Курсова робота «Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах глобалізації: фактори та методики оцінки», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 13.04.2010 11:08 · від Аквамарин · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Методологія дослідження міжнародної конкурентоспроможності країн 5 1.1. Сутність, форми і чинники міжнародної конкурентоспроможності країн 5 1.2. Сучасні методики оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн 10 РОЗДІЛ 2. Аналіз сучасних моделей забезпечення конкурентоспроможності національних економік 15 2.1. Особливості інноваційних моделей забезпечення конкурентних переваг промислово розвинутих країн 15 2.2. Ефективність конкурентних стратегій країн, що розвиваються 21 РОЗДІЛ 3. Конкурентна модель розвитку економіки України 26 3.1. Проблеми і перспективи формування конкурентних переваг національних компаній на міжнародних ринках 26 3.2. Інструменти реалізації науково-технічного потенціалу забезпечення конкурентоспроможності національної економіки 31 Висновки 36 Анотація 38 Список використаних джерел 39 Додатки 41

Висновок

У курсовій роботі проведено комплексний аналіз конкурентоспроможності при сучасних процесах глобалізації, здійснено теоретичне узагальнення шляхів підвищення конкурентоспроможності країн та висвітлено рекомендації щодо забезпечення конкурентних переваг національної економіки. На основі цього сформульовано наступний ряд висновків.

1. Концепція конкурентоспроможності країни покликана якнайповніше врахувати і відобразити багатоаспектність цієї економічної категорії та її взаємозв’язок з іншими економічними категоріями в першу чергу такими, як економічний розвиток та зростання. Найбільш вагомий внесок у розвиток концепції конкурентоспроможності зроблено американськими та західноєвропейськими науковими інститутами, зокрема, науково-дослідним центром Гарвардського університету (США) під керівництвом М. Портера, Інститутом розвитку менеджменту (Лозанна, Швейцарія) та Всесвітнім Економічним Форумом (Давос, Швейцарія). Кожний з них розробивши власну методологію оцінки конкурентоспроможності країни на основі системи статистичних показників та експертних оцінок виводить інтегральний показник конкурентоспроможності і встановлює рейтинг країн.

2. Постіндустріальний розвиток загострює конкуренцію та посилює конкурентну напруженість на світових ринках внаслідок прискорення інноваційного оновлення технічної бази виробництва, посилення суперництва в галузі впровадження новітніх досягнень науково-технічного прогресу та швидкої зміни конкурентних переваг. За умов взамопереплетення конкурентних параметрів на перший план виходять такі фактори, як наявність потужного інноваційного потенціалу та якість людських ресурсів. Конкуренція за умови глобалізації вимагає цілеспрямованого, стимулюючого впливу держави на формування сукупних конкурентних переваг національних бізнес-гравців.

3. Основним механізмом реалізації пріоритетних напрямків подальшого розвитку економіки України мають бути загальнодержавні та галузеві наукові й науково-технологічні програми. Серед головних цілей науково-технологічного й інноваційного розвитку України необхідно визначити технологічне переобладнання і структурну перебудову виробництва з метою нарощування випуску товарів, конкурентоспроможних на світовому і внутрішньому ринках, та збільшення експортного потенціалу за рахунок наукомістких галузей виробництва.

Стратегічна мета високотехнологічного напрямку розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України в довгостроковій перспективі полягає в реалізації конкурентних переваг, пов’язаних із формуванням нової структури вітчизняного експорту, у перетворенні переважно сировинного експорту на експорт продукції з високим ступенем доданої вартості, в опануванні елементів інноваційно-орієнтованої економіки, що відповідає сучасним тенденціям та напрямкам розвитку світової торгівлі.

Для цього, зокрема, має бути забезпечено: створення засад для розвитку науково-технічної діяльності підприємств і посередницьких організацій, які сприяють активізації діяльності, допомагають встановленню зв’язків між науково-дослідною сферою і виробництвом; створення інноваційних структур, інформаційних та інфраструктурних підприємств, які сприяють впровадженню нових технологій у виробництво; удосконалення організаційно-економічного механізму міжнародного трансферту технологій з метою створення політичних, правових та економічних умов для зростання припливу іноземного капіталу, а також експорту вітчизняних технологій.

В рамках існуючих обмежень розвитку економіки України єдино можливим є варіант поступового, поетапного її входження у світовий економічний простір на засадах використання і подальшого розвитку власних конкурентних переваг, наявного потенціалу та завоювання сприятливих конкурентних позицій на світових ринках.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?