Дипломна робота «Методи формування фінансових ресурсів комерційного банку», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 02.06.2010 16:49 · від Ленчик · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. 9 Фінансові ресурси як об’єкт фінансового управління 9 1.1. Фінансові ресурси в системі управління банком 9 1.2. Джерела фінансування та їх характеристика 18 1.3. Методи управління фінансовими ресурсами банків 31 Розділ 2. 48 Оцінка діяльності промінвестбанку на фінансовому ринку україни 48 2.1. Аналіз ринкового позиціонування банку та його корпоративної стратегії 48 2.2. Аналіз результативності роботи банку 54 2.3. Аналіз активних операцій банку 64 Розділ 3. 77 Оцінка формування ресурсної бази промінвестбанку 77 3.1. Аналіз власного і позикового капіталу банку 77 3.2. Аналіз депозитних операцій банку 83 3.3. Аналіз фінансового стану банку 89 Розділ 4. 97 Вдосконалення методів формування фінансових ресурсів банку 97 4.1. Оцінка результатів тимчасової адміністрації банку 97 4.2. Пропозиції щодо вдосконалення методів формування фінансових ресурсів банку 108 4.3. Прогнозування впливу зміни практики фінансування на результативність роботи банку 120 Висновки 125 Список використаних джерел 129 Додатки 134

Висновок

У дипломній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо розробки методологічних засад та обґрунтування прикладних аспектів планування фінансової діяльності банку. Це дало змогу сформулювати ряд висновків і пропозицій, які розкривають результати виконання поставлених задач дослідження.

На основі дослідження теоретичних та методологічних засад фінансової діяльності банку доведено, що її матеріальною основою є рух грошових коштів, який супроводжується процесами формування та використання власного капіталу банку, грошових фондів і резервів; цим рухом починається і завершується кругообіг коштів банку. При дослідженні фінансової складової банківської діяльності структурними елементами методології являються такі поняття як фінанси банку та його функції, фінансова діяльність банку. Зміст і функції фінансів банку як процесу цілеспрямованого упорядкування його фінансових потоків визначаються насамперед сутністю банку. Сучасний банк – це комерційне підприємство посередницького типу по торгівлі різного роду ліквідністю, базисним елементом якої являються національні та іноземні грошові кошти. З цієї позиції банк – накопичувач і зберігач грошей, мультиплікатор і довірений управитель капіталу, який надає на визначених договором економічних і юридичних умовах різноманітні послуги. Для специфіки фінансової діяльності мотив максимізації прибутку як джерела капіталізації збережень і накопичення для банку очевидний, хоча і може корегуватися законом, конкретною згодою або договором.

Економічна сутність фінансів сучасного банку виражається у функціях, які слід розглядати на двох рівнях: як загальні, що притаманні всім суб`єктам господарювання (в тому числі і банку), так і окремі специфічні функції, до яких слід віднести такі функції як інформаційну та диспозитивну.

Дія першої специфічної функції – інформаційної – полягає в тому, що сьогодні банк є суспільним інформаційним процесором і інформатором, на відміну від інших суб’єктів господарювання, щоденно звітує перед НБУ і щоквартально опубліковує дані про свою діяльність та про грошові потоки своїх клієнтів. Крім того, виконує вимоги фінансового моніторингу, аналізуючи та відслідковуючи тіньові грошові потоки своїх клієнтів. Для виконання вказаних дій та їх планування банки використовують різні фінансові показники, що підтверджує необхідність виділення інформаційної функції фінансів банку.

Фінансові потоки банку характеризуються наступними особливостями: проявляється певна послідовність елементів відпливу та припливу до банку грошових коштів (зовнішні процеси грошового потоку); формується внутрішній грошовий потік, який реалізується через розподілення і перерозподілення грошових коштів шляхом формування фондів, резервів, фінансових і кредитних продуктів та послуг (внутрішні процеси організації грошового потоку в банку); формування грошових потоків здійснюється в поєднанні з інформаційними потоками.

Фінансова діяльність виражає практичну реалізацію дії функцій фінансів банку, тобто є грошовими відносинами з державою, юридичними та фізичними особами. Мета фінансової діяльності банку – розміщення власного та залученого капіталів в активні операції для подальшого збільшення капіталу за рахунок отримання прибутку. Необхідною умовою розвитку фінансової діяльності є впровадження планування.

Основою економічних успіхів сучасної країни є надійна макроекономічна стабільність, яка забезпечується відповідним розвитком банківської системи. Прибутковість діяльності банківської системи України за останні 6 років, у цілому, має тенденцію до збільшення. Але слід відмітити, що позитивні тенденції, які намітились в останні роки, залишаються нестійкими, а враховуючи посилення конкуренції з іноземними банками та зміну процентних ставок за кредитами в сторону їх зниження (що призводить до зменшення чистої процентної маржі), вітчизняні банки у подальшому будуть отримувати менший прибуток. Вказані процеси потребують використання та вдосконалення фінансового планування у банках.

Банківські операції можна розділити на дві великі групи: активні операції, сутність яких полягає у вкладанні коштів з метою отримання прибутку, і пасивні операції, які здійснюються з метою залучення банківських ресурсів. Задля успішної діяльності банку в конкурентному середовищі і підвищення прибутковості необхідно здійснювати комплексне управління активами і пасивами банку. При впровадженні економіко-математичного моделювання у процеси фінансової діяльності банку слід визначити оптимальну структуру активних та пасивних операцій з точки зору співвідношення доходності (витратності) та якості процентних активів (пасивів).

Обраний в роботі об’єкт дослідження є банком з великим досвідом, який здійснював свою діяльність ще в радянські часи. Банк створений як такий, що має спеціалізуватися на кредитуванні пріоритетних галузей економіки, а також на інвестиційних операціях на фінансових ринках. Протягом останніх років своєї діяльності помітна суттєва активізація діяльності банку по-перше в частині активних операцій, а саме зростання кредитування, зростання інвестиційних операцій, а також отримання ліцензій на інші види діяльності.

Що стосується пасивних операцій, то успіхи в цьому напрямку діяльності також можна назвати значними, особливо в частині депозитних операцій. Також значний прогрес спостерігається і в міжбанківському кредитуванні і в інвестиційних операціях.

Негативним моментом в управлінні фінансовою діяльністю банку є розвиток кризових ситуацій в країні, які спричинили введення тимчасової адміністрації в Промінвестбанку, що значно ускладнило його діяльність на ринку банківських послуг.

Для покращення результатів діяльності банку необхідно внести такі корективи в стратегію управління активами і пасивами:

- збільшити свою частку на ринку надання послуг населенню, в тому числі поширити операції з кредитування фізичних осіб на споживчі цілі, активізувати операції щодо приймання комунальних платежів від населення, збільшити обсяги переказів по системах Western Union та Анелік;

- оптимізувати та збільшити обсяги неторговельних операцій з валютою, розвивати операції з пластиковими картками;

- збільшити частку Банку на ринку обслуговування платежів юридичних осіб у національній і іноземній валюті;

- збільшити частку Банку на ринку строкових депозитів;

- посилити свої позиції на ринку послуг підприємствам і організаціям - учасникам зовнішньоекономічної діяльності;

- поширити спектр операцій на ринку цінних паперів.

Для покращення результатів діяльності банку пропонуємо впроваджувати стратегію управління активами і пасивами, яка забезпечує управління фінансовою діяльністю банку в напрямку покращення його фінансових результатів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?