Курсова робота «Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ «ПівдГЗК»», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.05.2010 22:11 · від Елена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Організаційна структура підприємства 9 Розділ 2. Розробка виконавчого плану-графіку проведення комплексного економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства 17 Розділ 3. Підготовка вихідної інформації для проведення економічного аналізу 20 Розділ 4. Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 23 4.1. Загальні відомості про підприємство 25 4.2. Попередній огляд основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства 29 4.3. Аналіз обсягів, структури виробництва(реалізації) та якості продукції 33 4.3.1. Аналіз обсягів виробництва(реалізації) продукції 33 4.3.2. Аналіз структури виробництва 36 4.3.3. Аналіз якості продукції 37 4.3.4. Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції 39 4.4. Аналіз основних фондів 40 4.4.1. Аналіз динаміки основних показників щодо основних фондів підприємства 41 4.4.2. Аналіз коефіцієнтів зносу і придатності основних фондів 43 4.4.3. Аналіз фондовіддачі 44 4.5. Аналіз трудових ресурсів підприємства 46 4.5.1. Аналіз динаміки основних показників щодо трудових ресурсів підприємства 48 4.5.2. Аналіз продуктивності праці 54 4.6. Аналіз реалізації та зовнішньоекономічна діяльність 56 4.6.1. Аналіз динаміки реалізації основних видів продукції з розбивкою на внутрішній та зовнішній ринок 58 4.6.2. Аналіз структури реалізації на зовнішній ринок 60 4.6.3. Аналіз рентабельності реалізації основних видів продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку 62 4.6.4. Аналіз імпорту 63 4.7. Аналіз собівартості товарної продукції 64 4.7.1. Аналіз динаміки показників собівартості товарної продукції та затрат на 1 грн. товарної продукції 65 4.7.2. АВС – аналіз собівартості товарної продукції 67 4.8. Аналіз прибутку 69 4.8.1. Аналіз динаміки виручки, собівартості і валового прибутку 70 4.8.2. Аналіз динаміки основних видів прибутку 72 4.8.3. Використання кореляційно-регресійного аналізу для опису загальної тенденції щодо основних видів прибутку 73 4.8.4. Факторний аналіз прибутку 75 4.8.5. Виявлення шляхів збільшення прибутку підприємства 78 4.9. Аналіз фінансового стану підприємства 79 4.9.1. Аналіз агрегованого балансу 81 4.9.2. Аналіз фінансових коефіцієнтів 86 4.9.2. 1.Аналіз коефіцієнтів, що характеризують структуру балансу 87 4.9.2. 2.Аналіз коефіцієнтів, що характеризують платоспроможність підприємства (коефіцієнти ліквідності) 89 4.9.2. 3.Аналіз коефіцієнтів, що характеризують ділову активність підприємства 90 4.9.2. 4.Аналіз коефіцієнтів, що характеризують прибутковість підприємства (рентабельність)93 4.9.2. 5.Аналіз коефіцієнтів, що характеризують близькість підприємства до банкрутства94 Розділ 5. Узагальнююча оцінка виробничо-господарської діяльності підприємства 96 Список використаних джерел 102 Додатки 104

Висновок

З написанням даної курсової роботи, виконавши велику кількість розрахунків та проаналізувавши багато показників, стало зрозуміло, що система техніко-економічних показників – це зручний спосіб узагальнити велику кількість даних та порівняти результати різних періодів. Сам по собі техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства допомагає менеджеру сфокусувати увагу на слабких та сильних сторонах діяльності.

В даній роботі розглянуті лише основні техніко-економічні показники, і відповідно основні висновки, які можна зробити на їх основі. Взагалі ж, їх кількість дуже велика. Якщо завдатися метою перерахувати усі будь-коли використані техніко-економічні показники, то можна нарахувати більше сотні.

Для аналізу обсягів і структури виробництва (реалізації) та якості продукції було проаналізовано обсяги виробництва продукції у грошовому та товарному виразах, де у грошовому виразі обсяг виробництва на останню дату – зменшився, а у товарному виразі – збільшився.

Розрахувані темпи росту і приросту виробництва продукції, які по концентрату склали 129% і 29% відповідно, а по виробництву агломерату - 106% і 6% відповідно.

Проаналізовано ритмічність виробництва продукції, коефіцієнт ритмічності склав 33%, а коефіцієнт аритмічності – 5,4%.

Проаналізовано використання виробничих потужностей, що показало нам, що виробничі потужності на достатньому рівні майже не використовуються, тому що для виробництва концентрату виробничі потужності використовують тільки на 38%, а для виробництва агломерату – на 50%.

Порівняно вміст заліза і вологи у концентраті на ВАТ «ПівдГЗК» з іншими підприємствами нашого міста, це дало нам інформацію, що на ВАТ «ПівдГЗК» вміст заліза менший ніж на інших підприємствах,, вміст вологи на ВАТ «ПівнічГЗК» та ВАТ «ЦГЗК» менший ніж на ВАТ «ПівдГЗК», що також не найпозитивніший момент у діяльності підприємства.

Аналіз основних фондів підприємства показав, що у період з до 2004р первісна вартість майже не змінювалась, а от у період з 2004-2007рр спостерігається помітне збільшення первісної вартості.

У період до 2004р як залишкова вартість так і знос майже не змінювались, а починаючи з 2004р і до 2007р показники зносу збільшились, а показники залишкової вартості зменшились, що є негативною тенденцією, оскільки це свідчить, що підприємство не оновлює свої виробничі фонди і не збільшує виробничі потужності.

Були розраховані коефіцієнти зносу та придатності, які на останню дату склали 58% та 42% відповідно. А також проведений аналіз фондовіддачі, чия загальна зміна у 2007р склала 0,06 коп, в тому числі за рахунок зростання товарної продукції на 0,01 коп., а також за рахунок зростання основних фондів на 0,05 коп.

Аналіз трудових ресурсів підприємства дав нам інформацію про те, що ССЧ і ПВП у період з 2002-2007р.р. змінюються майже однаково: з 2003-2006р.р. вони зростають, а починаючи з 2006р. – зменшуються, це може свідчити про те, що підприємство чимось не влаштовує працівників, які хотіли б влаштуватися на роботу.

Ми проаналізували частку ПВП у ССЧ, завдяки чому можна сказати, що частка ПВП у ССЧ майже не змінюється – це свідчить про те, що ефективне управління підприємством влаштовує його працівників.

Проаналізували рух трудових ресурсів за допомогою коефіцієнту обігу з прийому працівників, коефіцієнту обігу з вибуття працівників, коефіцієнту плинності кадрів і коефіцієнту постійності персоналу.

Проаналізували якісні характеристики трудових ресурсів, завдяки чому володіємо інформацією, що на підприємстві ВАТ «ПівдГЗК» керівники з неповною вищою освітою складають 1%, з вищою – майже 60%; спеціалісти з середньою технічною освітою складають 4%, а з неповною вищою і вищою – 7% і 64% відповідно; службовці з середньою технічною освітою складають– 8%, 6% - склали службовці з неповною вищою освітою; робітники складають 68% з середньою освітою, середньою технічною – 14% і з неповною вищою– 3%.

Керівники віком до 30 років склали 3%, від 31-40 років – 26%, від 41-50 років – 11% і вище 50 років – 0,4%; спеціалісти до 30 років складають 14%, а від 31-40 років – 11%; службовці віком до 30 років складають 8%, а від 31-40 років – 3%, від 41-50 років і вище складають 4% і 0,6% відповідно; робітники за тими ж рівнями освіти склали 9%, 10%, 4% і 0,5% відповідно.

Проаналізували продуктивність праці і тепер знаємо, що загальна зміна продуктивності праці у 2007р. склала -1% в порівнянні з 2006р., в тому числі за рахунок зростання продуктивності праці за рахунок ПВП на 9%, і зменшення продуктивності праці за рахунок товарної продукції на 10%.

Аналіз реалізації і зовнішньоекономічної діяльності включив у себе огляд динаміки основних видів продукції з розбивкою на внутрішній і зовнішній ринки, структури реалізації на внутрішньому ринку, на зовнішньому ринку, розробку аналізу рентабельності реалізації концентрату на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Ми дізналися, що реалізація концентрату на внутрішній ринок має тенденцію до зростання, але на зовнішній ринок починаючи з 2004р. – зменшується, що є негативним фактором для підприємства, адже таким чином зменшується його прибуток від реалізації продукції. Реалізація агломерату на внутрішній та зовнішній ринки до 2004р. зростала, але починаючи з 2005р. має тенденцію до зменшення, що є негативним фактором для підприємства, адже таким чином зменшується попит на його продукцію, що призводить до скорочення його доходу від реалізації продукції.

Також маємо інформацію, що більше 50% реалізованої продукції на обидва ринки займає концентрат, а реалізація агломерату має менший об’єм. Підприємству може бути запропонована стратегія, або пошуку можливих додаткових покупців агломерату, або збільшення обсягів виробництва концентрату, для його в майбутньому більшої реалізації.

Аналізуючи структуру реалізації на внутрішньому ринку помітили, що протягом 6 років( з 2002-2007р.р.) найбільша кількість продукції на внутрішньому ринку була реалізована на ВАТ "Дніпропетровський МК" ім.Петровського – 32%, на ВАТ "Дніпровський МК" за той самий період було реалізовано 27%, на ВАТ "Донецький МК" і ВАТ "Макіївський" – 23% і 18% відповідно.

Аналізуючи структуру реалізації на зовнішньому ринку помітили, що перше місце за обсягом реалізованої продукції у період з 2002-2007р.р. займає Чехія, на другому місці – Польща, а за нею Словаччина.

Аналізуючи рентабельність реалізації концентрату на внутрішньому і зовнішньому ринках., дізналися, що реалізація концентрату на зовнішній ринок в останні роки має тенденцію до зростання, що говорить про те, що підприємство займає позитивне становище на світовому ринку, а на внутрішній ринок – до зменшення, що говорить про те, що підприємство працює не дуже ефективно.

Можна зробити висновок, що починаючи з 2002р. виручка і прибуток від реалізації продукції мають тенденцію до зростання, особливо в останні роки, що є позитивним фактором для підприємства.

Аналіз собівартості товарної продукції був проведений завдяки аналізу динаміки показників собівартості, який показав, що за період 2000-2007р. динаміка показників товарної продукції і собівартості товарної продукції є коливною, що свідчить про нестабільний розвиток діяльності підприємства; витрати на 1 грн. товарної продукції починаючи з 2004р. зростають, що є негативним фактором для підприємства, адже це свідчить про те, що підприємство потерпає від збитків, що може призвести його до кризисної ситуації, а ще гірше – до банкрутства.

Ми провели АВС-аналіз укрупнених статей собівартості товарної продукції, який показав, що для зменшення собівартості треба впливати в першу чергу на такі статті витрат: витрати на виробництво та матеріальні витрати, що входять до групи А, до групи Б належать: витрати на оплату праці, витрати на збут та інші витрати. Амортизація, адміністративні витрати та відрахування на соціальні цілі відносяться до групи С, на які увагу можна не звертати.

Для аналізу прибутку підприємства провели факторний аналіз, що дав інформацію, що прибуток від реалізації концентрату на внутрішній ринок у 2006 р. знаходиться у негативному стані і дорівнює -2019,849 тис. грн.. У 2007 р. значно збільшився і склав - 56667,6 тис. грн., це свідчить про те, що підприємство працює не ефективно, тому що зменшилася рентабельність підприємства, рентабельність виробництва продукції. Був зменшений об'єм продукції, який дорівнює -7748,751 тис. грн., відбулося збільшення ціни на продукцію. По концентрату на експорт спостерігається приблизно аналогічна ситуація, тобто для підприємства 2007 р. був не продуктивним і прибуток склав -3007,1 тис. грн., а у 2006 р. – -6377,3 тис. грн. Збільшення суми прибутку відбувається за рахунок збільшення ціни продукції, який становив 117863 тис. грн., була зменшена собівартість продукції, що є позитивним фактором для роботи підприємства.

Також виявили шляхи збільшення прибутку підприємства, які включили в себе: збільшення обсягів реалізації існуючих товарів, вихід на нові ринки збуту; розробку нових товарів; стимулювання інноваційної активності працівників підприємства; збільшення частки прибутку у доході підприємства; збільшення частки прибутку за рахунок зниження собівартості, і не тільки.

Для аналізу фінансового стану підприємства зробили аналіз агрегованого балансу, де простежили динаміку валюти балансу, що дає нам змогу зробити висновок, що можна зробити висновок, що валюта балансу «ВАТ ПівдГЗК» до 2005р. майже не змінювалась, а у період 2005-2007р.р. істотно збільшилась. Це є позитивною тенденцією у діяльності підприємства, адже це свідчить, що підприємство нарощує свої активи.

Проаналізували динаміку структури оборотних активів, можна зробити висновок, що структура оборотних активів змінюється здебільшого за рахунок дебіторської заборгованості.

Проаналізували динаміку структури власного капіталу підприємства, чий статутний капітал у період з 2002-2007р.р. майже не змінювався, а от нерозподілений прибуток до 2004р. – зменшувався, з2004-2006р.р. – збільшувався, але незначно, а у 2007р. зріс майже у половину, що є позитивним для підприємства, адже в нього залишається залишок чистого прибутку після нарахування дивідендів, відрахувань у загальні резерви, резервний капітал та в інші фонди (резерви).

Зробили аналіз фінансових коефіцієнтів, а саме: коефіцієнтів, що характеризують структуру балансу, платоспроможність підприємства, його ділову активність, коефіцієнтів, що характеризують прибутковість підприємства і його близькість до банкрутства.

В ході аналізу фінансової стійкості підприємства було зроблено висновок, що ВАТ «ПівдГЗК» має тенденцію до зниження фінансової стійкості, але поки що не залежить від зовнішніх фінансових джерел, тобто спроможне проводити незалежну фінансову політику, і достатньо добре маневрує своїми коштами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення