Курсова робота «Гуманізація школи в контексті забезпечення основи для майбутньої економічної самореалізації сучасного школяра», 2003 рік

З предмету Методика викладання дисциплін · додано 07.05.2010 15:40 · від Женюша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4-6 1. Самореалізація як потреба часу 7-12 1.1. Суть проблеми самореалізації сучасної людини 7-9 1.2. Самореалізація як шлях підвищення економічного розвитку країни 9-12 2. Роль гуманізації школи в самореалізаційних процесах людини 13-26 2.1. Гуманізація як один із принципів економічної освіти 13-19 2.2. Психогігієнічні аспекти гуманізації школи 19-23 2.3. Антропологізм як чинник гуманізації освіти 23-26 3. Гуманізація школи – один із основних чинників для майбутньої економічної самореалізації сучасного школяра 27-35 3.1. Гуманізація на прикладі уроку «Підприємництво» 27-32 3.2. Гуманізація на прикладі уроку «Виробництво» 32-35 Висновки 36-37 Список використаної літератури 38

Висновок

Психогігієнічне забезпечення гуманізації освітньої діяльності у вищій школі виступає провідною сполучною ланкою між психологією, фізіологією, психофізіологією, педагогікою, валеологією, медициною, гігієною, екологією і спрямоване на збереження та зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров’я людини в їх єдності і взаємозумовленості.

Невід’ємною складовою гуманістичної орієнтації освітнього процесу у вищій школі й необхідною передумовою підвищення ефективності підготовки професійно зрілих і здорових фахівців нового покоління є реалізація принципів комплексного психогігієнічного забезпечення навчально-виховного комплексу вузу з переважною орієнтацією на послідовну реалізацію принципу “свобода – вибір – відповідальність” у всій роботі навчального закладу, організації навчально-пізнавальної та фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів, що служить передумовою їх особистісного зростання й успішного професійного становлення.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають у необхідності повнішого розкриття ролі соціального оточення (зокрема, особистості викладача) у професійному становленні студента, системному розкритті й цілісному практичному втіленні психогігієнічних, психолого-педагогічних і духовно-світоглядних аспектів гуманізації вищої освіти на сучасному етапі трансформації суспільства в Україні.

Отже, метою здійснених досліджень було визначення психогігієнічних аспектів гуманізації освітньої діяльності у вищій школі у зв’язку з практичними запитами й потребами суспільства на сучасному етапі його трансформації. Завданнями досліджень було: встановити статус, функції та роль психогігієнічних аспектів гуманізації освітньої діяльності у вищій школі; визначити нові ідеї, підходи та принципи організації навчального процесу у контексті гуманізації вищої освіти; розглянути модель якостей випускника вищого навчального закладу, яка сприяє розкриттю інтелектуального творчого потенціалу майбутніх фахівців; окреслити перспективи подальших досліджень проблем гуманізації навчання в умовах вищої школи. Період навчання у вузі – це підготовка до трудової діяльності, яка у найближчому майбутньому повинна стати для людини основним джерелом існування та засобом особистісної самореалізації. Саме цей час у мотиваційному плані докорінно відрізняється від шкільного навчання. Тому психогігієнічне забезпечення гуманістично зорієнтованої професійної підготовки студентів вимагає поновленого обґрунтування освітнього процесу, розробки відповідних інноваційних підходів, методів, технологій. Необхідно також визначити засоби психопрофілактики, аби усунути (чи хоча б зменшити) вплив факторів, які негативно впливають на психіку людини, й активізувати дію тих, що стабілізують та розвивають її.

Здійснений аналіз еволюції антрополого-гуманістичної рефлексії і системний аналіз процесу гуманізації освіти з позицій антропологізму дозволив встановити, що антропологізм суттєво змінився як за змістом, формами, методами дослідження, так і за результатами процесу осягнення внутрішнього і зовнішнього світу людини. Сучасний антропологізм у пошуках причин рушійних сил самовдосконалення людини й характеру творення нею свого буття спирається на розуміння іманентної логіки розвитку духовності як основної якості людини, що визначає інші якості і поєднує їх в єдину цілісність. Духовність у контексті гуманістичного бачення розуміється як сутнісна характеристика й означається ідеальністю, суб’єктивністю, активністю, відносною незмінністю тощо. Саме тому антропологізм стає методологічним обґрунтуванням стратегії зміщення пріоритетів з формування особистості на її розвиток і саморозвиток, на розвиток психічних, фізичних, інтелектуальних, моральних і інших сфер особистості на різних напрямках модернізації освіти: диверсифікації, індивідуалізації, диференціації, гуманізації навчання і виховання.

Коментар модератора

робота нормальна

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?