Дипломна робота «Товарна біржа», 2007 рік

З предмету Право · додано 26.04.2010 17:09 · від Пурдяк Петро · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Товарна біржа: її суть та функції 8 1.1. Заснування та реєстрація товарної біржі в Україні 8 1.2. Правові підстави діяльності товарної біржі 12 1.3. Класифікація товарних бірж 20 Розділ 2. Правові основи біржової діяльності в україні 26 2.1. Національна асоціація бірж України 26 2.2. Біржові угоди 28 2.3. Біржові операції 47 Розділ 3. Управління товарною біржею 60 3.1. Правові основи створення та припинення діяльності товарної біржі 60 3.2. Організаційно-управлінська структура товарної біржі 63 3.3. Сутність та етимологія бірж хеджерування 80 Висновки 91 Список використаних джерел 97

Висновок

Отже, у дипломній роботі на підставі теоретичних узагальнень, аналізу наукових думок, поглядів, концепцій, дослідженні сучасного законодавства України, законодавства зарубіжних країн, з’ясовано сутність поняття та видів бірж; особливості товарних бірж, їхні визначальні риси, порядок створення та державної реєстрації; проведено функціональну характеристику товарної біржі, зокрема проаналізовано порядок проведення біржових торгів, охарактеризовано ті види угод, які укладаються на біржах.

Біржова діяльність – найхарактерніша риса економічного розвитку будь-якої країни. Від успішного розвитку біржового товарного та фондового ринків значною мірою залежить становище держави на світовому ринку, стан окремих галузей економіки, особливо сільського господарства. Саме біржовий ринок дозволяє забезпечити таку купівлю-продаж товарів, валюти та цінних паперів, яка забезпечувала інтереси і покупця, і продавця, сприяла формування ціни, яка б враховувала і попит, і пропозицію. Саме динаміка біржових торгів дозволяє виявити проблеми економічного розвитку і по можливості попередити чи умінімізувати негативні тенденції в економіці.

Головною передумовою виникнення біржової торгівлі реальним товаром є розвиток великого товарного виробництва, умовою функціонування якого є наявність ринку, здатного реалізувати великі партії товару на постійно діючій основі, на базі цін, що формуються в залежності від співвідношення попиту і пропозиції на товар. Первісна біржова торгівля не відрізняється від інших традиційних форм торгівлі за своїм об’єктом торгівлі, яким був реальний фізичний товар. Іншим був лише спосіб торгівлі – біржові публічні торги.

При визначенні поняття товарної біржі розрізняють три важливих аспекти діяльності біржі – юридичний, організаційний та економічний.

Юридичний аспект. Йдеться про існування офіційно зареєстрованого об’єднання у формі акціонерного товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю. У ці товариства входять інвестори, комерційні посередники, які використовують як власне, так і орендоване майно. У країнах зі зрілою ринковою економікою звичайно в акціонерному товаристві (компанії) майно стає неподільною власністю товариства, а у товаристві з обмеженою відповідальністю (партнерстві) – пайовим капіталом, який можна повертати учасникам як у грошовій, так і в натуральній формі. Економічна основа такої відмінності полягає в тому, що біржі, які організовуються у вигляді акціонерних товариств, звичайно створюються для розширення справи і повинні реінвестувати частину отриманого прибутку, котрий утворюється зі спільно заробленого акціонерами доходу, що не надходить у розподіл за дивідендами і таким чином перетворюється на неподільну власність товариства. Біржі з недостатнім стартовим капіталом найчастіше реєструються як товариства з обмеженою відповідальністю, що означає необхідність розподілу більшої частини прибутку між учасниками. Відбувається нарощування індивідуальних паїв, які при ліквідації товариства або при виході з нього передаються кожному або в грошовій, або у натуральній формі, або в обох одночасно. Усі члени біржі є співвласниками чи співкористувачами загального біржового майна, одночасно залишаючись кінцевими власниками внесених вкладів і, що найважливіше, доходів, які отримуються. Вони становлять колектив найчастіше фізичних (іноді юридичних) осіб, тобто окремих громадян (чи організацій), які отримують торговий прибуток у специфічній формі – комісійних, біржових і брокерських зборів.

Організаційний аспект. Товарна біржа – це торгове місце особливого типу, де зустрічаються покупець і продавець або безпосередньо один з одним (на відкритій для непрофесіоналів біржі), або через посередників-фахівців (брокерів, дилерів, маклерів на закритій біржі). Це місце, де гуртовий попит і пропозиція направляються в одну точку – біржове кільце для кожної товарної секції. Головний засіб досягнення мети –стандартизація самих об’єктів торгівлі – товарів на готівкових і контрактів на термінових біржах. Стандартизуються також правила ведення торгів, процеси проходження замовлень, порядок розрахунків за угодами та інші види біржової діяльності. Розглянута у такому ракурсі біржа постає як своєрідний механізм проведення торгівельних операцій на основі принципу управління вільною конкуренцією через обмеження можливого доступу до товарів і гласність виявлення цін.

Економічний аспект. Він проявляється в тому, що біржа – це великий гуртовий

товарний ринок і водночас тонкий інструмент реального ринкового ціноутворення. Концентрація та централізація величезних товарних мас на готівкових біржах і фінансових ресурсів як з реальним товарним покриттям, так і без нього на строкових біржах дозволяють сформувати економічно обґрунтовану, у тому числі і прогнозовану ціну, ув’язати рух товарних і грошових потоків, з’єднати виробництво та споживання, полегшити планування господарської діяльності численних контрагентів.

На жаль, в Україні існують кілька проблем, які заважають нормальній діяльності бірж та відповідно не дають того економічного ефекту, який можна бачити в США, Великобританії, Японії та інших країнах Західної Європи та Північної Америки.

Так, правове регулювання біржової діяльності сформоване лише в галузі фондового та сільськогосподарського товарного ринків. В цих галузях діють спеціальні контролюючі органи з питань біржової діяльності – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, та Міністерство аграрної політики. Правозастосовча діяльність цих органів привела до надмірної урегульованості діяльності бірж в даній сфері. Так, законодавчо визначено структуру бірж, порядок їх створення, порядок здійснення над ними контролю, порядок біржових торгів та перелік питань, які мають міститися у правилах біржової торгівлі товарної біржі та у правилах фондової біржі. З другої сторони функціонують інші біржі – фондові та товарні, які здійснюють торгівлю в сферах, не зайнятих УФБ та Аграрною біржею. Однак така централізація нівелює саму сутність біржі як ринкового інституту, незалежного від держави і її органів.

Великим недоліком сучасного українського законодавства є відсутність Закону “Про біржі та біржову торгівлю”, який би був загальним законом щодо Законів “Про товарні біржі”, “Про цінні папери та фондову ринок” та “Про валютні біржі”.

Також до цього часу не визначено статусу бірж як неприбуткових організацій, які попри таке визначення є господарськими товариствами. Однак, Цивільний кодекс називає господарські товариства підприємницькими і встановлює мету діяльності даних товариств – одержання прибутку. Відповідно виникають питання і при оподаткування бірж, які як неприбуткові організації прибутку отримувати не мають, проте податком на прибуток оподатковуються.

Сучасні науковці не приділяють достатньо уваги правовому регулюванню діяльності бірж. Навчальний курс “Біржове право” передбачає вивчення тільки діяльності товарних бірж. Фондові біржі вивчаються лише у курсі “Біржова справа”, проте даний курс призначений для економістів. Вивченням діяльності валютних бірж взагалі ніхто не займається.

Для вирішення згаданих проблем діяльності бірж необхідно:

1. Прийняти Закон України “Про біржі та біржову діяльність”, який би містив визначення поняття “біржа”, встановив принципи діяльності бірж, вимоги до установчих документів – статуту, а також правил біржової торгівлі, передбачив аналіз біржового посередництва і його видів, а також створив би контролюючий орган щодо товарних бірж – Комісію з біржової торгівлі;

2. Прийняти Закон України “Про валютні біржі” і встановити поняття, порядок створення, державної реєстрації та ліквідації валютних бірж, особливості торгівлі на таких біржах, порядок участі іноземних суб’єктів господарювання в діяльності валютних бірж;

3. Здійснити децентралізацію фондового та агарно-товарного біржового ринків через поширення функцій Української фондової та Аграрної бірж на всі біржі даного профілю, які будуть відповідати певних вимогам щодо мінімального статутного фонду, складу часників біржових торгів та обсягів торгів на біржі через процедуру ліцензування, яка провадитиметься ДКЦПФР та Міністерством аграрної політики (за погодженням з Комісією з біржової торгівлі);

4. Внести зміни до законодавства щодо визначення організаційно-правової форми біржі – кооперативу або іншого непідприємницького товариства.

На мою думку, дані рекомендації сприятимуть покращенню функціонування товарних, валютних та фондових бірж в Україні.

Отже, біржова діяльність має важливий соціально-економічний аспект. Недостатнє дослідження проблем правового регулювання суспільних відносин у сфері біржової діяльності значною мірою негативно позначається на ефективності функціонування біржових торгів в Україні, що в свою чергу, призводить до зменшення ефективності економного розвитку країни взагалі. Отже, створення біржового ринку – проблема не менш актуальна, ніж створення будь-якого іншого ринку, оскільки товари – це, певною мірою, похідний продукт від біржової діяльності. І структурна переорієнтація економіки, і науково-технічний прогрес також реалізується через біржі.

Тому ефективно функціонуючий біржовий ринок можна назвати одним із факторів швидкого й ефективного економічного і соціального розвитку України.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що біржова діяльність як правова категорія є юридично регламентованою, але на сьогоднішній день нашими законотворцями ще не створено таку галузь права як Біржове право. Тому біржова діяльність тільки розвивається в Україні. В деяких містах нашої України існують товарні біржі. Хотілося, щоб оптовий ринок розвивався цивілізовано і такий термін як “базар” зник з місця існування назавжди.

Наша країна розвивається вже 16 років і мабуть доцільно було зауважити, що майбутнє нашого людства лежить у руках законотворців і якщо кожний з нас прикладе якісь зусилля, то Україна стане процвітаючою країну з розвинутою економікою і юридично-реальними законами, які б дозволяли будь-якій людині брати участь у біржових торгах і набувати статусу багатої людини в світі.

Після розгляду й аналізу вищевикладених проблем і пропозицій щодо їхнього вирішення, без яких немислиме існування і плідна життєдіяльність нашого суспільства, напрошується єдино можливий у цій непростій ситуації висновок, що для нормального функціонування товарного ринку України й успішного введення в цивілізоване русло відносин між його суб’єктами необхідні такі кроки:

– негайне прийняття і неухильне перетворення в життя нормативно-законодавчих актів, що регулюють господарську діяльність підприємців і підприємств державного сектора в рамках національного ринку;

– створення рівноправних умов для успішної роботи підприємств усіх форм власності і проведення грамотної антимонопольної політики, що буде рубати на корені зачатки новоявленого монополізму;

– надання державної допомоги в створенні і підтримці такій новій, властивій ринковій економіці типів ринків, як ринок інвестицій, капіталів, ринку робочої сили, а так само ринку інтелектуальних ресурсів, на першому етапі їхнього функціонування.

У цей час товарні біржі України перебувають у певній кризі, тому сучасний стан торгово-біржової діяльності в Україні можна визначити як фазу пошуку нових форм торгово-біржової діяльності, необхідності переходу від торгівлі реальним товаром до біржової торгівлі терміновими контактами. Це у свою чергу вимагає відповідного правового забезпечення торгово-біржової діяльності, що припускає розробку нової правової моделі відносин у цій сфері господарювання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали