Дипломна робота «Управління оборотними засобами сільськогосподарських підприємств», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.04.2010 08:40 · від Darius · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

На розгляд головному модератору Вступ 1.Огляд літературних джерел з питань управління оборотними засобами 1.1. Оборотні засоби аграрних підприємств, їхня сутність та значення 1.2. Нормативно-правове забезпечення управління оборотними засобами 2.Природно – економічна характеристика агрофірми “Базис” та його фінансово-господарської діяльності 2.1. Економічна характеристика господарства 2.2. Організація фінансової роботи на підприємстві 3.Формування оборотних засобів у сільськогосподарських підприємствах 3.1. Аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств оборотними засобами 3.2. Джерела формування оборотних засобів сільськогосподарських підприємств 3.3. Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств та шляхи його вдосконалення 4.Ефективність використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств 50 4.1. Визначення ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств 4.2. Оцінка економічної ефективності використання оборотних засобів 4.3Удосконалення управління процесами забезпечення і використання оборотних засобів 5.Аналіз планування і ефективності грошових витрат на заходи охорони праці у АФ “Базис” Висновки та пропозиції Додатки Список використаних літературних джерел

Висновок

1. Перехід до ринкової економіки поставив перед економічною наукою завдання більш глибокого розкриття змісту та функцій оборотних засобів, вивчення їх ролі у нових умовах підприємницької діяльності. Від вирішення цих завдань багато в чому залежить ефективність управління оборотними засобами, а через них і господарською діяльністю. Разом з тим вивчення літературних джерел свідчить, що стосовно змісту категорії оборотних засобів, як економічної категорії, не має загальноприйнятої точки зору.

2. Розкриття сутності категорії оборотних засобів є актуальним за ринкових умов господарювання і має не тільки теоретичне, але і важливе практичне значення, оскільки слугує основою для пошуку резервів підвищення ефективності їх використання.

3. З метою більш ґрунтовного розуміння змісту поняття “оборотні засоби” та для цілей економічного аналізу встановлено, що оборотні засоби – це авансована вартість частини оборотних активів підприємства для забезпечення безперебійного кругообороту, які послідовно змінюють свою функціональну форму у вигляді засобів сфери виробництва та сфери обігу. Визначення цього поняття, на нашу думку, більш повно розкриває економічну природу оборотних засобів та дає змогу відокремити їх від інших понять.

4. Оборотні засоби в досліджуваному господарстві протягом п’яти останніх років постійно зростають. Проаналізувавши в динаміці вартість оборотних засобів досліджуваного господарства за допомогою показників рядів динаміки досліджено, що за 2005-2009 роки оборотні засоби, які припадають на досліджуване нами сільськогосподарське підприємство збільшилися на 1450,8 тис. грн., або на 156,4%. В останні роки абсолютні прирости і темпи приросту оборотних засобів значно збільшилися. Абсолютне значення 1% приросту збільшилось з 9,3 тис. грн. в 2005 році до 19,5 тис. грн. в 2009 році. Таке зростання вартості оборотних засобів відбулося, як за рахунок зростання цін на деякі види оборотних засобів, так і за рахунок збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, що автоматично призвело до збільшення потреби в оборотних засобах, як це відбулося в 2007році.

5. Структура сформованих оборотних засобів сільськогосподарських підприємств Черкаської області свідчить про випереджаюче їх закріплення за сферою обігу. В 2009 р. приріст виробничих оборотних засобів в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь склав 17,7 %, а оборотних засобів сфери обігу – 21,9 %. З 2007 р. частка оборотних засобів, закріплених за сферою обігу перевищує 50,0%, що ускладнює розрахунки між підприємствами, призводить до уповільнення тривалості їх обороту та необґрунтованого залучення кредиторської заборгованості в якості альтернативних джерел формування оборотних засобів.

6. Для зменшення частки оборотних засобів, закріплених за сферою обігу, слід:

1) підвищувати рівень товарності виробництва;

2) застосовувати більш прогресивні форми розрахунків;

3) дотримуватись умов договорів поставки виробничих запасів та реалізації сільськогосподарської продукції, а також фінансової дисципліни при розрахунках і платежах.

7. Розраховані нами за даними досліджуваного господарства показники економічної ефективності оборотних засобів свідчать, що за останні роки ефективність використання оборотних засобів на підприємстві коливається. Так, коефіцієнт оборотності у 2009 році порівняно з 2005 роком збільшився на 43%, коефіцієнт завантаження спадає, так як є показником оберненим до коефіцієнта оборотності і відповідно зменшується тривалість одного обороту на 99 днів. Якщо порівняти 2009 рік з 2006роком видно повільне покращення ситуації. Про що свідчить збільшення коефіцієнту оборотності на 51,5 % та зменшення тривалості одного обороту на 117 днів. Це є позитивним для діяльності будь-якого підприємства – з підвищенням швидкості обороту оборотних засобів зростає ефективність їх використання.

8. Рівень рентабельності прямо пропорційний сумі прибутку, одержаного в аналізованому році, і обернено пропорційний середньорічній сумі основних і оборотних засобів. За рахунок зміни обороту оборотних засобів рівень рентабельності зріс на 4,3%, за рахунок зміни коефіцієнта фондовіддачі цей показник збільшився на 0,5%, але за рахунок зменшення питомої ваги прибутку на 1 грн. виручки від реалізації рівень рентабельності в 2009 році в досліджуваному фермерському господарстві зменшився на 1,6%.

9. Кожний новий цикл кругообігу оборотних засобів починається із відновлення спожитих предметів праці в натурі. Для відновлення спожитих елементів оборотних засобів необхідно, щоб завершився раніше початий цикл кругообігу, і авансовані засоби в частині оборотних засобів вивільнювалися із кругообігу. За рахунок вивільнених із кругообігу засобів підприємство матиме змогу придбавати необхідні для наступного циклу виробництва матеріальні ресурси.

10. В процесі дослідження з’ясовано, що за сучасних умов господарювання одного показника ефективності функціонування оборотних засобів недостатньо, яким би високим ступенем точності він не володів. Показники ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах слід визначати на кожній із стадій кругообігу, співставляючи річну суму виробничих витрат до середньорічної вартості оборотних засобів (без залишку коштів на поточних рахунках в банку), що дасть змогу визначати їх оборотність не тільки по підприємству в цілому, але і окремих його підрозділах.

Коментар модератора

Вікторія.Робота нормальна

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?