Дипломна робота «Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного середовища», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.06.2010 14:30 · від иван · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Формування фінансових ресурсів і засади управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначеності економічного середовища 8 1.1. Поняття фінансових ресурсів підприємства та фактори, що впливають на їх обсяг 8 1.2. Роль фінансів малих підприємств в умовах невизначеності економічного середовища 14 1.3. Особливості управління фінансовими потоками малого підприємства 20 1.4. Фінансове планування на малих підприємствах 31 Розділ 2. Аналіз управління фінансовими ресурсами в умовах невизначеності економічного середовища на тов „маранд” 36 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 36 2.2. Управління вихідними грошовими потоками підприємства 40 2.3. Управління вхідними грошовими потоками підприємства 52 2.4. Ефективність управління фінансовими ресурсами 59 Розділ 3. Напрямки вдосконалення процесів формування та використання фінансових ресурсів підприємств 71 3.1. Обґрунтування рекомендацій щодо поліпшення управління фінансовими потоками ТОВ «Маранд» 71 3.2. Визначення ефективності запропонованих заходів та оцінка можливих ризиків при запровадженні проекту 83 Висновки 95 Література 98 Додатки 103

Висновок

Оптимальне функціонування ринку, що охоплює практично всі сфери і систему суспільного виробництва держави, досягається при збалансованому розвитку всіх його структурних ланок не тільки по вертикалі і горизонталі, а й з погляду найбільш раціонального поєднання організаційно-виробничих структур, що відрізняються за розмірами виробництва. Однією з умов вирішення цього завдання і є підвищення ефективності малого підприємництва.

Малі підприємства в умовах нашої держави також можуть забезпечити значне підвищення ефективності господарства, насамперед за рахунок кращого використання капітальних і поточних витрат. Стосовно капітальних витрат потрібно виділити такі фактори, як висока швидкість обороту капітальних вкладень на основі скорочення строків будівництва, введення і освоєння виробничих потужностей, низькі витрати на спорудження інфраструктурних об'єктів.

Малі підприємства впливають на просторову структуру ринку і розвиток ринкових відносин передусім за рахунок приросту кількості суб'єктів ринку. Саме малі підприємства, особливо в разі успішного проведення земельної реформи, можуть стати основою динамічних ринкових структур у всіх без винятку галузях.

Головним чинником формування фінансового потоку є оплата покупцями вартості проданої підприємством продукції. Кінець кінцем, саме наявність або відсутність грошей визначає можливості і напрями розвитку підприємства; перевищення грошових надходжень над платежами забезпечує можливість вкладення грошей в цілях здобуття додаткового прибутку. Рух грошових коштів, що отримуються і витрачаються підприємством в готівковій і безготівковій формі, називають у фінансовому менеджменті грошовими потоками. Ці потоки бувають двох видів: позитивні і негативні.

Позитивні потоки (припливи) відображають вступ грошей на підприємство, негативні (відтоки) – вибуття або витрачання грошей підприємством.

Збільшення або зменшення балансового залишку грошових коштів за певний період безпосередньо залежить від змін, що сталися, у вартості активів і пасивів балансу. Збільшення вартості будь-яких статей активів (окрім грошових коштів) – причина зменшення грошових коштів. І навпаки, приріст позикових або власних джерел фінансування – чинник збільшення залишків грошових коштів.

Отже, зміну залишків грошових коштів можна розглядати як результат фінансової політики підприємства по управлінню активами і пасивами.

Внутрішні завдання фінансового управління компанією полягають в забезпеченні основної і інвестиційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами, а також в прогнозуванні її майбутніх потреб і майбутнього фінансового стану.

Таким чином, виручка від продажів на досліджуваному підприємстві практично повністю визначила суму грошових коштів, що поступили. Їх виявилося досить на оплату всіх видів витрат, пов'язаних з основною діяльністю, а також на розрахунки по обов'язкових платежах до бюджету і єдиний соціальний фонд.

За допомогою непрямого методу розрахунку грошових коштів в проектний період в роботі розглянуто участь у формуванні грошового потоку чистого виторгу, тобто величини грошових коштів у складі виручки від продажів. Це чистий прибуток і амортизація.

Чистий прибуток за проектний період склав 49638 грн. Він є одним з чинників збільшення власного капіталу. Без дії цього чинника власний капітал склав би:

Оборотні активи без врахування зміни грошових коштів збільшилися б на 150201 грн. Зниження нематеріальних активів і основних засобів має бути більше, але склало 73579 грн. (з врахуванням амортизації).

Таким чином, збільшення грошових коштів на кінець періоду сформувалося під впливом наступних позитивних і негативних чинників: Чистий прибуток = +49638; Амортизація = - 35309; Збільшення оборотних активів = - 150201; Зміна власного капіталу = + 31507; Зміна вартості позаобігових активів = + 11490; Збільшення кредиторської заборгованості = + 48816; Збільшення короткострокових кредитів і позик = + 40000; Доходи майбутніх періодів = + 17388.

Найбільш кількісно значимі – приріст оборотних активів і збільшення короткострокових пасивів. На практиці приріст грошового потоку складається з чистого прибутку за винятком витрат, пов'язаних з амортизацією.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?