Дипломна робота «Облік витрат та калькуляція собівартості виконаних робіт (послуг) машинно-тракторним парком (за матеріалами Агрофірми “Перше Травня” Томаківського району Дніпропетровської області)», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 07.05.2010 19:47 · від Сергій · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 8 Розділ 1. Економіко-організаційна характеристика господарства 13 1.1. Організаційна, природо-кліматична та економічна характеристика господарства 1.2. Економічні показники ефективності використання машинно-тракторного парку Розділ 2. Економічний зміст виробничих витрат 27 2.1. Визнання витрат та завдання їх обліку 2.2. Класифікація витрат Розділ 3. Облік витрат та виконаної роботи тракторами 39 3.1. Статті витрат по утриманню тракторів, їх характеристика та документальне підтвердження; 3.2. Оплата праці трактористам-машиністам 3.2.1. Облік особового складу працівників машинно-тракторного парку 3.2.2. Нарахування заробітної плати трактористам і первинний облік 3.2.3. Систематизація нарахованої заробітної плати за об’єктами обліку 3.3. Синтетичний і аналітичний облік витрат по утриманню машинно-тракторного парку 3.3.1. Система рахунків по організації обліку витрат машинно-тракторного парку 3.3.2. Регістри синтетичного і аналітичного обліку витрат по утриманню машинно-тракторного парку, будова та порядок їх ведення Розділ 4. Калькуляція та коригування собівартості виконаних робіт і наданих послуг тракторами 70 4.1. Порядок розподілу витрат по утриманню тракторів та іншої сільськогосподарської техніки 4.2. Калькуляція і коригування собівартості виконаних робіт та наданих послуг тракторами на сільськогосподарських, та на транспортних роботах; 4.3. Кореспонденція рахунків обліку витрат та калькуляції собівартості виконаних робіт та наданих послуг тракторами. Розділ 5. Шляхи вдосконаленн обліку витрат та калькуляції собівартості виконаних робіт і наданих послуг тракторами 82 Висновки та пропозиції 86 Список використаної літератури 89 Додатки

Висновок

В сучасних умовах створення ринкової системи важливим питанням є управління затратами на виробництво продукції, виконання робіт та на дання послуг, що направлені на кінцевий результат діяльності підприємства – прибуток.

Наявність різних типів підприємств, що зумовлено різноманітністю форм власності, економічними, юридичними, організаційними, техніко-технологічними факторами, компетентність керівників та рівень їх потреб в тій чи іншій управлінській інформації обумовлюють різноманітність форм організації обліку затрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг.

У сільськогосподарському підприємстві машинно-тракторний парк є найважливішим структурним підрозділом. Це сукупність тракторів, комбайнів, інших сільськогосподарських машин і знарядь, що використовуються для механізації технологічних процесів та надання послуг, яких потребує господарство в цілому і його структурні підрозділи або покупці. Основними шляхами раціонального використання якого є :

- раціональна організація парку, тобто відповідність кількісного і марочного складу технічних засобів розмірами, спеціалізації та природним умовам господарства;

- найдоцільніший розподіл робіт тракторами і комбайнами різних марок, тобто такий, який забезпечує мінімальні затрати праці та коштів на одиницю виконуваної роботи ( чи на умовний еталонний гектар);

- раціональне комплектування агрегатів із метою повнішого використання тягової потужності тракторів й досягнення максимальної годинної продуктивності на виконання операції;

- вибір найефективніших у конкретних умовах організаційних форм використання, технічного обслуговування і ремонту техніки (бригадний, потоково-цикловий, дрібногруповий, агрегатний та інший );

- впровадження наукової організації праці і різних форм лізингу, прокату;

- правильна і своєчасна підготовка техніки, робочого місця та робочої зони;

- підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, механізаторів і допоміжних працівників та їхньої матеріальної заінтересованості в кінцевому результаті виробництва.

Процес обліку затрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг організовується у вигляді деякої схеми робочих місць, що відображає взаємодію різних працівників при реалізації облікових функцій.

В цю схему повинні входити робочі місця всіх працівників, функціональні обов’язки яких в певній мірі пов’язані з веденням бухгалтерського обліку.

Методичними рекомендаціями № 132 передбачено облік витрат на виробництво вести за статтями витрат, а у Виробничому звіті – ведеться за елементами витрат, передбаченими П(С)БО 16 «Витрати», тому при складанні «Звіту Про фінансові результаті » розділ «Витрати на основне виробництво» бухгалтеру необхідно робити вибірку витрат і групувати їх по відповідних статтях.

Цільова функція обліку затрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг, що заключається у виявленні та ліквідації недоліків організації виробництва та матеріалmно-технічного забезпечення, направлена на максимальну економію матеріальних та трудових затрат та на підвищення продуктивності праці. Тому на цьому етапі необхідно дотримуватися ретельного ведення обліку із застосуванням наукових методів обробки інформації, в тому числі, використання АРМ бухгалтера, умовою функціонування якого є формування на машинних носіях необхідної вихідної інформації, що виникає при розв’язанні задач по обліку основних засобів, матеріальних цінностей, заробітної плати, фінансово-розрахункових операцій, обліку готової продукції, її відвантаження та реалізація. Вся ця інформація повинна бути представлена у вигляді єдиної бази даних бухгалтерських записів у відповідності з вимогами АРМ бухгалтера по обліку затрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг.

Окрім автоматизованої спроби обробки даних, має місце проведення аудиту витрат по обліку на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг. Головною задачею такого аудиту є аудит формування первинних облікових даних по обліку затрат, правильності ведення аналітичного обліку витрат по окремим замовленням, договорам, аудит правильності віднесення витрат майбутніх періодів. Ці та інші задачі в умовах ринкової системи господарювання є базовими, розв’язання яких потребує значних зусиль

Підсумовуючи все вищевикладине у даній роботі можна зробити висновок, що основними шляхами поліпшення стану обліку у сільськогосподарських підприємствах на Україні є:

- стабілізація економіки, ліквідація диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію, роботи та послуги;

- вдосконалення податкової та законодавчої системи у цілому;

- стандартизація та уніфікація первинних документів;

- вдосконалення облікових регістрів журнально-ордерної форми;

- застосування АРМ бухгалтерів;

- застосування системи стимулювання не тільки працівників виробництва, а й адміністрації підприємства;

- застосування найбільш нових, досконалих і зручних комп'ютерних програм;

Таким чином, облік витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг є однією з сфер управлінської діяльності підприємства, на підставі якої розробляється управлінська програма, що забезпечує послідовне виконання бухгалтерських задач.

Коментар модератора

Відсутні деякі додатки (кілька бланків).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення