Курсова робота «Економічна ефективність виробництва соняшнику», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 12.05.2010 00:02 · від Eastcoast · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Науково-теоретичні основи економіки виробництва соняшнику 1.1. Народногосподарське значення, розвиток та розміщення виробництва соняшнику в Україні 5 1.2. Показники економічної ефективності виробництва соняшнику і методика їх визначення 7 РОЗДІЛ 2. Рівень розвитку виробництва соняшнику та його економічна ефективність в підприємстві 2.1. Природно-економічні умови, виробничі ресурси господарства та їх використання 14 2.2. Динаміка посівних площ, урожайності і валових зборів соняшнику 22 2.3. Економічна ефективність виробництва соняшнику 23 РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику 3.1. Обґрунтувати рівень беззбитковості виробництва соняшнику на підприємств 26 3.2. Інтенсифікація виробництва соняшнику 27 3.3. Упровадження прогресивних форм організації виробництва й оплати праці та ринки збуту соняшнику 33 3.4. Шляхи удосконалення функціонування галузі 38 Висновки та пропозиції Список використаної літератури

Висновок

Таким чином, проаналізувавши значення соняшнику в народному господарстві та сучасний стан його виробництва на прикладі ТОВ «Агрофірма Сошників плюс» можна зробити деякі висновки.

Вирощування соняшнику в Україні розвинулась давно, чому у великій мірі сприяли вигідні природно-кліматичні умови нашої країни, при цьому найбільш сприятливі умови для вирощування соняшнику має зона Лісостепу.

На прикладі даного підприємства ми можемо стверджувати, що виробництво соняшнику пішло помітно вгору. За останні 2007-2009 роки валовий збір соняшнику по Україні зріс з 4,17 млн. т. до 6,36 млн. т. Але нажаль валовий збір збільшився не тільки через зріст урожайності на 3 ц з 12,2 ц до 15,2 ц, а також через збільшення посівних площ на 33%. Це можна сказати, що одна з найголовніших проблем, бо фермери в погоні за прибутком не зважають на те, що соняшник дуже виснажує грунт, що призводить далі до його низької родючості. Необхідно проводити комплексну інтенсифікацію виробництва.

Вона передбачає концентрацію засобів виробництва і праці на одиницю земельної площі з метою збільшення виходу сільськогосподарської продукції, поліпшення її якості і підвищення економічної ефективності виробництва. Головними заходами інтенсифікації повинна бути комплексна механізація та хімізація галузі, меліорація земель, застосування насіння високопродуктивних сортів та гібридів, впровадження раціональних сівозмін, поліпшення та оптимальні строки проведення робіт з догляду за посівами.

Однак на сьогодні держава не забезпечує ні на законодавчому, ні на організаційному рівні належних процесів вирощування та реалізації даної культури, хоча має орієнтуватися на світовий ринок готових продуктів, а не сировини, до чого прагнуть всі економічно міцні держави.

Виконавши аналіз по ТОВ «Агрофірма Сошників плюс», можемо зробити висновки по землезабезпеченості бачимо, що за досліджуваний період площа сільськогосподарських угідь в розрахунку на одного середньорічного працівника збільшилася на 22 % (з 46,8 га у 2007р. до 57,5 га у 2009р.), а площа ріллі – відповідно на 31,7 % (з 39,19 га до 51,64 га). За рахунок збільшення площі с.г угідь та зменшення кількості працівників.

Щодо динаміки наявності та використання трудових ресурсів можна прослідкувати такі тенденції: середньорічна чисельність працівників господарства зменшилась на 5,6 % (з 36 чол. у 2007. до 34 чол. у 2009.). В результаті цього кількість відпрацьованих людино-годин вцілому по господарству також зменшилася на 4,96% (з 50500 до 48500 людино-годин).

В розрахунку на одного працівника кількість відпрацьованих людино-годин незначно збільшилась вцілому по господарству – на 1,06 % (з 1402,7 до 1426,7 людино-годин. Таким чином, за досліджуваний період коефіцієнт використання трудових ресурсів вцілому по господарству незначно збільшився на 2,6 % (у 2007р. він становив 077, а в 2009р. – 0,79)

Щодо забезпеченості основними виробничими фондами та ефективність їх використання на підприємстві, можемо зробити висновки: враховуючи збільшення площі сільськогосподарських угідь та зменшення кількості працівників, показники оснащеності підприємства основними фондами змінилися слідуючим чином: фондозабезпеченість збільшилася на 219,97 грн. (70,5 %), фондоозброєність збільшилася у 2 рази - на 15,99тис. грн.

Також відбулися такі зміни в економічній ефективності використання основних виробничих фондів: фондовіддача зменшилася у2 рази (з 3,144 грн. у 2007р. 1,76 грн. у 2009р.), а фондомісткість підвищилася на 80,6% (з 0,31грн. до 0,56 грн.).

Також слід відмітити, що у 2007 році прибуток був незначний – 16 тис.грн., у 2008 прибуток зріс у 18,8 раз відносно 2007 року і складав 302 тис. грн.., а вже у 2009 році ми спостерігаємо взагалі збиток -228 тис.грн., звідси і випливає норма прибутку, яка становила у 2007 - 0,01%, у 2008- 0,11%, а у 2009 році -0,06%.

Аналізуючи показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в ТОВ “Агрофірма Сошників плюс ” можна зробити наступні висновки. Вартість валової продукції в 2009 році у зрівнянні з 2007 роком збільшилась на 179,72 тис. грн., тобто на 10%. В розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь вартість валової продукції зменшилась на 127,95 грн. (11%); на одного середньорічного працівника збільшилась на 7988,235 грн. (17%). Прибуток у 2007році був незначний -16000 грн, у 2008 значно збільшився – 302000 грн, а у 2009 році взагалі отримало підприємство збиток -228000 грн. У 2007 році рівень рентабельності був дуже низький і склав 0,56%, а у 2008 - 7,88%.

Щодо економічної ефективності вирощування соняшнику в динаміці посівних площ, урожайності і валового збору соняшнику,бачимо, що урожайність насіння у досліджуваному періоді була висока, але зменшилась на 41% (з 22 ц/га у 2007р. до 13,2 ц/га у 2009р.). За цей же період, собівартість 1 ц насіння соняшнику дещо зменшилась на 15% з 155,74 грн. до 132,57 грн.

Також зменшилася ціна реалізації 1 ц соняшнику (з 220,3 грн. до 187,57 грн.), вартість валової продукції (у фактичних цінах реалізації) підвищилася у 2,6 рази (з 178.59 тис.грн. до 472,05 тис. грн.).

Загальний прибуток по виробництву насіння соняшнику в 2007 році склав 131 тис.грн., у 2008 році ми спостерігаємо збиток -157 тис. грн. по виробництву соняшника, а вже у 2009 році прибуток складає по виробництву соняшнику 295 тис. грн.. Цей прибуток зумовлений збільшенням площі посівів. Отже прибуток в період за 2007 до 2009 року зріс у 2,5 рази.

Щодо рентабельності, то вона залишалася стабільною 41,4%, але у 2008 році рентабельність була відсутня, бо ми отримали збиток по виробництву соняшника.

Обрахувавши показники економічної ефективності інтенсифікації виробництва насіння соняшнику в ТОВ “Агрофірма Сошників плюс”, можна спостерігати, що собівартість 1 ц соняшнику зменшилась на 14,8%. Така динаміка свідчить про підвищення ефективності інтенсифікації.

Одним з основних показників економічної ефективності інтенсифікації є вартість валової продукції з розрахунку на 1 га посіву. За досліджуваний період даний показник зменшився на 40,76% (з 1962,55 грн. до 1162,68 грн.). Це свідчить про зниження ефективності використання земельних угідь.

Також у 2009 році порівняно з 2007 роком зменшився розмір прибутку з розрахунку на 1 га посіву на 50% (з 1439,56 грн. до 726,6 грн.).

Окупність виробничих витрат збільшилась на 6,6%, а окупність додаткових витрат збільшилась на 36,2% ( з 0,58 до 0,79)

Також необхідно зазначити, що рівень рентабельності залишався незмінним 41,4%, але у 2008 році підприємство отримало збиток.

Із проведеного аналізу ефективності виробництва соняшнику в господарстві ми бачимо, що економічна ефективність виробництва соняшнику в господарстві підвищується, але є нагальна необхідність шукати шляхи до її підвищення.

Для підвищення ефективності вирощування та реалізації насіння соняшника окрім втручання держави у регулювання експортно-імпортних операцій, також є необхідним вжиття ряду заходів і на господарському рівні. Зокрема, удосконалення регіонального розміщення посівів, з врахуванням біологічних особливостей, технологій вирощування, застосування відповідних засобів захисту, неухильне додержання вимог чергування посівів соняшнику в полях сівозміни, впровадження високоврожайних гібридів, залучення необхідних для розвитку галузі коштів та матеріальних ресурсів (техніки, добрив, посівного матеріалу, гербіцидів) шляхів пошуку потенційних інвесторів і кредиторів, інтегрування в агропромислові та кооперовані формування з метою вирішення проблем належного виробництва і раціонального використання урожаю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?