Курсова робота «Досвід управління людськими ресурсами в зарубіжних країнах», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 09.04.2010 15:21 · від cat · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Основні теоретичні аспекти управління людськими ресурсами в розвинутих країнах світу 1.1. Підходи до управління людськими ресурсами в розвинутих країнах світу 1.2. Професійна освіта та професійна підготовка трудових ресурсів в економічно розвинутих країнах 2. Основні моделі ринку праці 2.1. Американська модель УЛР 2.2. Японська модель УЛР 3. Адаптація зарубіжного досвіду УЛР на вітчизняному ринку праці 3.1. Проблеми адаптації зарубіжного досвіду УЛР на вітчизняному ринку праці 3.2. Адаптація зарубіжного досвіду УЛР на українських підприємствах.31 Висновок Список використаної літератури

Висновок

Підсумовуючи все вище сказане слід зазначити, що досвід управління людськими ресурсами є дуже важливим для України. Багато проблем – і економічних, і соціальних – стали для нашої країни такими гострими через нестачу високопрофесійних, а водночас патріотично налаштованих кадрів. Поки український менеджмент не сприйме цінностей, правил і етичних норм, чинних у цивілізованому світі, разом із тим зберігаючи та використовуючи національні моральні надбання, отримані через релігію, історичну культуру, не опанує сучасні методи управління трудовими ресурсами, доти нам буде важко зробити суттєвий крок вперед.

Для України має особливе значення огляд докорінних змін, які відбулися у сфері управління, оскільки триває зміна соціально-економічної системи. Нові умови господарювання вимагають нових підходів до управління. Звідси на передній план виходить необхідність рішуче ламати стереотипи мислення, які склалися протягом тривалого часу.

Щоб сконструювати модель менеджменту для України, слід розглянути кризові явища у вітчизняному менеджменті, особливості українського характеру та перехідного періоду.

Досліджуючи особливості українського менеджменту, слід зазначити, що в державі наявна криза управління. Одна з її причин – втрата керованості внаслідок порушення соціальних структур через надмірну централізацію.

Ще однією причиною кризи управління є те, що плановій економіці не вдалося сформувати в українському менеджменті традиції точності, пунктуальності, здатності до управління своїм часом і часом підлеглих, створити механізми протидії суб’эктивній авральності, стихійності, компанійності тощо.

Не менш важливе місце займає проблема функціональної некомпетентності – це проблема людини, яка займається “не своєю роботою”: “не має людей безталанних, а є люди, які займаються не своєю справою”. Завдання органічного управлінні – допомогти людині знайти таку роботу, яка відповідає її природним здібностям.

За нових економічних умов неабиякого значення набуває практичне використання закордонного досвіду управління трудовим потенціалом. Практика закордонних західних корпорацій свідчить, що на систему управління трудовим потенціалом впливають економічні та соціально-політичні, техніко-організаційні й особистісні чинники. Під впливом цих факторів та взаємодії двох моделей менеджменту західної та східної моделі сформувалися нові концептуальні підходи до системи управління трудовим потенціалом, які базуються на трьох засадах: інновацій, інтеграції та інтернаціоналізації.

Великого значення набуває профорієнтаційна робота. Нині у країнах з розвинутою ринковою економікою існує розгалужена мережа різноманітних служб профорієнтації, пріоритетним завданням є підготовка до майбутньої роботи і кар’єри через ознайомлення з професіями, об’єднання носіїв академічних та професійно-технічних знань, завчасного вибору професій і профвідбору на основі використання тестів та спеціальної апаратури. Закордонний досвід свідчить, що в країнах з розвинутою ринковою економікою держава бере на себе основне фінансове навантаження підготовки та перепідготовки кадрів, створює єдиний механізм забезпечення зайнятості через взаємодію держави і підприємства. Взаємодія держави і підприємства передбачає використання різного інструментарію: фінансування, податкової політики, регулювання соціального страхування і забезпечення тощо.

У курсовій роботі запропоновано вирішення науково-практичного завдання щодо використання зарубіжного досвіду УЛР на вітчизняному ринку праці. Основні висновки і результати, отримані в ході дослідження, зводяться до наступного:

- забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами;

- створення необхідних умов для ефективного використання знань, навичок і досвіду працівників;

- удосконалення системи оплати праці і мотивації; підвищення задоволеності працею всіх категорій персоналу;

- надання працівникам можливостей для розвитку, підвищення кваліфікації і професійного росту;

- стимулювання творчої активності;

- формування і збереження сприятливого морально-психологічного клімату; удосконалювання методів оцінки персоналу;

- управління внутрішніми переміщеннями і кар'єрою працівників; участь у розробці організаційної стратегії.

Принципами побудови сучасної системи управління трудовими ресурсами є:

- ефективність відбору і розміщення працівників;

- справедливість оплати праці і мотивації;

- професійний ріст працівників відповідно до результатів праці, кваліфікації, здібностей, особистих інтересів, потреб підприємства;

- швидке й ефективне розв'язання особистих проблем.

Я вважаю, що в українському менеджменті слід спиратися насамперед на гуманістичну традицію західної управлінської думки. В якій головним інструментом управління людськими ресурсами виступає повага до людини, прагнення до досконалості, корпоративна культура. Особливе значення має максимально можливе використання трудового потенціалу суспільства. Вклад коштів в навчання і розвиток професійних кадрів та ін.

Отже, використовуючи досвід економічно розвинутих країн і свій власний досвід, Україна має шанс створити свою ефективну модель управління людськими ресурсами, яка базується на тому, щоб допомогти людині знайти таку роботу, яка допомагає її природним здібностям і використати повністю свій потенціал.

Коментар модератора

Вікторія.Робота нормальна

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?