Курсова робота «Облік руху основних засобів на підприємстві», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 03.05.2010 21:22 · від Anastasiya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ I. Загальні поняття основних засобів на підприємств 1.1. Визначення поняття, класифікація основних засобів 1.2. Документування основних засобів 1.3. Характеристика рахунків з обліку основних засобів і аналітичний облік основних засобів II. Відображення операцій з руху основних засобів на рахунках 2.1. Надходження основних засобів 2.2. Переоцінка основних засобів 2.3. Вибуття основних засобів III. Облік інших операцій з основними засобами 3.1. Облік зносу основних засобів 3.2. Облік капітального будівництва 3.3. Облік орендних та лізингових операцій Висновки Список використаних джерел Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток Г

Висновок

В умовах ринкової економіки на підприємствах значно зростає роль бухгалтерського обліку як найважливішого засобу отримання повної і достовірної інформації про майно підприємства та його зобов'язання, і своєчасного доведення цих відомостей до користувачів.

Перед бухгалтерськими службами виникає проблема оптимальної організації обліку різних об'єктів основних засобів, процесів виробництва і реалізації, розрахунків, капітальних і фінансових вкладень і ін.

В результаті виконаної роботи можна зробити наступні висновки.

Для обліку основних засобів у зв’язку з їх різноманітністю за складом і призначенням необхідна їх класифікація. Так основні засоби можна згрупувати за такими ознаками як за галузевою ознакою (промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, зв’язку), за функціональним призначенням (виробничі і невиробничі), за використанням (діючі та недіючі), за ознакою належності (власні та орендовані).

Незалежно від організаційно-правової форми власності підприємства, облік основних засобів організовується в бухгалтерії в розрізі інвентарних об'єктів, кожному з яких привласнюється інвентарний номер. Існують такі типові форми первинних документів з обліку основних засобів: Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів основних засобів, Акт на списання основних засобів, Акт на списання автотранспортних засобів, Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини, Інвентарна картка обліку основних засобів, Опис інвентарних карток з обліку основних засобів, Картка обліку руху основних засобів, Інвентарний список основних засобів, Розрахунок амортизації основних засобів.

Аналітичний облік основних засобів ведеться за об’єктами основних засобів. Аналітичний облік дозволяє здійснювати ефективний контроль за наявністю та рухом об’єктів необоротних матеріальних активів. Облік ведеться також за видами основних засобів, місцями їх експлуатації, матеріально відповідальними особами. Порушення встановлених вимог ведення інвентарного обліку ускладнює процес обробки документів в бухгалтерії і перешкоджає отриманню оперативної, повної, достовірної, неупередженої та точної інформації про наявність та рух основних засобів.

Основною метою управління основними засобами є забезпечення умов вчасного оновлення, модернізації і підвищення ефективності їх використання.

До основних операцій, що відображають руху основних засобів на підприємстві і зазначаються в бухгалтерському обліку підприємства належать надходження, переоцінка і вибуття основних засобів.

Порядок відображення надходження основних засобів у бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від того, яким чином і на яких умовах вони придбані. Так основні засоби можуть бути придбані за плату у постачальників, безоплатно одержані, внесені засновниками до статутного капіталу або придбані в результаті обміну на інший неподібний об’єкт основних засобів або інший актив.

Порядок проведення переоцінки основних засобів встановлено П(С)БО 7 «Основні засоби». Згідно з ним переоцінку об’єкта основних засобів можна проводити за умови, якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Частота проведення переоцінки залежить від коливань справедливої вартості основних засобів, тобто якщо їх реальна вартість суттєво відрізняється від балансової вартості. Операції з переоцінки основних засобів включають операції зі збільшення первісної вартості об’єкта основних засобів та їх зносу – дооцінку, та операції зі зменшення первісної вартості об’єкта основних засобів та їх зносу – уцінку.

Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття об’єктів основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів. Якщо з будь-яких причин основний засіб не відповідає ознакам активу, то приймається рішення при його списання.

Основні засоби з часом втрачають свої первинні фізичні якості, знижується їх техніко-експлуатаційні можливості, в результаті зменшується реальна балансова вартість основних засобів, а також відбувається знос під дією сил природи. Знос основних засобів – сума амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного використання. Порядок нарахування амортизації визначається П(С)БО 7. Строк корисної експлуатації визначається самим підприємством.

Крім того, у процесі діяльності підприємствам основні засоби можна взяти у тимчасове користування в іншого суб’єкта підприємницької діяльності, тобто орендувати. Під даною операцією розуміють угоду, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. Оренда поділяється на операційну та фінансову. Фінансова оренда – оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків і вигід, пов’язаних з правом користування та володіння активом. А операційна оренда – передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних засобів їх власнику після закінчення строку орендної угоди.

Крім орендних операцій, на практиці також використовуються лізингові операції. Лізинг – це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування основних або залучених фінансових ресурсів, та полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або переходить до нього у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. Лізинг також може бути двох видів – фінансовий і оперативний. Фінансовий лізинг – це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менше строку, за який амортизується 60% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладання договору. Оперативний лізинг – це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач надвоє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, менший строку, за який амортизується 90% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладання договору.

Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві повинні відповідати основним принципам, установленим Законом про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні та відповідними П(С)БО. Кожне підприємство розробляє облікову політику самостійно. Це установлено п. 5 ст. 8 Закону про бухгалтерський облік. У цьому ж пункті зазначено, що кожне підприємство вибирає форму реєстрів бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій, затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації. Але всі вони повинні дотримуватися законодавства України та міжнародних стандартів з рахунків бухгалтерського обліку активів.

Коментар модератора

50 стор. Відсутній один з додатків (не суттєвий)

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення