Дипломна робота «Розробка конструкцій, виготовлення і методика використання в навчальному процесі стенду по вивченню газорозподільного механізму автомобіля», 2004 рік

З предмету Автомобілі · додано 20.05.2010 22:14 · від Lutuy · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1: Дидактичні засоби навчання і їх роль в педагогічному процесі 6 1.1. Теоретичні основи використання дидактичних засобів навчання у навчально - виховному процесі 6 1.2. Педагогічні умови використання навчальних посібників на уроках автосправи 9 Висновки з першого розділу 15 РОЗДІЛ 2: Розробка демонстраційного стенду з використанням його в навчальному процесі 16 2.1. Загальні відомості і основні технічні дані стенда 16 2.2. Призначення і використання стенда 18 2.3. Пасові передачі 19 Висновки з другого розділу 26 РОЗДІЛ 3: Методика демонстрації стенда на уроках по вивченню «Автомобіля» 27 3.1. Методичні рекомендації щодо вивчення будови газорозподільного механізму 27 3.2. Методична розробка уроку з теми « Призначення, будова та принцип дії газорозподільного механізму» 29 3.3. Методична розробка уроку з теми «Регулювання та технічне обслуговування газорозподільного механізму автомобіля» 44 3.4. Техніка безпеки при роботі зі стендом 50 3.5. Експериментальна перевірка педагогічної ефективності запропонованої методики 51 Висновки з третього розділу 56 Висновки 57 Список використаних джерел 58 Додатки 63 Вступ Курс «Автосправи» є основним при вивченні інших предметів спеціального циклу, що забезпечують підготовку висококваліфікованих техніків-механіків по технічному обслуговуванню автомобілів. Він включає три розділи: пристрій автомобіля, основи теорії і конструкції автомобільних двигунів, теорія та конструкція автомобіля. Науково - технічний прогрес обумовлює постійні зміни в характері і змісті праці, в зв'язку з чим зростають вимоги до трудової підготовки учнів школи, професійно - технічних училищ, технікумів. Проблема сучасного уроку, удосконалення його організації і способів проведення не є новою. Вона хвилювала і хвилює багатьох педагогів як віт-чизняних так і зарубіжних. Відомий інтерес викликають роботи таких дидактів як: Ю.К. Бабанський, Н.М. Верзілін, И.Л. Ленер, М.Н. Скаткін, І.Т. Огородников. В умовах ринкової економіки з її жорсткими вимогами до загально трудових і професійних якостей працівника незаперечні переваги одержують ті, хто з дитинства навчений добросовісно працювати, виконувати будь - яку роботу якісно і у заданий термін, має для цього певні знання та навички. Відмовлятися на сьогодні під будь - яким приводом від трудової підготовки школярів - означає надати погану послугу майбутньому поколінню. Чи потрібно доводити, що якісні зрушення в трудовому навчанні школярів пропонують серйозні закріплення її матеріальної бази, підвищення кваліфікації вчителя, майстра. Засоби навчання відіграють у педагогічній діяльності ту ж саму роль, що й знаряддя праці у будь - якому виробничому процесі. Від рівня їх роз-витку та раціонального організування, значною мірою залежить ефективність та кінцевий результат навчання. Для школярів засоби навчання є інструментом, за допомогою якого вони в процесі навчання пізнають навколишній світ. Вживання засобів на-вчання забезпечить більш повну інформацію про явище або предмет, який вивчається, і тим самим сприяє підвищенню якості навчання, а саме: 1) Допомагає задовольнити та в максимальній мірі розвинути пізнаваль-ні інтереси учнів; 2) Підвищує наочність навчання і як наслідок цього, робить для учнів такий навчальний матеріал, який без вживання засобів навчання недосяжний або важко доступний; 3) Збільшує об'єм самостійної роботи учнів на уроці. Вище сказане характеризує значення засобів навчання у пізнавальній діяльності учнів. Але разом з цим, вони збільшують його можливості як ви-хователя, джерела інформації, виконують важливу функцію в діяльності учителя, організатора і контролера. Практика існуючих засобів навчання показує, що у випадку педагогічно правильного вживання вони виконують роль великого об'єму технічної роботи та звільняють вчителя на уроці. Скорочення об'єму тематичної роботи за повідомленням інформації звільняє вчителю час для творчої роботи з учнями. Засоби навчання дають можливість повніше і глибше розкрити, прос-тіше викласти зміст викладеного вчителем навчального матеріалу, сприяє формуванню в учнів позитивних мотивів навчання.[3, c. 82] Все вище сказане спонукало нас вибрати темою своєї кваліфікаційної роботи «Розробка конструкцій, виготовлення і методика використання в навчальному процесі стенду по вивченню газорозподільного механізму автомобіля» Об'єктом дослідження є: використання у навчальному процесі сере-дньої школи дидактичних засобів навчання. Предметом дослідження є: «Розробка конструкцій, виготовлення і методика використання в навчальному процесі стенду по вивченню газорозподільного механізму автомобіля» Метою цієї роботи є удосконалення стану викладання автосправи в школі. У зв'язку з поставленою метою, в дипломній роботі розв'язуються на-ступні задачі: 1) Розглянути теоретичні основи дидактичних засобів у навчальному процесі. 2) Виявити педагогічні умови використання навчально - наочних посіб-ників в трудовому навчанні. 3) Розробити демонстраційний стенд по вивченню газорозподільного механізму автомобіля. 4) Розробити методичні рекомендації по його використанню у навчаль-ному процесі. Наукова гіпотеза даного дослідження полягає у тому, що вдоскона-лення стану викладання автосправи у навчально-виховному процесі школи буде відбуватися більш успішно за наступних умов: 1) використання спеціальних методик проведення уроків, зорієнтованих на отримання спеціальних знань та навичок учнів. 2) використання спеціального стенду «газорозподільного механізму автомобіля», при вивченні автосправи. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що ми розробили та виявили умови успішного впровадження за допомогою демонстраційного стенду газорозподільного механізму автомобіля на уроках автосправи. Практичне значення виконаної роботи полягає в тому, що розроблені методичні рекомендації по практичному використанню дидактичного засобу «газорозподільного механізму автомобіля» можна використовувати на уро-ках автосправи з метою більш поглибленого вивчення даного курсу. Методи дослідження: • педагогічне спостереження; • опитування (бесіда, анкетування); • метод тестів; • педагогічний експеримент. Базою нашого дослідження є середня загальноосвітня школа №75

Висновок

В результаті трудового і професійного навчання у випускників повинна бути сформована цілісна система загальнотрудових, загальновиробничих умінь і спеціальних умінь і навиків, необхідних для праці по конкретній професії - базі цілісної системи знань по загальних наукових основах технічного виробництва. Тому, наприклад, від класу до класу учні знайомляться все більш широко і глибоко з питаннями технології і оволодівають уміннями і навиками по виконанню доступних технологічних операцій, а в результаті цього отримують цілісне уявлення про процес створення продукту праці.

Нами були виявлені умови, при створенні яких створюється більш успішна організація на уроках автосправи:

- використання різних форм і методів навчання;

- використання мультимедійних технологій;

- дотримання розроблених нами демонстраційного стенду.

Виявлено та обґрунтовано, що педагогічні умови успішної організації навчання учнів в навчальному закладі передбачають використання дидактичних засобів на уроках автосправи, стимулювання інтересу до об'єкту праці.

Демонстраційні стенди мають враховувати останні досягнення виробництва, науки, техніки і культури на сучасному етапі. Під час складання демонстраційного стенду необхідно забезпечити взаємозв'язок між дисциплінами спеціальності

Експериментальна перевірка результативності запропонованих методичних рекомендацій довела їх ефективність в засвоєні учнями викладеного матеріалу.

Ми намагалися на уроках автосправи підвищити зацікавленість та інтерес учнів. Результати експериментального дослідження підтвердили нашу наукову гіпотезу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Автомобили КамАЗ: Техническое обслуживание и ремонт / Евгений Алексеевич Машков. – М.: Транспорт, 1988. – 352 с.

2. Автомобили АЗЛК-2141, АЗЛК-21412. Руководство по ремонту. – М.: Автоэкспорт, 1992. – 325 с.

3. Бабанский Ю. К. Педагогика / Юрий Константинович Бабанский. – М.: Просвещение, 1998. – 480 с.

4. Боровских Ю. И. Электрооборудование автомобилей / Юрий Иванович Боровских. – К.: Высшая школа, 1988. – 167 с.

5. Волкова Н. Г. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ніна Геннадіївна Волкова. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 576 с.

6. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Леонид Сергеевич Выготский. – М.: Педагогика, 1991. – С. 223.

7. Гуревич А. М. Тракторы и автомобили / Алексей Михайлович Гуревич. – [4-е изд.]. – М.: Колос, 1979. – 497 с.

8. Державна національна програма «Освіта»: Україна ХХІ століття. – К.: Радуга, 1994. – С. 5.

9. Демидов А. М. Конструирование и расчёт автомобильных двигателей / Александр Михайлович Демидов, Виктор Николаевич Кончин. – М.: Просвещение, 1983. – 460 с.

10. Дидактика современной школы: Пособие для учителей / Борис Евгеньевич Кобзарь, Геннадий Алексеевич Кумарина, Юрий Павлович Кусый. Под ред. Виктора Александровича Онищука. - К.: Советская школа, 1987. – 351 с.

11. Дидактика современной школы: Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. Михаила Николаевича Скаткина. – М.: Просвещение, 1982. – 240 с.

12. Духовна М. П. Технічні засоби навчання / Марія Павлівна Духовна. – К.: Вища школа, 1982. – 240 с.

13. Жегалин О. И., Лупачёв П.Д. Снижение токсичности автомобильных двигателей / Олег Иванович Жегалин, Павел Дмитриевич Лупачёв. – М.: Транспорт, 1985. – 120 с.

14. Жорник О. В. Використання дидактичних ігор у навчанні // Рідна школа / Олексій Вікторович Жорник. – 2000. – С. 30-32.

15. Закон України «Про загальну середню освіту» // Професійно-технічна освіта. – [4-е вид.]. – 1999. – С. 2-11.

16. Закон України «Про освіту». К.: Знання, 2003. – 87 с.

17. Зозуля О. П. Навчальна гра як засіб формування відповідального ставлення учнів до навчання // Педагогіка вищої та середньої школи / Ольга Петрівна Зозуля. – [4-е вид.] – Кривий Ріг: КДПУ, 2002. – 354 с.

18. Иванов Б. С. Управление техническим обслуживанием машин / Борис Сергеевич Иванов. – М. Машиностроение, 1978. – 160 с.

19. Казанцева І. П. Дидактичні ігри в системі особисто-орієнтованого навчання школярів // Проблема імітаційно-ігрового підходу до організації навчального процесу у вищій школі: Збірник / Ірина Петрівна Казанцева. – Кривий Ріг. 2001. – 105 с.

20. Калисский В. С. Автомобиль (учебник водителя третьего класса) / Василий Семёнович Калисский. – [4-е изд.]. – М.: Транспорт, 1997. – 368 с.

21. Канарчук В. Е., Чигринец А. Д. Бесконтактная тепловая диагностика машин / Валерий Евгеньевич Канарчук, Алексей Дмитриевич Чигринец. – М.: Машиностроение, 1987. – 160 с.

22. Кельман И. И. Использование производственных мощностей автопредприятий / Иван Иванович Кельман. – К.: Техника, 1990. – 48 с.

23. Коберник О. Г. Дидактичні основи сучасного уроку трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти / Олексій Геннадійович Коберник. – [1-е вид.] – 2003. – С. 3-8.

24. Колесник П. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / Павел Александрович Колесник. – М.: Транспорт, 1985. – 325 с.

25. Кондратова Л. В. Імітаційно-ігровий підхід як основа технології підготовки майбутніх педагогів до творчої діяльності // Педагогіка вищої та середньої школи / Лариса Вікторовна Кондратова. – [4-е вид.].- 2001. С. 3-8.

26. Кузнецов Е. С. Управление технической эксплуатацией автомобилей / Евгений Сергеевич Кузнецов. – М.: Транспорт, 1990. – 272 с.

27. Литвинов С. А. Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки / Сергій Анатолійович Литвинов. – К.: 1961.

28. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризация обучения / Евгений Иванович Машбиц. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 230 с.

29. Методика обучения автодела в средней школе / Под ред. Виктора Тарасовича Беспалько. – М.: Просвещение, 1987. – 197 с.

30. Могила В. П. Использование вторичных ресурсов на предприятиях автотранспорта / Василий Павлович Могила. – К.: Техника, 1988. – 175 с.

31. Мойсеюк М. Є. Педагогіка: Навчальний посібник / Микола Євгенійович Мойсеюк. – К.: Вища школа, 1999. – 350 с.

32. Національна доктрина розвитку освіти // Професійно-технічна освіта. [3-є вид.] – 2002. – С. 2.

33. Петракова Т. Н. Духовне основы нравственного воспитания / Татьяна Николаевна Петракова. – М.: Импэто, 1997. – 96 с.

34. Підвищення ефективності використання технічних засобів навчання. – К.: КДШЛ, 1981. – 106 с.

35. Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів. – К.: Мінтранс України, 2003. – 24 с.

36. Програми для середніх закладів освіти. Трудове навчання (5-9 клас). – К.: Перун, 1999. – С. 86-88.

37. Пузанов В. И. Средства обучения: Хорошо ли они обучают // Техническая эстетика / Виктор Иванович Пузанов. – 1988. – С. 5-9.

38. Румянцев С. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для ПТУ / Сергей Иванович Румянцев. – М.: Машиностроение, 1989. – 272 с.

39. Слюсаренко Н. О. Творча діяльність учнів у процесі гри // Трудова підготовка в закладах освіти / Назар Олексійович Слюсаренко. – [4-е вид.] – 2001. – С. 7.

40. Сорокин Н. А. Дидактика. Учебное пособие для студентов педагогических институтов / Николай Александрович Сорокин. – М.: Просвещение, 1974.

41. Техническая эксплуатация автомобилей / Под ред. Евгения Сергеевича Кузнєцова. – М.: Транспорт, 1991. – 413 с.

42. Техническая эксплуатация автомобилей / Под ред. Геннадия Викторовича Крамаренко. – М.: Транспорт, 1983. – 488 с.

43. Техническое обслуживание автомобилей (учебник для автодорожных техникумов) / Борис Викторович Ершов. – Высшая школа, 1969. – 446 с.

44. Тольский В. Е. Виброакустика автомобиля / Виктор Евгеньевич Тольский. – М.: Машиностроение, 1988. – 144 с.

45. Тхоржевский Д. О. Дидактика трудового обучения / Дмитрий Олегович Тхоржевский. – К.: Советская школа, 1972. – 224 с.

46. Тхоржевський Д. О. Методика викладання загально-технічних дисциплін та трудового навчання / Дмитрий Олегович Тхоржевский. – К.: Вища школа, 1980. – С. 117-131.

47. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств: Ученик водителя / Виктор Анатольевич Роговцев. – Транспорт, 1989. – 432 с.

48. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / Михайло Михайлович Фіцула. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 1999. – 528 с.

49. Щербина Д. В. Ігрове навчання як загально-дидактична проблема // Проблема імітаційно-ігрового підходу до організації навчального процесу у вищій школі: Збірник / Дмитро Вікторович Щербина. – Кривий Ріг, 2001. С. 84-88.

50. Ягупов В. В. Педагогіка: Навчальний посібник / Віктор Вікторович Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

51. Ярмаченко М. Д. Педагогіка / Микола Дмитрович Ярмаченко. – К.: Вища школа, 1986. – 542 с.

Додаток А.

 Для чого призначається механізм газорозподілу й з яких деталей він складається?

 Скільки типів клапанів?

 Які є типи механізмів газорозподілу?

 З яких основних деталей складається механізм газорозподілу?

 Як здійснюється привод розподільного вала?

 Що таке фази газорозподілу?

 Який порядок роботи циліндрів?

 Яке розташування клапанів газорозподілу має більшість сучасних двигунів?

 З яких металів може бути розподільний вал?

Додаток Б.

 Які характерні несправності газорозподільного механізму автомобіля?

 Яке завдання має Т.О.?

 Які причини нещільного закриття клапанів можуть бути?

 Що потрібно робити при притиранні клапанів?

 Що треба зробити для регулювання зазору між стержнем клапана та носком коромисла?

 Що потрібно зробити на V-подібних двигунах, перш ніж підтягувати кріплення головок циліндрів?

 Скільки разів на рік потрібно перевіряти стан циліндропоршневої групи двигуна?

Коментар модератора

Робота нормальна

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?