував збільшення собівартості продукції, тобто закупочних цін на товари, збільшення амортизації та інших операційних витрат в 2008 році порівняно з 2007 роком, згідно аналізу витрати на 1 гривню реалізованої продукції по цих статтях збільшились. Розмір цих перевитрат являє собою резерв збільшення прибутку, оскільки підприємство відхилилось від вже досягнутого рівня витрат і потенційно може до нього повернутись. Реалізація цього резерву можлива головним чином за рахунок зменшення закупочних цін на товари, оскільки ця стаття затрат має найбільшу питому вагу. Зменшити закупочні ціни можна шляхом збільшення закупочних партій і отримання відповідних знижок, що стає можливим при реалізації резерву збільшення прибутку зазначеного вище. Реалізація цього резерву дозволить додатково отримати 287,74 тис. грн. прибутку.

Проаналізувавши загальний стан підприємства можна зробити пропозиції по покращенню фінансового стану підприємства:

По-перше, збільшення обсягу реалізації продукції. Для визначення резервів зростання прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації продукції необхідно різницю в обсягах реалізації помножити на фактичний прибуток за певним видом продукції. Сума таких резервів за різними видами продукції складе загальний резерв зростання прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації. Джерелами інформації для визначення резерву є результати аналізу випуску та реалізації продукції;

По-друге, зниження собівартості продукції (робіт, послуг). Це дозволить підприємству бути конкурентноспроможним на ринку збуту. Можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

По-третє, підвищення ціни реалізації при підвищенні якості продукції, продажу на більш вигідних ринках збуту.

По-четверте, виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів.

Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в нестійкому фінансовому стані через нестачу грошових коштів, не ефективне використання ресурсів та можливостей підприємства.

Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі в Україні відіграє об'єктивний аналіз фінансового стану підприємств.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення