Дипломна робота «Управління ліквідністю активів підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 17.05.2010 18:11 · від Ольга · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретичні основи управління ліквідністю активів підприємства 1.1. Ліквідність активів підприємства: сутність, види, необхідність оцінки 1.2. Методичні підходи до оцінки рівня ліквідності активів підприємства Розділ іі. Дослідження ліквідності тов «ібк лск-буд» 2.1. Аналіз майнового стану ТОВ «ІБК ЛСК-БУД» 2.2. Дослідження ліквідності, платоспроможності ТОВ «ІБК ЛСК-БУД» Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення управління ліквідністю активів ТОВ «ІБК ЛСК-БУД» 3.1. Обгрунтування прогнозних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІБК ЛСК-БУД» 3.2. Оцінка перспективного рівня ліквідності активів ТОВ «ІБК ЛСК-БУД» 3.3. Пошук резервів її зростання Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки

Висновок

Ефективність діяльності сучасного підприємства в значній мірі залежить від рівня його адаптованості до умов ринкової конкуренції, що вимагає більш ефективного ведення фінансово-господарської діяльності. Це стає можливим за своєчасної оцінки фінансового стану підприємства, на основі результатів якої керівництвом приймаються рішення щодо подальшого розвитку підприємства. Дійсно, значення аналізу фінансового стану підприємства важно переоцінити, оскільки саме на його результатах будується розробка фінансової політики підприємства, здійснюється розробка майже усіх напрямків його фінансової політики і від того наскільки він якісно проведений залежить ефективність подальшого розвитку підприємства. Отже, цим і визначена актуальність обраної теми магістерської дипломної роботи, що полягає в необхідності дослідження теоретичних та практичних питань оцінки фінансового стану підприємства.

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступні висновки та пропозиції:

1. На основі дослідження теоретичних основ оцінювання фінансового стану підприємств нами було зроблено висновок, що фінансовий стан є результатом взаємодії усіх елементів фінансових відносин, що виникають у підприємства в процесі його господарської діяльності і характеризується як розміщенням і використанням активів, так і джерелами їх формування.

Необхідним є визначення єдиних підходів щодо оцінки ліквідності активів та підприємства в цілому з метою прийняття управлінських рішень стосовно ефективності використання наявних фінансових ресурсів в аспекті оцінки ризику втрати ліквідності підприємством та більш ефективного аналізу фінансового стану підприємства.

Методика проведення оцінки фінансового стану підприємства повинна ґрунтуватися на принципах комплексності та повноти аналізу, поєднувати об’єктивні дані фінансової звітності та оптимальні комплекси оціночних показників.

2. Аналіз фінансового стану підприємства передбачає використання найрізноманітніших моделей, методів та прийомів аналізу. Якість фінансового аналізу залежить від застосованої методики, достовірності даних фінансової звітності, а також від компетенції керівника, який приймає управлінські рішення. Саме на основі даних поточного фінансового аналізу здійснюється розробка основних показників фінансового та виробничого плану, а вже на підставі цих даних розраховуються економічні орієнтири розвитку підприємства в перспективі. Від того, наскільки якісно проведено фінансовий аналіз, залежить ефективність роботи підприємства.

Отже, фінансовий аналітик для дослідження фінансового стану підприємства може обирати ті чи інші моделі, методи та прийоми фінансового аналізу.

3. Аналіз економічної літератури свідчить про відсутність єдиної думки щодо групування та способів обчислення показників фінансового стану підприємств. Це характеризується існуванням багатьох аналітично-оціночних показників, які можна класифікувати за різними ознаками.

Ми дійшли висновку, що залежно від мети, періодичності фінансового аналізу, його об’єкта та результатів доцільним є використання наступних комплексів аналітично-оціночних показників, зокрема показників оцінки майнового стану підприємства, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, кредитоспроможності, фінансової стійкості й стабільності, ділової активності, акціонерного капіталу.

Крім того, оцінка комплексу перелічених показників дасть змогу визначити наскільки ефективно використовується майно підприємства, здійснити в динаміці оцінку стану і тенденцій ліквідності та платоспроможності підприємства, всебічно оцінити стан і тенденції зміни фінансової стійкості підприємства будь-якої сфери діяльності, оцінити прибутковість підприємства за основними її складовими та за результатами виявити наявні резерви щодо їх покращення.

4. Розглядаючи показники ліквідності, нами було враховано, що їх величина є досить умовною, так як ліквідність активів та терміновість зобов’язань за бухгалтерським балансом можна визначити досить приблизно. Для більш точної їх оцінки доцільним є використання даних аналітичного бухгалтерського обліку, де враховується оборотність запасів, дебіторської заборгованості, питома вага прострочених платежів.

5. Збільшення ліквідності, фінансової стійкості та прибутковості Товариства є можливим за рахунок наступних факторів:

- збільшенні власного капіталу;

- підвищенні оборотності оборотного капіталу;

- собівартості надання послуг;

- потенційної можливості розширення виробничої бази.

За результатами, проведеного в дипломній роботі дослідження, випливають наступні висновки:

6. Безумовно прискоренню фінансового аналізу сприяє прискорення процесу автоматизації аналізу фінансового стану підприємства. Для своєчасного і зручного отримання фінансових показників за допомогою ПК, необхідно скласти завдання і цілі, розробити індивідуальний пакет прикладних програм. Проте доведеться нести певні витрати матеріальних і трудових ресурсів. А отже можна використати вже створені програми з внесенням незначних змін щодо індивідуальності окремої компанії.

За допомогою ПК та сучасних методів оцінки фінансового стану підприємства, проаналізувавши основні показники фінансового стану ТОВ «ІБК ЛСК-БУД» за період 2006 – 2008 рр., можна зробити такі висновки:

- Показники ліквідності і платоспроможності підприємстві знаходяться понад критичні значення, що характеризує підприємство як фінансово стійке. Проте велика різниця між фактичним і нормативним значенням також може й стверджувати про недостатній рівень використання оборотних коштів. Загалом можна говорити про стабільний стан ТОВ «ІБК ЛСК-БУД»

- Щодо показників ділової активності, то основними для аналізуємого підприємства є показники оборотності запасів, кредиторської та дебіторської заборгованості. Нормативи щодо цих показників встановлює фінансовий відділ підприємства в залежності від диференціації за групою товарів, умов кредитної лінії клієнтів чи поставщиків, сезонності. Керівництво підприємства обрало таку стратегію, при якій відстрочка платежу для клієнта з роками зростає і в 2008 році досягла 11,94 дні, а період кредиторської заборгованісті зменшується і його розмір в 2008 році склав 2,88 дні. Якщо розглядати вплив стратегії підприємства на його операційний і фінансовий цикли на базі 2006-2008 рр., тоді однозначно така політика приносить позитивний результат. Так як операційний цикл, який характеризує період перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти, зменшився на 20,5%. А загалом період обороту коштів (фінансовий цикл) на 16,7%.

- Загалом показники рентабельності ТОВ «ІБК ЛСК-БУД» з роками зменшуються, що можна частково пояснити збільшенням пропозиції на даному ринковому секторі, що вимагає зниження цін на продукцію. Кількість клієнтів ТОВ «ІБК ЛСК-БУД» за останні роки збільшилося через низькі ціни, що пропонує компанія. Проте ситуацію, що склалася сьогодні, а саме тенденція до прискорення зниження рівнів рентабельності, вимагає негайного втручання і змін. Слід подумати про перехід до більш вигідної продукції, а також про пошук таких покупців, які можуть придбати продукцію за вищою ціною.

- Аналізуючи фінансовий стан ТОВ «ІБК ЛСК-БУД» за допомогою Z- показників вітчизняних та зарубіжних моделей, прийшла до висновку, що чим більш універсальною є модель, тим складніше нею користуватися, і тим вища похибка. А отже за індивідуальної моделі розрахунку інтегрованих показників визначається найбільш важливі групи показників для стану окремого підприємства та рівень їх вагомості в результуючому показникові. В такий спосіб не доводиться визначати розмір показників, які мають низький вплив на результуючий показник, за рахунок чого проводиться скорочення витрат часу на аналіз фінансового стану підприємства.

На сьогоднішній день найбільш вразливою частиною в фінансовому стані ТОВ «ІБК ЛСК-БУД» є його оборотні кошти. А саме сума грошових коштів в національній валюті на 1.01.2009 р. порівняно з 1.01.2008 р. зросла в 7 разів, а результати розрахунків ліквідності свідчать про недостатнє використання оборотних коштів.

Для вирішення проблеми, що склалася на ТОВ «ІБК ЛСК-БУД» запропоновано наступні шляхи:

1) забезпечити досягнення максимальних результатів за оптимального економічного потенціалу при використанні планування на підприємстві;

2) підвищити ефективність використання оборотних коштів ТОВ «ІБК ЛСК-БУД» наступними методами:

- скоротити суми грошових коштів в національній валюті;

- збільшити періоду кредиторської заборгованості.

3) удосконалити вітчизняні методики оцінки фінансового стану, а саме в дипломній роботі розроблено методику з урахуванням специфіки діяльності та специфіки галузі ТОВ «ІБК ЛСК-БУД», що дозволяє просто і з мінімальними затратами часу визначити недоліки в фінансовому стані, і на далі за допомогою цього ж показники можна оцінити виконання плану. Такий підхід дає змогу також прогнозувати кризовий стан і банкрутство підприємства.

Застосування перелічених вище заходів допоможе покращити фінансовий стан підприємства і відкриє нові джерела фінансування, що можуть бути направлені на розвиток ТОВ «ІБК ЛСК-БУД».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення