Дипломна робота «Аналіз та динаміка податкових надходжень до Державного бюджету України за 2004-2007 рр.», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 14.04.2010 11:08 · від Elena · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Завдання на дипломну роботу Реферат Перелік умовних позначень, скорочень і термінів Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти податкових надходжень до державного бюджету україни 1.1. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах 1.2. Суть та функції податків 1.3. Податкова система, принципи її побудови та призначення 1.4. Доходи Державного бюджету: поняття та класифікація 1.4.1. Оподаткування прибутку підприємств в Україні 1.4.2. Податок на додану вартість у податковій системі України Розділ 2. Аналіз та динаміка податкових надходжень до державного бюджету україни за 2004-2007 рр. 2.1. Формування та аналіз доходів Державного бюджету у 2004-2007 рр. 2.2. Аналіз та динаміка податку на прибуток у системі податкових надходжень до державного бюджету України за 2004-2007 рр. 2.3. Аналіз надходження до Державного бюджету податку на додану вартість за 2004-2007 рр. 2.4. Аналіз надходження до Державного бюджету акцизного збору за 2004-2007 рр. 2.5. Аналіз формування доходної частини Державного бюджету за рахунок податку з доходів фізичних осіб за 2004-2007 рр 2.6. Аналіз податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операціїза 2004-2007 рр. 2.7. Податкові надходження до Державного бюджету на прикладі ПП «НІЛ» Розділ 3. Удосконалення роботи з формування податкових надходжень до державного бюджету України 3.1. Основні напрямки вдосконалення податкової політики з метою збільшення податкових надходжень до Державного бюджету 3.2. Модернізація Державної податкової служби та її вплив на формування доходів бюджетів України 3.3. Шляхи вдосконалення податку на прибуток 3.4. Основні напрямки вдосконалення ПДВ Розділ 4. Санітарно-гігієнічні умови праці у відділі податкової інспекції 4.1. Загальні санітарні вимоги, що відносяться до влаштування та утримання відділу податкової інспекції 4.2. Забруднення повітря у приміщеннях 4.3. Організація пожежної охорони 4.4. Електробезпека 4.5. Освітлення приміщень Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток А. Схема податкової системи України Додаток Б. Схема оподаткування податку на додану вартість Додаток В.Схема прибуткового податку з громадян

Висновок

У дипломній роботі було проведено дослідження податкових надходжень до Державного бюджету України у 2004-2007 роках.

У першій частині роботи були наведені теоретичні аспекти податкових надходжень до Державного бюджету України.

Податки відіграють важливу роль у функціонуванні держави, тому що вони є одним із найважливіших видів державних доходів, що їх одержує держава на підставі своїх владних повноважень. Розглянуті елементи системи оподаткування лежать в основі побудови механізму стягнення податків, тому оволодіння податковою роботою потребує чіткого, повного й точного розуміння податкової термінології. Синхронне ведення податкової роботи на всіх рівнях можливе тільки при однозначному тлумаченні елементів системи оподаткування усіма її суб`єктами.

Система оподаткування — це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань.

Податкова система – це сукупність загальнодержавних і місцевих податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, а також принципи і методи їх стягнення.

Податкова система є найвагомішим та ефективним інструментом регулювання фінансових відносин у державі.

В суспільстві постійно відбуваються зміни і тому постійно проявляються певні недоліки існуючі податкові системи. Все це викликає необхідність постійного корегування податкового законодавства. Ось чому податкова система повинна бути мобільною та еластичною.

Податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб’єктів підприємництва та громадян забезпечується дохідна частина бюджету, достатня для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів, зокрема.

Система оподаткування має бути побудована таким чином, щоб сприяти розвитку виробничої діяльності, посиленню таких стимулів, які б забезпечили “прорив” на пріоритетних напрямах економічного та соціального розвитку країни. В залежності від проведення податкової політики державою податки можуть відігравати, крім суто фіскальної функції, роль стимуляторів економічних процесів у державі.

Податкова система має включати до себе, насамперед, податки, які б забезпечували сталу фінансову базу держави і давали можливість безперебійного фінансування державних видатків. Крім того, в податковій системі має бути достатня кількість податків, на які здебільше податок окладається регулююча функція. Справа в тому, що неможливо впливати на всі боки господарської діяльності підприємств та всі сфери економічно-суспільного життя за допомогою одного чи двох податків. Очевидно, що податкова система повинна включати досить широке коло податків різної цілеспрямованості.

Податкова система, що діє в нашій державі, продовжує стояти на заваді ефективному розвитку українського суспільства.

У другій частині роботи був проведений аналіз та динаміки податкових надходжень до Державного бюджету України за 2004-2007 роки.

Податкові надходження до Державного бюджету України складаються з доходів загального та спеціального фондів.

Провівши аналіз фактичних податкових надходжень до загального та спеціального фондів Державного бюджету України в порівнянні з планом за 2004-2007 рр., можна зробити наступні висновки.

Фактичні доходи Державного бюджету України за 2004 р. склали 63,6 млрд. грн., 2005 р. у - 105,2 млрд. грн., що на 41,6 млрд. грн. більше показника 2004 р.

У 2006 р. фактичне надходження податків до Держаного бюджету України становили 203,8 млрд. грн., що на 98,6 млрд. грн. більше, ніж у 2005 р.

Податкові надходження до Державного бюджету України у 2007 р. становили 165,9 млрд. грн., що на 37,9 менше, ніж у 2006 р.

Заплановані доходи Державного бюджету 2005 р. перевищили доходи 2004 р. на 40,9 млрд. грн. Заплановані доходи 2006 року перевищили доходи 2005 р. на 18,9 млрд. грн. А заплановані доходи Державного бюджету 2007 р. перевищили аналогічні доходи 2006 р. на 22,9 млрд. грн.

Провівши аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України за 2004-2007 рр. у структурі можна зробити висновок, що майже за всіма видами податкових надходжень спостерігається їх збільшення.

Надходження податку з доходів фізичних осіб до Державного бюджету України збільшилось протягом 2004-2007 років з 17,2% до 24,4%.

Надходження податку на прибуток Державного бюджету України, навпаки, мало тенденцію до зменшення протягом 2004-2006 років (з 23,0% до 19,6%), проте збільшилось у 2007 році порівняно з 2006 роком (з 19,6% до 21,1%).

Розмір надходжень до Державного бюджету України зборів за спеціальне використання природних ресурсів має тенденцію до зменшення протягом аналізованого періоду з 1,5% у 2004 році до 1,2% у 2005 році. А протягом 2005-2007 років - залишились незмінними на рівні 1,2%.

Надходження податку на додану вартість до Державного бюджету України постійно збільшувались протягом 2004-2007 років (з 24,0% до 39,3%).

Надходження акцизного збору до Державного бюджету України мало тенденцію до зменшення протягом 2004-2006 років (з 9,5% до 6,5%), проте збільшилось у 2007 році порівняно з 2006 роком (з 6,5% до 8,4%).

Надходження інших податків у 2004 році склало 0,7%. А протягом 2005-2007 років вони зменшувались (з 1,5% до 0,7%).

Провівши аналіз податкових надходжень у 2007 році на прикладі приватного підприємства «НІЛ», на якому застосовується загальна система оподаткування, можна зробити наступні висновки.

Валовий дохід підприємства, який визначений у Декларації з податку на прибуток, за 2007 рік склав 877 тис. грн., а саме: від доходів від продажу товарів - 875 тис. грн. та доходів від виконання довгострокових договорів в сумі 2 тис. грн.

Валові витрати підприємства склали 652 тис. грн.

Таким чином, сума чистого прибутку, яка підлягає оподаткуванню податком на прибуток, склала за 2007 рік 225 тис. грн., а сума податку на прибуток, обчислена за ставкою 25%, склала 56,3 тис. грн.

ПП «НІЛ» є платником податку на додану вартість. Податкові зобов’язання підприємства, згідно з даними податкової Декларації з ПДВ за грудень 2007 року, склали 14600 грн., податковий кредит - 10200 грн. Таким чином, сума ПДВ, яка підлягає сплати до бюджету, дорівнює 4400 грн.

На аналізованому підприємстві працює 52 особи. Нараховуючи та виплачуючи їм заробітну плату, підприємство перераховує до Державного бюджету України податок з доходів фізичних осіб. За четвертий квартал 2007 року він склав, згідно з даними податкового розрахунку за формою 1ДФ, 3865,80 грн.

У третій частині роботи було запропоновано удосконалення роботи з формування податкових надходжень до Державного бюджету України.

В умовах побудови дієвого правового економічного середовища і формування прогресивних засад у мобілізації податків, зборів та обов'язкових платежів важливу роль має відігравати запровадження єдиної системи формування доходів бюджету і посилення парламентського контролю на всіх стадіях бюджетного процесу.

Прогнозування, планування, виконання, звітування, контроль і моніторинг доходів бюджету й чинного законодавства мають відбуватися у межах єдиного механізму формування і функціонування доходів бюджету.

Податкова система потребує кардинальної перебудови і невідкладного реформування, а податкова політика — нових правових засад, підходів і принципів організації з метою забезпечення сталого економічного зростання, сприяння і заохочування підприємницьких структур до створення додаткової вартості та її легалізації.

Для досягнення цієї мети і забезпечення реальних доходів бюджету мають бути запроваджені такі заходи і пріоритети:

- поступове скорочення кількості податків, зборів і обов'язкових платежів, зокрема ПДВ, зниження ставок і удосконалення предмета оподаткування;

- запровадження нових підходів до надання податкових пільг, тільки на реалізацію загальнодержавних програм, пов'язаних із реорганізацією виробництва, запровадженням інновацій, переходом на виробництво якісно нової продукції; здійснення використання коштів, вивільнених унаслідок надання податкових пільг, тільки через органи Державного казначейства за цільовим призначенням;

- заборона проведення взаємозаліків, списання, відстрочення і розстрочення сплати податків, реструктуризації податкової заборгованості (недоплати) використання податкових векселів при сплаті податків;

- приведення правил визначення доходів і видатків суб'єктів господарювання у відповідність із загальновизнаними принципами єдиного бухгалтерського обліку, на якому ґрунтується фінансова, податкова, статистична й інші види звітності.

Результатом здійснення цих та інших механізмів стане:

- довгострокове прискорення зростання обсягів ВВП;

- стримування зростання цін і процентних ставок;

- підвищення рівня сплачуваності податків;

- стале зростання доходів бюджету та Пенсійного фонду.

Податкова політика має стати жорсткою, але справедливою, стабільною, зрозумілою і привабливою. Податки мусять сплачувати сповна усі суб'єкти підприємницької діяльності, а не лише ті, де легально ведеться облік.

В дипломній роботі було розглянуто комплекс питань щодо податкових надходжень до Державного бюджету України. Аналіз та динаміка податкових надходжень до Державного бюджету України було проведено за 2004-2007 роки.

Розглянуті матеріали дають підставу стверджувати, що в Україні йде поступове реформування бюджетних взаємовідносин, а в їх частці і взаємовідносин, які стосуються формування доходної частини бюджету. Поки що цей рух лишає бажати кращого, але можна сподіватися на те, що на зміну емпіричним методам управління економікою в цілому та бюджетним процесом окремо прийде цілісне розуміння урядом країни макроекономічних процесів, які відбуваються в національній економіці.

На сьогоднішній день в Україні існує своя податкова система, яка не є простим копіюванням досвіду інших країн. Адже податкова система має відображати конкретні умови конкретної країни, рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню та внутрішню політику, традиції народу, географічне положення, кліматичні умови та безліч інших чинників. В зв’язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків їх обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть значно відрізнятись.

Негативно впливає на збільшення доходів бюджету відсутність однакових підходів і наявність неефективних пільгових режимів у системі оподаткування. Чинна практика надання й функціонування пільг є застарілою, непрогресивною і малоефективною.

Для упередження негативних наслідків виконання доходів бюджету необхідно здійснювати моніторинг на усіх стадіях бюджетного процесу із застосуванням аналізу, аудиту та здійснення постійного контролю за справлянням податків, зборів і обов'язкових платежів та мобілізацією доходів бюджету відповідно до визначених планових передбачень на бюджетний рік.

Встановлені в процесі моніторингу негативні наслідки у виконанні доходів бюджету вимагають внесення необхідних змін до діючого законодавства з метою недопущення їх розвитку у поточному та наступних роках. Своєчасне реагування на стан виконання бюджету та здійснення правового вирівнювання у напрямку стимулювання мобілізації податків сприятиме забезпеченню балансу.

Своєчасне реагування на податкову заборгованість, стан виконання доходів бюджету у поточному році надасть можливість підготувати ефективну, ґрунтовну базу для планування показників податків, зборів і обов'язкових платежів на наступний рік

Вважаємо за доцільне в найближчу перспективу систему управління доходів бюджету держави будувати з врахуванням усіх факторів впливу на формування цих доходів, їх розподілу та використання на здійснення видатків. У цих умовах бюджетні ресурси на здійснення видатків з бюджету необхідно розглядати як результат від доходів бюджету, мобілізованих на Єдиному казначейському рахунку.

Таким чином, з вищеназваного можна зробити наступні висновки:

- в Україні доцільно створити більш дієвий механізм формування доходної частини Державного бюджету;

- обов’язковою складовою бюджетної політики повинні стати удосконалення системи фінансового контролю, запровадження нових механізмів щодо забезпечення повної прозорості, посилення контролю за формуванням бюджетних ресурсів;

- необхідно опрацьовувати та здійснювати додаткові заходи для забезпечення зростання податкових надходжень до Державного бюджету України;

- необхідно об’єднати податок на додану вартість та податок на прибуток в єдиний податок під назвою “податок на кредиторську вимогу”;

- при обчисленні податку на прибуток необхідно змінити об’єкт оподаткування;

- ставка оподаткування податку на прибуток повинна становити 1% сукупного розміру складових витрат підприємства;

- необхідно вдосконалити податок на додану вартість в Україні, а саме механізм його оподаткування, змінити методику його нарахування та перелік звільнених від сплати даного податку товарів та послуг.

Коментар модератора

Статистична інформація за 2004-2007 роки

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення