Дипломна робота «Напрямки удосконалення інформаційного забезпечення фінансового управління», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 28.05.2010 09:29 · від TeKiLa · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Значення інформаційного забезпечення та вимоги, що ставляться до фінансової звітності 5 1.1. Зміст, завдання та аналіз складання фінансової звітності 5 1.2. Розгляд основних форм фінансової звітності 22 1.3. Технологія та методика процесу складання фінансової звітності 33 Розділ 2. Аналіз основних показників діяльності підприємства та відображення їх у фінансовій звітності 50 2.1. Характеристика досліджуваного підприємства ВАТ «Полтаватрансбуд» 50 2.2. Капітал та ефективність його використання 60 2.3. Аналіз відображення фінансових результатів у звітності підприємства 67 Розділ 3. Шляхи удосконалення технологій фінансового управління інформаційним забезпеченням 92 3.1. Пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства та фінансової звітності 92 3.2. Напрямки удосконалення складання фінансової звітності як важливого елементу інформаційної політики підприємства 95 3.3. Рекомендації ВАТ Полтаватрансбуд щодо підвищення якісних характеристик фінансової звітності 99 Висновки 110 Список використаних джерел 115

Висновок

Основним, а в ряді випадків і єдиним, джерелом інформації про фінансову діяльність та фінансовий стан ділового партнера є бухгалтерська звітність, яка є публічною. Звітність підприємства в ринковій економіці базується на узагальнених даних фінансової звітності і виступає інформаційною ланкою, яка поєднує підприємство із суспільством та діловими партнерами – користувачами інформації про діяльність підприємства.

Фінансова звітність характеризує фінансовий стан підприємства, результати його діяльності та рух грошових коштів за звітний період. З переходом України до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку зростає значення фінансової звітності як інформаційної бази оцінки господарської діяльності.

Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності вимоги до визнання і розкриття її елементів регламентується Положенням (стандарт) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

До стандартних форм квартальної та річної фінансової звітності будівельної організації належать: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, приміток до фінансової звітності, додаток до приміток.

Дослідження діяльності і інформаційної політики ВАТ «Полтавтрансбуд» довело, що предметом діяльності є: виконання будівельно-монтажних, ремонтних, проектно-пошукових, пуско-налагоджувальних робіт; виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація.

Управління підприємством здійснює : вищий орган – загальні збори акціонерів; спостережна рада; правління; ревізійна комісія. В безпосередньому підпорядкуванні голові правління знаходяться: заступник директора з виробництва, головний інженер, планово-економічний відділ, заступник директора з постачання, заступник директора з кадрів та побуту, головний бухгалтер, юрист.

Проаналізувавши фінансовий стан підприємства можна зробити висновок, що збільшення вартості майна говорить про розширення товариством господарського обігу; збільшення вартості запасів свідчить про розширення виробництва; основні засоби на підприємстві використовуються в основному раціонально та їх рух сприятливий для забезпечення основної діяльності. Про те аналіз показників структури майна свідчить про появу несприятливої тенденції, так як з нього випливає, що вартість майна на 83,2 % ( 2005 рік ) було забезпечено за рахунок необоротних активів. Це вказує на те, що в товаристві тяжка структура активів, тобто є значні накладні витрати та висока чутливість до зміни виручки, а також про те, що нові залучені фінансові ресурси було в основному вкладено у менш ліквідні активи. Тому, товариство повинно підвищити рівень забезпеченості високоліквідними оборотними активами. За рахунок зменшення необоротних активів ( перш за все незавершеного будівництва), вкладення фінансових ресурсів в оборотні активи підвищити ділову активність товариства. Покращивши договірну та фінансову дисципліну є можливість покращити фінансовий стан підприємства.

Із розрахунку абсолютних і відносних показників фінансової стійкості бачимо, що фінансовий стан підприємства має тенденцію до погіршення і оцінюється як кризовий та протягом періоду, що аналізується він не змінився. Це зумовлено тим, що товариство не володіє достатньою кількістю власних коштів, яке б воно могло використати для формування запасів.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що фінансовий стан товариства має тенденцію до погіршення та загалом оцінюється як критичний. Про це свідчить коефіцієнт реальної вартості основних засобів і запасів у валюті балансу, який вказує на незадовільну структуру майна. Відмічаємо і незадовільну структуру капіталу, оскільки товариство не забезпечене в достатньому обсязі грошовими коштами та власним капіталом. Такий висновок підтверджують розрахунки коефіцієнтів платоспроможності та прогнозування банкрутства. Вони свідчать про те, що підприємство втратило абсолютну платоспроможність та має високу ймовірність банкрутства і тому необхідно провести ряд заходів щодо його запобігання.

Управління фінансовим станом підприємства в даний час орієнтоване переважно на вирішення короткострокових проблем. У цих умовах поширеними є зміни завдань, пріоритетів діяльності, рішень, наслідком чого є недосконалість структури показників фінансової стійкості, зниження її рівня.

Зміцнення рівня фінансового стану підприємства залежить від повноти досягнення тактичних цілей. В умовах кризи, яка супроводжує перехідний період, основними тактичними цілями є:

1. Усунення неплатоспроможності підприємства, тобто:

- зменшення суми поточних зовнішніх фінансових зобов'язань підприємства за рахунок продовження термінів сплати заборгованості за сировину, матеріали, або провести розрахунки бартерними операціями; продовження банківських кредитів;

- зменшення суми поточних внутрішніх фінансових зобов'язань підприємства за рахунок зниження витрат на придбання паливно-енергетичних ресурсів;

- збільшення величини грошових активів, які забезпечують покриття поточних зобов'язань можна здійснити за допомогою реалізації всіх товарів, які мають попит у споживачів, реалізації продукції тільки за попередньою оплатою, скорочення термінів оплати продукції з відстроченням платежу.

2. Відновлення фінансової стійкості підприємства, а саме:

- збільшення обсягу позитивного грошового потоку можна досягти шляхом реалізації старого майна;

- зниження обсягів споживання інвестиційних ресурсів підприємства у поточному періоді.

3. Зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання шляхом:

- збільшення темпів приросту обсягів реалізації продукції;

- реалізації частини власних виробничих засобів з наступним їх поповненням новими на умовах лізингу.

Фінансову стабільність підприємства можна покращити за рахунок:

По- перше, оптимізації структури активів, тобто раціонального розміщення капіталу в активах, передусім, власного. Частку необоротних і оборотних активів доцільно довести до оптимальної величини, обумовленої планом фінансово-господарської діяльності з таким розрахунком, щоб прогнозована фондовіддача забезпечувала отримання прибутку, достатнього для самофінансування. Доцільно проводити реструктуризацію активів шляхом передачі об'єктів, що не можуть бути використані ефективно, в оперативну оренду чи їхній продаж на аукціоні. Кошти від реалізації основних засобів слід скерувати на поповнення власних оборотних активів.

З метою збільшення власного капіталу у обороті слід залучати тимчасово вільні кошти інших підприємств - добровільні внески, цільові займи.

По - друге, ресурсного збалансування процесу формування і відновлення основних засобів. Воно передбачає: економічно обґрунтований вибір інвестиційних проектів і балансову ув'язку капітальних вкладень із джерелами їх формування; покращення якісного складу основних фондів шляхом введення нових.

По - третє, збільшення величини і частки власного капіталу в обігу ( довести, щоб не менше половини оборотних активів формувалось за рахунок власних коштів).

По - четверте, покращення платіжної дисципліни з боку покупців продукції за допомогою активізації претензійної та договірної роботи юридичної служби товариства.

По – п’яте, зниження витратомісткості обігу, що сприятиме зростан-ню рентабельності, підвищить фінансову стійкість. Це можна досягти шляхом економічно обґрунтованого планування витрат, збалансування фактичних витрат з прогнозованими.

По - шосте, ефективного управління фінансовими ресурсами підприє-мства. З цією метою провести структуризацію наявної фінансової служби, яка буде здатна налагодити економічно обгрунтоване фінансове планування і прогнозування, професійно виконувати оперативну фінансову і контрольно-аналітичну роботу, надавати консультативну, методичну й організаційну допомогу структурним підрозділам.

В сучасних умовах господарювання назріла необхідність вдосконалення форм звітності. Це забезпечить, по-перше, узгодження з концепцією подання фінансових звітів, задекларованою Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку; по-друге, гармонізацію процедур, пов'язаних із складанням і поданням фінансових звітів; по-третє, зрозумілість та доречність вітчизняної фінансової звітності, що загалом сприятиме наданню користувачам якісної інформації, корисної для прийняття економічних рішень.

У прийнятому Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що підприємство самостійно розробляє систему і форми управлінського обліку, звітності і контролю господарських операцій. Тому, важливою допомогою для керівництва та персоналу підприємства може стати розробка управлінської звітності, яка відповідала б вимогам керівництва. Так, нагальною є потреба у створенні проекту методичних рекомендацій з управлінського обліку та звітності, які після схвалення Міністерством Фінансів України слугували б підприємствам дороговказом для створення власної системи управлінського обліку і звітності з врахуванням особливостей галузі чи підприємства. Також можна створити ефективні інформаційні системи управління формуванням фінансової звітності, що забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень.

Важливою умовою для удосконалення фінансової звітності є створення локальної бази даних чи комп’ютерної програми, яка б систематизувала єдиний блок фінансової звітності.

Успішне вирішення завдань направлених на покращення роботи підприємства, дозволить забезпечити збереження і покращити результати виробничої та фінансової діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?