Дипломна робота «Облік і аудит процесу нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 19.04.2010 09:31 · від Наталья · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Нормативно-методичні засади обліку амортизації основних засобів 1.1. Нормативна регламентація процесу нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку 1.2. Методичні засади бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів 1.3. Методика нарахування амортизації основних засобів в податковому обліку 1.4. Нарахування амортизації основних засобів у міжнародній практиці Розділ 2. Особливості діяльності і організації обліку амортизації основних засобів у ВАТ "Червона зірка" 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Червона зірка" 2.2. Облікова політика ВАТ "Червона зірка" 2.3. Рівень автоматизації обліку 2.4. Нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку 2.5. Нарахування амортизації основних засобів в податковому обліку Розділ 3. Аудит процесу амортизації основних засобів у ВАТ "Червона зірка" 3.1. Перевірка процесу нарахування амортизації основних засобів на підприємстві Висновки та пропозиції Список використаних літературних джерел Реєстр додатків Додатки

Висновок

Правильність вибору методу нарахування амортизації основних засобів є значним фактором зниження собівартості продукції, тому є дуже важливим питанням економіки будь-якої країни. Сума нарахованого зносу характеризує стан основних виробничих фондів, отже є вагомим показником ефективності господарської діяльності підприємства. Доцільний вибір методу нарахування амортизації основних засобів, правильне його застосування мають є одним з першочергових завдань, що стоять перед керівництвом підприємства. Особливо це стосується такого великого, як відкрите акціонерне товариство по виробництву сільськогосподарської техніки "Червона зірка", адже воно використовує у своїй діяльності значну кількість необоротних активів.
З прийняттям ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" 2 відбулося розмежування амортизації основних засобів на бухгалтерську та податкову шляхом виділення нового методу її нарахування. Оскільки правильне обчислення податкової амортизації безпосередньо впливає на величину оподатковуваного прибутку, то це питання потребує особливої уваги, правильного підходу до розрахунків та чіткого дотримання норм законодавства.
Отже, метою дипломної роботи було обрано дослідження порядку нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку.
В першу чергу було досліджено нормативну базу стосовно основних засобів та амортизації. Так, бухгалтерський облік амортизації в основному регламентується П(С)БО 7 "Основні засоби" [11], а податковий – ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" [2]. Положенням виділено п’ять методів обчислення амортизації та передбачено можливість застосування шостого (податкового), які підприємство обирає самостійно. В податковому законодавстві визначено лише один метод, проте за підприємством залишається право самостійно встановлювати норми амортизації за умови, що вони не перевищуватимуть встановлених законом. Таким чином, підприємству надається певна свобода вибору, що має оптимально задовольняти особливості господарської діяльності, проте він повинен знайти відображення в обліковій політиці.
Вивчення міжнародної практики показало, що в переважній більшості країн світу використовуються прямолінійний та податковий методи нарахування амортизації.
Дослідження застосування методів обчислення амортизації основних засобів на практиці відбувалось на базі ВАТ "Червона зірка". Це одне з найбільших підприємств в Україні та країнах СНД по виробництву сільськогосподарської техніки. Товариство є юридичною особою, статутний фонд в розмірі 1057289,25 грн. утворено шляхом випуску 21145785 акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна, промислові площі заводу складають 208 тис.м2. Вищим органом ВАТ "Червона зірка" є Загальні збори акціонерів товариства. Їм підвладні Голова правління – генеральний директор, Спостережча рада та Ревізійна комісія. Всі разом вони являють собою Правління ВАТ "Червона зірка". Організаційна структура заводу дуже складна. Бухгалтерія налічує п’ять бюро, що відповідають за певний напрямок обліку. В усіх бюро є відповідальний бухгалтер, якому підпорядковуються всі інші члени групи, обов’язки яких викладено у посадових інструкціях.
Для аналізу ефективності діяльності ВАТ "Червона зірка" проведено дослідження основних економічних показників за три попередні роки за даними фінансової та статистичної звітності.
Аналіз динаміки виробництва та реалізації продукції показав, що обсяг виробленої продукції за 2003-2004 роки виріс на 36148 тис.грн. (79,87 %), а продаж – на 20874 тис.грн. (47,14 %). Однак зростання обсягів реалізації у відсотковому вираженні є меншим, ніж за 2002-2003 роки.
Аналіз витрат виробництва свідчить про позитивні зрушення у складі виробничих витрат при нарощуванні обсягів випуску продукції. Матеріальні затрати в 2003 році збільшились на 5769 тис.грн. (33,96 %) порівняно з 2002 роком. У 2004 році прослідковується тенденція попереднього періоду – збільшення обсягу виробництва на 36148 тис.грн. та зростання суми понесених витрат на 25833 тис.грн. Позитивним моментом є зменшення витрат на 1 грн. виробленої продукції – в 2003 році вони становлять 0,9 грн., що на 0,19 грн. (або на 17,43%) менше, ніж в 2002. В 2004 році також відбувається зменшення долі витрат в 1 грн. виробленої продукції і становить 0,82 грн., що на 0,08 грн. або 8,9 % менше порівняно з 2003 роком.
Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати показав, що за 2003 рік фонд оплати праці зріс на 1524 тис.грн., а за 2004 ще більше – на 3016,3 тис.грн., оскільки відбувалось збільшення чисельності працівників. При цьому зростає і продуктивність праці на 7,19 і 11,42 тис.грн./чол. за 2002-2003 та 2003-2004 роки відповідно. Середня заробітна плата в 2004 році зросла на 50,01 грн., а в 2003 лише на 16,18 грн. Зростання продуктивності праці випереджає зростання середньої заробітної плати в 7,88 разів у 2003 році і лише в 3,02 рази в 2004.
Оцінка ліквідності підприємства показала, що підприємство є ліквідним і може розрахуватись по своїм зобов’язанням.
Дослідження структури джерел фінансових ресурсів також дало непогані результати. Так власний капітал в середньому становить 80 % від загальної валюти балансу, а загальний капітал лише в 1,3 рази перевищує власний.
Отже, аналіз дає змогу стверджувати, що підприємство функціонує стабільно, його стан за три роки дещо покращився. Ніяких важких проблем та тенденцій не виявлено, не зважаючи на дуже складну економічну ситуацію в галузі сільськогосподарського машинобудування.
Детальне вивчення Наказу "Про облікову політику підприємства" [18] показало, що в ньому є деякі недоліки. Проте, у ВАТ "Червона зірка" було розроблено і затверджено для кожного напрямку обліку свої стандарти, де дуже детально розписано порядок обліку, включаючи питання, не висвітлені в обліковій політиці.
Оскільки дуже складно забезпечити повністю ручну форму обробки інформації на такому великому підприємстві, то облік частково автоматизовано. За це відповідає Відділ комп’ютерних технологій та автоматизованих систем управління (ВКТіАСУ) який складає машинограми по всім напрямкам обліку. Крім того з недавнього часу на підприємстві існує часткова комп'ютеризація обліку. Використовуються такі програми, як Microsoft Office Excel та "1С:Підприємство 7.7". В даний час на заводі запроваджується середовище програми "1С:Підприємство 8.0" для повної автоматизації обліку. Крім того здійснюється підключення цехів до локальної мережі для забезпечення цілісності системи та швидкості обробки інформації, що поступає.
Вивчення особливостей обліку у ВАТ "Червона зірка" в розрізі теми дипломної роботи відбувалось шляхом аудиторської перевірки нарахування амортизації основних засобів. Вона проходила у відповідності з розробленими Планом та Програмою аудиторської перевірки.
В ході дослідження використовувались такі джерела інформації, як первинні документи з обліку основних засобів, облікові регістри синтетичного обліку, відомості з наявності основних засобів та нарахування зносу, рахунки Головної книги, річна бухгалтерська звітність, Декларація з податку на прибуток підприємства.
За результатами перевірки можна сказати наступне.
Основні засоби поділено на чотири групи, як в податковому, так і в бухгалтерському обліку. Місячна норма амортизації в бухгалтерському обліку при цьому дорівнює квартальній нормі податкової амортизації, поділеній на три. Тобто і в бухгалтерському, і в податковому обліку застосовується один метод обчислення амортизації.
Для обліку і контролю використовують спеціально розроблені форми відомостей, що розраховуються автоматично.
Застосування методів нарахування амортизації є цілком законним і відповідає вимогам П(С)БО 7 [11] та ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" [2]. Вони залишались незмінними протягом періоду, що перевірявся. Проте, в Наказі "Про облікову політику підприємства" [18] для цілей бухгалтерського обліку обрано інший метод нарахування бухгалтерської амортизації, а саме – прямолінійний, хоча насправді декілька років використовується податковий. Крім того, не визначено норми податкової амортизації, оскільки підприємством застосовуються такі, що відрізняються від визначених податковим законодавством. Проте на заводі розроблені власні стандарти обліку, де ці питання повністю врегульовано. Керівництву ВАТ "Червона зірка" рекомендовано внести відповідні зміни до Наказу "Про облікову політику підприємства".
Аудитом не виявлено інших порушень законодавства, окрім вищезазначеного.
Балансова вартість кожної з груп визначена вірно, основні засоби розподіляються на групи у відповідності з чинним законодавством. Переоцінка та індексація балансової та залишкової вартості, а також зносу, у 2004 році не відбувалась. Залишкова вартість груп та окремих об’єктів основних засобів на кінець звітного періоду визначена у відповідності із чинним законодавством.
На рахунках бухгалтерського обліку амортизація відображається у відповідності з Інструкцією з використання Плану рахунків [9], а також з Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів [15].
Первинні документи з обліку основних засобів заповнюються без помилок. Дані Головної книги відповідають обліковим регістрам. У бухгалтерській звітності показники збігаються з даними Головної книги.
Декларація з податку на прибуток підприємства за 2004 рік, зокрема додаток К 1/1, заповнені без помилок та у відповідності із відомостями з нарахування амортизації для податкового обліку.
За результатами перевірки складено Акт аудиторського контролю процесу нарахування амортизації основних засобів.
Отже, було виконано всі завдання, поставлені перед написанням дипломної роботи.

Коментар модератора

Робота за 2005 рік, є додатки всі, посилання на літературу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення