Курсова робота «Методи обліку витрат та їх вплив на побудову управлінського обліку: історичний аспект, сучасний стан та перспективи розвитку», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 21.05.2010 18:07 · від Макаренко · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ І. Особливості обліку витрат та калькулювання собівартості 1.1. Поняття витрат 6 1.2. Процес обліку витрат 9 1.3. Сутність собівартості продукції 13 1.4. Сутність калькуляції та її види 17 РОЗДІЛ ІІ. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості 2.1. Підходи до класифікації методів обліку витрат та калькулювання собівартості 22 2.2. Калькулювання собівартості за замовленнями 28 2.3. Калькулювання собівартості за процесами. Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями та процесами 30 РОЗДІЛ ІІІ. Проблеми і перспективи розвитку обліку витрат і калькулювання собівартості 3.1. Концепція розвитку бухгалтерського обліку витрат в Україні 36 3.2. Протиріччя в методах обліку витрат та шляхи їх усунення 40 Висновки Список використаної літератури Глосарій термінів Анотація курсової роботи

Висновок

Отже, можна зробити висновки, що під витратами слід розуміти зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу. Також є цікавим моментом, що одні й ті самі витрати можуть бути одночасно прямими і непрямими щодо різних об’єктів.

Основне призначення обліку витрат на виробництво – це контроль за виробничою діяльністю і управління витратами на її здійснення. Що стосується прямих витрат, то це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом. А непрямі витрати, в свою чергу, це витрати, що не можуть бути віднесені до певного об’єкту витрат економічно можливим шляхом (тобто необхідно вирішити питання віднесення витрат до певного об’єкта, де слід керуватись принципом співвідношення витрат і вигод).

При визначенні собівартості реалізованої продукції необхідно враховувати виробничу собівартість реалізованої готової продукції та нерозподілені загальновиробничі витрати, а сама собівартість, являє виражені в грошовій формі сукупні витрати на підготовку і випуск продукції.

Основним призначенням калькуляції є отримання інформації про собівартість для організації та управління процесом виробництва і контролю за рівнем витрат, а від так, калькулювання собівартості продукції є об’єктивно необхідним. На мою думку, більш точним є калькулювання собівартості продукції за повним і неповним розподілом витрат.

Також існують суперечності між багатьма авторами щодо визначення сутності методів обліку витрат та калькулювання собівартості, а також вибору того чи іншого методу для обліку.

Калькулювання за замовленнями — це система обчислення собівартості продукції на основі обліку витрат з кожного індивідуального виробу або окремої партії виробів, об'єднаних одним замовленням.

Калькулювання за процесами — це система обліку і визначення собівартості продукції на основі групування витрат у межах окремих процесів або стадій виробництва.

З урахуванням досвіду управлінського обліку зарубіжних країн варто рекомендувати підприємствам розширити коло використовуваних методів калькулювання виробничих витрат щодо галузевих особливостей.

Вважати обов'язковим для всіх підприємств здійснювати калькулювання собівартості продукції за повними витратами по всій номенклатурі виробів.

Аналітичні розрахунки за методами «витрати - обсяг виробництва - прибуток» здійснювати на основі позасистемного розрахунку постійних і змінних витрат на основі методу найменших квадратів.

В економіці Україні відбуваються суттєві зміни, обумовлені швидкими темпами розвитку інформаційних технологій. Це призвело до змін нормативних документів, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та наближення основних вимог бухгалтерського обліку до загальноєвропейського та міжнародного рівня. У зв'язку з цим змінюється роль бухгалтерського обліку і суттєвому регулюванню підлягають методологічні аспекти його організації.

Є сенс говорити не про вибір якого-небудь одного методу обліку витрат, а про створення на кожному підприємстві системи обліку витрат, що забезпечує вирішення різноманітних завдань. При цьому необхідно враховувати специфіку підприємства: особливості технології та організації виробництва, характер продукції, що випускається, можливості, у тому числі фінансові і технічні, впровадження нових інформаційних технологій тощо.

Проаналізувавши ряд проблемних аспектів з обліку витрат, слід зазначити, що при веденні бухгалтерського обліку в умовах реформування облікової системи бухгалтери повинні використовувати економічний підхід у вирішенні проблем обліку. Суть цього підходу полягає в тому, що при веденні обліку, насамперед, необхідно враховувати економічну сутність бухгалтерських операцій, і вже виходячи з неї відображати ці операції в обліку, якщо це, звичайно, можливо відповідно до діючих облікових норм.

Необхідно спинитися на ще одній важливій проблемі. Управлінський облік на підприємствах у країні формується без централізованого контролю і має певні недоліки. У результаті втрачено аналітичний облік витрат по виробах, виробництвах, переділах і процесах. Залишилися поза увагою фінансового й управлінського обліку допоміжне виробництво і розподіл його витрат, напівфабрикатний і безнапівфабрикатний методи обліку виробництва, зведення витрат на виробництво по підприємству і зв'язок їх із собівартістю виробленої продукції.

У сучасній літературі з бухгалтерського обліку виробничий облік «загубився» між підручниками з фінансового й управлінського обліку. А ця обставина завдає шкоді в підготовці кадрів бухгалтерів високої кваліфікації. Необхідне узгодження навчальних програм і змісту підручників з фінансового й управлінського обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення