Курсова робота «Система юридичних наук і місце в ній ТДП», 2006 рік

З предмету Право · додано 20.05.2010 20:21 · від Оксана Олександрівна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Юридичні науки як вчення про державу та право: поняття та особливості 5 1.1. Поняття юридичної науки як знання у галузі держави та права 5 1.2. Об’єкти і предмет юридичної науки 9 Розділ ІІ. Теорія держави та права у системі юридичних наук 11 2.1. Предмет теорії держави та права як науки про державу та право 11 2.2. Функції та методи теорії держави та права 16 2.3. Теорія держави та права в системі суспільних наук 21 2.4. Теорія держави та права в системі юридичних наук 25 Висновки 29 Список використаних джерел 33

Висновок

Складність таких об'єктів, як право і держава, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. Останні вивчають той чи інший бік, елементи і риси державно-правової дійсності у визначеному аспекті, на визначеному рівні. Право і держава як складні соціальні феномени мають у своєму складі велику кількість різноякісних компонентів і підсистем. Їхні функції багатогранні, їхні структури складні. У залежності від того, які з цих компонентів, підсистем, структур і функцій чи їхніх аспектів і рівнів вивчаються, і підрозділяються юридичні науки.

Юридична наука – це система знань про об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонування –держави і права в їх структурній багатоманітності.

Юриспруденція складається з цілого ряду наук. Однією із груп яких є загальнотеоретичні та історичні науки. Так до цієї групи безпосередньо належить і теорія держави і права.

У літературі зазначається, що теорія держави і права є: не лише юридичною наукою, тому що вивчає лише державну і правову сторони громадського життя, а й суспільною наукою, тому що вивчає такі суспільні явища, як держава і право; та, крім того, загальнотеоретичною наукою, оскільки виявляє і пояснює загальні та основні закономірності розвитку держави і права.

Загальна теорія держави і права, хоч і входить до групи загальнотеоретичних та історичних юридичних наук, посідає в системі юридичних наук особливе місце як провідна методологічна наука. Зумовлено це тим, що:

• предметом загальної теорії держави і права є загальні та специфічні закономірності виникнення, функціонування і розвитку держави і права та пов'язані з ними суспільні відносини. Це дає загальній теорії держави і права змогу оволодіти найширшими за обсягом і найглибшими за змістом порівняно з іншими юридичними науками;

• загальна теорія держави і права розробляє понятійний апарат, який використовується іншими юридичними науками;

• загальна теорія держави і права розробляє методологію досліджень державно-правових явищ, яку використовують інші юридичні науки;

• виходячи зі свого предмета, загальна теорія держави і права визначає актуальні та перспективні напрями досліджень для інших юридичних наук.

Теорія являється методом пізнання і розвитку сучасності. Вона дає визначення основних понять і категорій правознавства, які служать методом для галузевих юридичних наук.

Теорія держави і права допомагає визначити не тільки ті чи інші державно-правові явища, але і їх суть, закономірності їх розвитку.

Теорія держави і права потрібна студентам-юристам, щоб краще зрозуміти історію держави і права. Вона дає теоретичну підготовку до вивчення окремих галузей права. Загальна теорія держави і права допомагає правильно реалізовувати і застосовувати норми права, приймати законні і обґрунтовані рішення. Без знання дії нормативно-правових актів в часі, просторі, по колу осіб не можна кваліфіковано приймати рішення по справі, вирішувати юридичні спори тощо.

Вивчення теорії держави і права має на меті підготувати студентів до аналізу і узагальнення державно-правових явищ. її вивчення необхідне для того, щоб випускники юридичних вузів могли самостійно застосовувати теоретичні знання в практичній роботі, щоб розвивати правове і діалектичне мислення. Теорія держави і права підвищує рівень професійної культури юриста і його правосвідомість.

Теорія держави і права виробляє головні принципи і поняття, які використовуються іншими юридичними науками. Вона також узагальнює здобутки інших юридичних наук і сприяє їхній тісній інтеграції.

Теорія держави і права вивчає активні процеси розбудови суверенної Української держави, діяльність, спрямовану на створення національної системи права; дає пояснення не тільки змісту чинного законодавства, але його основних принципів, ідей, закономірностей та напрямків розвитку основоположних державно-правових явищ.

Теорія держави і права досліджує загальні і специфічні закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави і права, виробляє свою систему наукових понять, визначень і принципів, внаслідок чого є самостійною юридичною наукою в системі юридичних наук, що має для цих наук загальнотеоретичне й методологічне значення.

Сьогодні українська громадськість потребує демократичної держави, в якій забезпечувалися б права і свободи, вона прагне брати участь у здійсненні влади, можливості відстоювати і пропагувати свої погляди й переконання, вимагає свободу слова й преси тощо. Це можливе лише за умов високого рівня правової й політичної культури, розвинутого громадянського суспільства, що у свою чергу потребує існування правової держави.

Тому, в наш час теорія держави і права стає більш демократичною, як у попередні роки, відкритою для сприйняття і класичного наслідування минулого і новітніх ідей. Вона приділяє все більше уваги духовним і матеріальним потребам людини, його цінностям, правовому й політичному світогляду, правам і свободам людини й громадянина. Зі сприйняттям ідей правової держави значно збагатився гуманістичний зміст сучасного вчення про державу й право. Цим самим даний предмет створює базисний фундамент для навчання та практичної діяльності майбутнього юриста.

Гарантом такої позиції теорії держави і права є в майбутньому високостабільне суспільство з високою правовою свідомістю і правовою культурою, кожен член якого володіє знаннями основних ідей, понять та положень правової науки.

Так визначено, що ідеї, теорії і свідомість людей мають вирішальне значення в пізнанні і розвитку державно-правових явищ. Не тільки потреби і інтереси правлять світом, але й ідеї.

Таким чином, теорія держави і права має визначальну і важливу роль узагальнення розробок юридичних наук, зв’язує теорію й практику юридичних наук та правознавства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?