Дипломна робота «Особливості аудиту розрахунків з оплати праці», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 03.04.2010 21:45 · від Olga · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-організаційні аспекти аудиту розрахунків з оплати праці 1.1. Сутність оплати праці в сучасних умовах господарювання 1.2. Огляд спеціальної літератури з аудиту розрахунків з оплати праці 1.3. Нормативно-правове регулювання аудиту оплати праці та інших виплат працівникам Розділ 2. Особливості аудит розрахунків з оплати праці 2.1. Організаційні засади аудиту праці та її оплати 2.2. Методика аудиту праці та розрахунків з її оплати 2.3. Особливості виконання внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці Розділ 3. Шляхи вдосконалення аудиту розрахунків з оплати праці 3.1. Особливості аудиторського ризику та порядок його розрахунку 3.2. Комп’ютеризація обліково-аналітичних робіт з урахуванням особливостей аудиту праці та її оплати Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

У магістерській роботі наведено теоретичне узагальнення й нові підходи до вирішення наукового завдання з удосконалення аудиту розрахунків з оплати праці на молокопереробних підприємствах відповідно до вимог П(С)БО, міжнародної практики та вітчизняного законодавства. Проведене дослідження дало змогу сформулювати низку теоретичних, методичних та практичних висновків, що відображають досягнення визначеної мети і вирішення поставлених завдань.

1. Обліково-аналітична категорія «розрахунки з оплати праці» відображає зобов’язання роботодавця здійснити оплату, надати винагороду за найману працю згідно з відповідними правовідносинами та з урахуванням норм чинного податкового, соціального й пенсійного законодавства і включає розрахунки із заробітної плати за трудовим договором, розрахунки щодо винагороди за цивільно-правовими договорами та авторських гонорарів.

2. Аудит розрахунків з оплати праці з урахуванням положень П(С)БО 26 має отримати назву «Аудит розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам» (далі – аудит виплат працівникам). З огляду на сучасний стан розвитку вітчизняних соціально-економічних і правових відносин з оплати праці доцільно запровадити його виконання як окремого завдання з аудиту спеціального призначення у рамках загального аудиту фінансової звітності. При цьому потрібно робити акцент на посилення ролі функції інтерпретації та оцінки загальної політики підприємства, а також ефективності системи внутрішнього контролю щодо формування звітної інформації про виплати працівникам через суперечливість окремих положень законодавчих актів і різні підходи до організації оплати праці на окремому молокопереробному заводі.

3. Мета аудиту виплат працівникам полягає у висловленні аудитором думки про те, чи дійсно інформація про розрахунки з оплати праці й інших виплат працівникам, що відображена у фінансовій звітності, обліку та первинних документах, в усіх суттєвих аспектах підготовлена відповідно до норм чинного трудового, податкового й соціального законодавства та визначеної концептуальної основи бухгалтерського обліку. І доповнюється здійсненням оцінки системи формування інформації про виплати працівникам, її відповідності соціально-економічній стратегії підприємства і держави та цілям підвищення продуктивності праці.

Отже, завдання аудиту виплат працівникам мають бути доповнені оцінкою та інтерпретацією положень внутрішніх регламентів щодо організації системи оплати і стимулювання праці, перевіркою й оцінкою системи внутрішнього контролю за дотриманням норм законодавства та внутрішніх регламентів щодо порядку й обліку розрахунків з виплат працівникам, оцінкою ефективності та соціальної спрямованості політики управління витратами на виплати працівникам.

4. Результати підготовчих процедур, тестів контролю, здійснених перевірок по суті показників обліку виплат працівникам та підсумкові висновки доцільно оформляти відповідними робочими документами постійного й поточного файла аудитора, низку яких було вдосконалено в процесі роботи над магістерською роботою, а також розроблено нові, такі як «Об’єкти та джерела аудиту розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам», «Результати вибіркової перевірки правильності нарахування оплати за відпустку (компенсації за невикористану відпустку)», «Узагальнення й оцінка виявлених порушень у процесі аудиту розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам» тощо.

5. Удосконалення зовнішнього аудиту виплат працівникам полягає в напрацюванні й уточненні його окремих організаційно-методичних аспектів, основними з яких є посилення значення функції інтерпретації та оцінки політики підприємства щодо виплат працівникам, відбір прийнятних аудиторських процедур та стандартизація робочих документів аудитора. З цією метою розроблено план і програму аудиторської перевірки, методику оцінки меж суттєвості помилок та аудиторського ризику, запропоновано робочі документи постійного і поточного файла аудитора, уточнено послідовність виконання аудиторських процедур та визначено ефективний підхід до аудиту виплат працівникам в умовах КІС.

6. Одним із напрямів роботи відділу внутрішнього аудиту виділено аудит виплат працівникам. Він поєднує фінансові перевірки й аудит ефективності та виконання інших завдань згідно з потребами керівництва, що покладено в основу формування його методичних аспектів. Відповідно до сформульованої мети і завдань виділено об’єкти внутрішнього аудиту виплат працівникам за функціями управління витратами на оплату праці, що обумовлено необхідністю підготовки інформаційних матеріалів для практичної їх реалізації з особливою його роллю у забезпеченні належного рівня соціально-психологічного клімату в колективі.

Встановлено, що метою внутрішнього аудиту виплат працівникам є виконання контрольних, оціночних та аналітичних заходів для використання їх результатів у процесі управління витратами на оплату праці й попередження виникнення помилок і порушень законодавства та внутрішніх регламентів щодо розрахунків з оплати праці й інших виплат працівникам.

7. З метою вдосконалення методики аудиту розрахунків з оплати праці розроблено ефективний підхід до його виконання в умовах КІС, який передбачає визначення основних напрямів перевірки (виявлення суттєвих аспектів організації КІС, вивчення забезпечувальних компонентів КІС, оцінка гнучкості та настроюваності КІС, перевірка відповідності застосованих алгоритмів розрахунків у КІС та ін.) і організаційних підходів до тестування КІС із використанням неавтоматизованих процедур перевірки та комп’ютеризованих методів аудиту.

Комп'ютеризація аудиту суттєво змінює контрольні функції, які раніше виконувались тільки вручну. Інформаційна система забезпечує безперервний контроль як за складанням документів, так і поточних облікових записів. Практичний результат для молокопереробного підприємства – зменшення ймовірності помилок як через неграмотність або випадкову помилку бухгалтера, так і через навмисну шкоду.

Коментар модератора

127 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?