Дипломна робота «Організація податкового обліку на підприємстві і шляхи його вдосконалення», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.06.2010 23:50 · від Игорь · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

РОЗДІЛ 1. Економічна характеристика та організація обліку на державному підприємстві “Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів Полтавської області” 1.1. Загальна характеристика підприємства 1.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 1.3. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства РОЗДІЛ 2. Організація податкового обліку на підприємстві 2.1. Сутність, суб’єкти, об’єкти та предмет податкового обліку 2.2. Завдання, принципи та методичні прийоми податкового обліку 2.3. Організація податкового обліку на підприємстві РОЗДІЛ 3. Податки як джерело формування бюджету 3.1. Сутність і класифікація податків 3.2. Функції податків 3.3. Податкові органи та їх функції РОЗДІЛ 4. Облік розрахунків з бюджетом 4.1. Облік прямих податків 4.1.1. Облік податку на прибуток 4.1.2. Облік податку з доходів фізичних осіб 4.1.3. Облік інших прямих податків 4.2. Облік непрямих податків 4.2.1. Облік податку на додану вартість 4.2.2. Облік інших непрямих податків 4.3. Шляхи удосконалення податкового обліку Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

За результатами дипломної роботи, можна зробити такі висновки:

1. Підприємство “Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів Полтавської області” є державним і засноване згідно чинного законодавства. Воно створено для виробничо-господарського забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації у Полтавській області.

На ньому діє лінійно-функціональна організаційно-управлінська структура, яка відповідає характеру діяльності підприємства. Відповідно до неї – вищим органом управління даного підприємства є ДПА.

2. Всю повноту відповідальності за якісне і своєчасне ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу, яку очолює головний бухгалтер. Всі працівники цієї служби виконують обов’язки відповідно до розроблених на підприємстві посадових інструкцій.

Для забезпечення отримання достовірної інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, результати його діяльності на підприємстві розроблено наказ про облікову політику.

На підприємстві не розроблений графік документообігу, що призводить до порушення строків складання, надання та обробки первинних документів, не визначені посадові особи, відповідальні за їх складання, а також не регламентовані строки надходження документів до бухгалтерської служби від інших підрозділів підприємства.

Використання автоматизованої журнально-ордерної форми обліку призвело до зменшення витрат часу на обробку даних, формування регістрів та складання звітності.

3. Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємства за 2004-2006 рік на основі бухгалтерської та статистичної звітності, виявив тенденцію до зростання середньої вартості власного капіталу, обсягів виробленої продукції, коштів у розрахунках, продуктивності праці, скорочення періодів дебіторської та кредиторської заборгованості, зменшення операційного циклу.

Проведений факторний аналіз дозволив встановити резерви збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок підвищення середньорічної вартості основних засобів.

4. Податковий облік – це підсистема бухгалтерського обліку, яка за певними правилами, затвердженими державою, виконує функції нарахування та сплати податків відповідним державним органам.

5. Податковий облік повинен виконувати наступні завдання: формування реальної величини прибутку до оподаткування на основі даних фінансового обліку; правильне визначення сум, належних до сплати податків, та своєчасне складання звітності; своєчасна сплата коштів до бюджетів різних рівнів; контроль за додержанням податкового законодавства і нормативних документів; забезпечення обґрунтованої методики розрахунку валових доходів і валових витрат з максимально можливим її спрощенням.

6. Метод податкового обліку – це сукупність спеціальних прийомів, за допомогою яких вивчають його предмет.

7. Організація податкового обліку – це діяльність в межах підприємства по створенню і постійному впорядкуванню та удосконаленню системи податкового обліку з метою забезпечення державних податкових органів інформацією, необхідною для контролю за правильністю нарахування та сплати податків.

8. Податок – це обов’язковий платіж юридичних та фізичних осіб до державного та місцевого бюджету з метою створення централізованих державних фондів фінансових ресурсів для виконання державою своїх функцій.

Класифікація податків проводиться за кількома ознаками: за формою оподаткування, за економічним змістом об’єкта оподаткування, залежно від рівня державних структур, які їх встановлюють, за способом стягнення.

Виділяють такі основні функції податків фіскальна та економічна. Основною серед них є фіскальна, оскільки саме з її допомогою створюються матеріальні умови для функціонування держави.

8. Податкова служба – це сукупність державних органів управління, які організовують і контролюють надходження податкових і окремих видів неоподаткованих платежів. Державна податкова служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади з питань оподаткування. У складі органів податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (податкова міліція).

9. Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників, їх розмір залежить від обсягів об’єкта оподаткування. До них відносяться державне мито, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на промисел, фіксований сільськогосподарський податок.

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, і їх розмір для окремого платника безпосередньо не залежить від його доходів. Вони займають вагому частку в доходній частині бюджету України. До непрямих податків відносяться податок на додану вартість, акцизний збір, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

10. Пропонуються наступні напрями вдосконалення податкового обліку:

- при списанні на витрати запасів враховувати вартість запасів, які передаються у виробництво за їх оцінкою згідно із стандартами бухгалтерського обліку, а не тих, що придбаваються;

- відмовитись від методів нарахування амортизації за податковим обліком, які діють в Україні і не мають економічного підґрунтя, не обумовлені ні світовими вимогами, ні особливостями національної економіки;

- встановити обмеження на мінімальний строк корисного використання об’єктів основних засобів для окремих виробництв чи окремих груп основних засобів та на застосування методів прискореної амортизації основних засобів;

- вести єдиний бухгалтерський облік витрат та доходів підприємств з виділенням тих витрат, які не повинні враховуватися при визначенні оподатковуваного прибутку;

- у податковому обліку мають діяти обмеження щодо нарахування амортизації на певні основні засоби (невиробничого призначення тощо).

Коментар модератора

115 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?