Курсова робота «Управління економічним потенціалом України, 2010», 2009 рік

З предмету Економіка · додано 12.05.2010 15:46 · від nataliya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні основи управління економічним потенціалом країни 4 1.1. Поняття та сутність економічного потенціалу 4 1.2. Методологічні основи регіонального управління економічним потенціалом у трансформаційній економіці 11 1.3. Концепція розвитку регіону у системі державної регіональної політики 16 Розділ 2. Управління економічним потенціалом регіону 22 2.1. Організація управління використанням і розвитком економічного потенціалу регіону 22 2.2. Стратегія ефективного використання економічного потенціалу регіону 29 Розділ 3. Порівняльний аналіз економічного потенціалу регіонів України 36 3.1. Характеристика передумов формування потенціалу регіонів України 36 3.2. Аналіз економічного потенціалу регіонів України 38 Висновок 47 Список використаної літератури 50

Висновок

Соціально-економічний розвиток регіонів значною мірою визначається величиною, станом і ступенем використання його економічного потенціалу.

Разом з у роботі зазначено, що незважаючи на величезну важливість цієї категорії для регіонального планування і управління, в економічній науці поки що не розроблені підходи до формування системи організації використання економічного потенціалу в рамках єдиного регіонального комплексу. Така система повинна включати різноманітні показники, баланси, економіко-математичні моделі, критерії, нормативи, оцінки, стимули.

Проведені дослідження дозволили зробити наступні висновки.

Формування економічного потенціалу регіону відбувається в результаті збалансованого поповнення, розподілу і перерозподілу економічних ресурсів між суб'єктами, що господарюють, під впливом зовнішніх і внутрішніх взаємозв'язків: ресурсних, територіально-галузевих, просторово-часових. Тому обґрунтованим є висновок про необхідність розгляду економічного потенціалу з позицій системного підходу. При цьому в якості системоутворюючих факторів виступають економічні ресурси.

У роботі в рамках системи економічного потенціалу виділяються підсистеми потенціалів більш низького рівня: інвестиційний, трудовий, природно-ресурсний і інноваційний потенціали. Комплексно досліджено видову структуру економічного потенціалу по ресурсній, територіальній і відтворювальній ознаках, що дозволило виявити найбільш значимі складові досліджуваної категорії.

У результаті написання роботи виявлено, що процес відтворення трудового потенціалу включає наступні фази: формування трудового потенціалу в його обумовленому кількісному і якісному стані; розподіл по основних сферах і галузях суспільного виробництва регіону; використання трудового потенціалу відповідно до потреб розвитку регіону. У рамках цих фаз відбувається процес активної взаємодії демографічних, соціальних, економічних і організаційних чинників.

Встановлено, що визначальними чинниками, які впливають на формування, розподіл і використання трудового потенціалу регіону, є: загальна чисельність економічно активного населення, рівень загальної і професійної освіти, стан здоров'я населення, зовнішня і внутрішня міграція.

Визначено мету і критерії функціонування економічного потенціалу регіону. Виходячи з аналізу суперечливості, невизначеності і мінливості цілей розвитку соціально-економічних систем сформована система цілей, досягнення яких повинен забезпечити економічний потенціал регіону: стабілізація і стійкий економічний розвиток регіону; забезпечення зайнятості економічно активного населення; забезпечення стабільного фінансового стану економіки регіону; відтворення природних умов, що забезпечують життєдіяльність населення регіону на екологічно безпечному рівні; забезпечення умов відтворення економічного потенціалу регіону.

Розроблено теоретичні і методичні основи моделювання процесів функціонування і розвитку економічного потенціалу регіону. Зроблено висновок про те, що математична модель функціонування економічного потенціалу регіону дозволяє вирішувати наступні задачі: проводити аналіз ефективності використання економічних ресурсів і оцінку ролі кожного з них у виробництві валового регіонального продукту; проводити аналіз можливостей заміщення ресурсів; розробляти короткострокові і довгострокові прогнози розвитку території; забезпечувати оптимальне управління економічним потенціалом.

На основі виконаних досліджень встановлено, що концептуальний підхід до формування цілісної системи регулювання і використання економічного потенціалу регіону повинний полягати, по-перше, у переході до ефективного типу підтримки регіонів, що максимально повно використовують свій економічний потенціал, а, по-друге - в інтеграції системи оціночних показників економічного потенціалу в механізм управління регіоном для підвищення ефективності суспільного виробництва, раціонального використання економічних ресурсів.

Системний підхід, закладений в основу регіональної політики, дозволяє розглядати регіон як об'єкт стратегічного управління і як систему, що складається з ряду функціональних підсистем. Стратегія управління регіоном формується на основі визначення локальних функціональних підцілей і їх відображення на безлічі можливих дій. Для формування різних стратегій управління регіоном у роботі побудовано дерево цілей у виді графа, вершинами якого є підцілі: економічний розвиток, раціональне використання ресурсів, матеріальне забезпечення та ін.

За допомогою такого підходу можуть бути змодельовані різні варіанти стратегій, що забезпечують ефективний розвиток регіону як цілісного соціально-економічного утворення та використані найбільш ефективні з них. Результати моделювання використовуються для розробки комплексних цільових програм розвитку регіону.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?