Дипломна робота «Земство як орган міського самоврядування в Російській імперії в II пол. XIX- поч. XX ст.», 2006 рік

З предмету Історія · додано 29.05.2010 16:16 · від Олександр · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Історіографія питання неукраїнського населення на півдні України Розділ ІІ. Процес формування іноетнічного населення півдня України Розділ ІІІ. Соціальна структура неукраїнського населення півдня України в 20-30 рр. ХХ ст Висновки Список використаних джерел та літератури

Висновок

Етнічна ситуація в нашій країні завжди була важливим питанням внутрішньої політики керівництва держави. Велику цікавість вона становила і для української історії. Багата кількість етносів, проживаючих в Україні, безперечно, впливали на історичний розвиток та культуру держави.

Особливо цікава ситуація етнічного складу населення утворилася на півдні України. Саме цій проблемі і присвячена ця робота.

При написанні дипломної роботи, автором були вирішені наступні завдання:

1. Була висвітлена історія дослідження тематики даної бакалаврської роботи;

2. Було досліджено формування неукраїнського населення півдня України;

3. Була зроблена спроба охарактеризування соціальної структури неукраїнського населення півдня України.

Шляхом вирішення поставлених завдань, була досягнена мета написання цією дипломної праці, а саме, висвітлення процесу формування неукраїнського населення півдня України в період з кінця ХІХ і до 30-х років ХХ століття.

Під час написання цієї роботи автор дійшов наступних висновків.

Історіографія проблематики даної курсової роботи досить мала. Різноманітні праці вчених, які були повністю або частково присвячені тематиці даної роботи, видані в часи Радянського Союзу можуть характеризуватися як ідеологічно спрямовані,, які віддзеркалюють політику комуністичного уряду, приховуючи, або зовсім не помічаючи різних проблем формування і життєдіяльності національних меншин України, зокрема південного регіону.

З отриманням Україною незалежності ситуація поступово починає змінюватися, наповнюючи інформаційну базу досліджень різноманітними джерелами.

Всі джерела по дослідженню теми можна розділити на сім груп, кожна з яких має свою особливість та наукове значення, а саме: документальні джерела, наукові праці узагальнюючого характеру, монографії, тематичні збірники наукових статей, наукові статті в часописах, університетських вісниках, підручники і навчальні посібники, довідкові та науково-популярні праці з історії України, етнології та етнографії, енциклопедичні та довідкові видання, матеріали наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, бібліографічні покажчики, книжкові огляди, рецензії, публіцистичні твори, оприлюднені, як окремими, так і в збірках, часописах, газетах.

Аналізуючи результати роботи в цьому розділі можна сказати, що, комплексне і критичне використання документальних та літературних джерел дозволяє простежити зародження, розвиток і збагачення знань про національні меншини України, а відповідно й повніше, детальніше дослідити їхню історію, зокрема формування неукраїнського населення півдня України.

Ми також можемо констатувати той факт, що в період з кінця ХІХ та до 30-х рр. ХХ століття на півдні України був сформований повноцінний комплекс неукраїнського населення. Проживання різних етнічних груп - українців, росіян, греків, німців, французів, болгар, молдован, циган, литовців, естонців, швейцарців, французів та інших, створював ту своєрідну особливість розвитку цього краю.

Деякі з цих меншин не втрачали своєї самобутності, зберігаючи свою культуру та спосіб життя, а деякі розчинялися в культурі панівного населення.

Особливу роль серед національних меншин півдня України відігравали росіяни, котрих досить важко називати національною меншиною. Політика різних урядів, котра виражалася в спробі русифікації місцевого населення, безумовно сприяла розквітанню російської національної меншини, перетворюючи її на панівну національність.

Національні меншини робили повноцінний вклад в розвиток півдня України, намагаючись зберегти свій національний колорит, в той же час, ставши повноцінною частиною населення цього регіону.

Аналіз історії заселення та господарського освоєння півдня України свідчить про те, що національно-територіальна структура його населення на початку 20-х рр. мала складний, мозаїчний характер. Різні за чисельністю, розселенням, способами ведення господарства, рівнем розвитку культури та національної свідомості народи утворили складний і багатогранний етнічний конгломерат, який став важливим чинником соціального й економічного розвитку краю.

На початку XX ст. більш висококультурні форми господарства окремих національних меншостей і притаманні їм особливості господарського життя швидко ставали надбанням навколишніх селянських мас інших національностей, виконуючи роль об'єднуючого фактора. Отже, кожна з національних меншостей зробила свій, хоча й далеко не рівноцінний, внесок до історичного досвіду національного розвитку півдня України.

Своєрідність соціальної структури населення Південної України на початку 20-х рр. полягала в тому, що поряд з численним загоном робітничого класу тут сформувався великий прошарок заможного селянства. Відмінність їх корінних інтересів значною мірою зумовила складність історичного розвитку регіону в перші десятиліття XX ст., позначилась на всій сфері соціальних, зокрема й національних відносинах.

Не дивлячись на певну кількість наукових праць, присвячених даній тематиці, слід зауважити, що тема практично не розроблена та потребує детального вивчення, особливо в наш час, коли етнічні протиріччя на півдні України набувають все катастрофічного характеру протистояння. Бо для того, щоб розібратися в сьогоднішніх проблемах, необхідно зрозуміти всі аспекти історичного розвитку та співіснування національних меншин на півдні України.

Таким чином, південь України внаслідок тривалого процесу його заселення став регіоном співжиття й активного взаємовпливу багатьох суттєво відмінних один від одного народів, з притаманною кожному з них широкою гамою особливостей в господарському житті, культурі та побуті. Різними шляхами потрапили вони в Причорномор'я, по-різному складались у них відносини з урядом, місцевим українським населенням та між собою, але для більшості народів південь України став другою батьківщиною, місцем їх етнічної консолідації, поступового усвідомлення себе суб'єктом складного процесу становлення національної структури населення краю, важливою й необхідною її складовою частиною.

Деякі з них становили дуже малочисельні етнічні групи, розпилені по широкій етнічній території України, що без притоку ззовні не могли забезпечити своє, просте відтворення. Інші були досить чисельними. Вони консолідувались в самостійні етнічні популяції на півдні України, які проживали тут протягом тривалого часу, зберігаючи компактну форму розселення, незважаючи на всі примхи історії. Більшість з них мали міцну історичну пам'ять, знали рідну мову, дотримувались традиційних вірувань та обрядів, не втратили національного фольклору.

Коментар модератора

60 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?