Дипломна робота «Удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в економіку України на прикладі Подільського регіону», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 03.04.2010 14:37 · від МОНРО · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади аналізу іноземної інвестиційної діяльності як форми міжнародного руху капіталу 1.1. Загальна характеристика міжнародного руху капіталу 1.2. Суть, поняття та класифікація міжнародних інвестицій 1.3. Недоліки та переваги здійснення інвестиційної діяльності 1.4. Еволюція поглядів зарубіжних та вітчизняних науковців на іноземне інвестування 1.5. Державне регулювання інвестиційно процесу Висновок до першого розділу Розділ 2. Аналіз іноземного інвестування в економіку україни 2.1. Загальна характеристика тенденцій іноземного інвестування 2.2. Аналіз залучення іноземних інвестицій в Хмельницьку область 2.3. Дослідження інвестиційної діяльності у Вінницькій області 2.4. Аналіз інвестиційного процесу у Тернопільській області Висновок до другого розділу Розділ 3. Активізація механізму залучення іноземних інвестицій в економіку україни 3.1. Проблеми формування інвестиційного клімату України 3.2. Маркетингові методи залучення іноземних інвестицій 3.3. Удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій Висновок до третього розділу Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Процеси іноземного інвестування являються однією з найважливіших та найдинамічніших форм розвитку міжнародних економічних відносин. Як показує практика, активне іноземне інвестування спроможне виступати важливим чинником піднесення національних економік та їх ефективної участі у міжнародному поділі праці. Проблема залучення іноземних інвестицій в економіку України вимагає негайного вирішення.

В основу першого розділу нашого дослідження було покладено теоретичні засади іноземного інвестування. Нами було проаналізовано еволюцію розвитку міжнародного руху капіталу, його форми, економічну доцільність та особливості, характерні для сучасного періоду функціонування.

Досліджено багатозначність термінів іноземного інвестування у зарубіжній та вітчизняній літературі, здійснено порівняльний аналіз прямих та портфельних іноземних інвестицій, виявлено ряд особливостей характерних для них.

Розглянуто класифікацію іноземних інвестицій за різними ознаками та дано характеристику за кожним критерієм. Визначено, які з форм іноземних інвестицій є найбільш поширеними в світі і які застосовуються на території України.

Аргументовано основні мотиви здійснення іноземних інвестицій та проаналізовано вплив іноземних інвестицій на економіку країни з позитивної та негативної сторін.

Проведено аналіз еволюції поглядів зарубіжних та вітчизняних вчених різних шкіл економічної теорії на процеси іноземного інвестування. Виявлено неоднозначність тлумачення теоретичних аспектів та проблему чіткого виділення стадій еволюції теорій іноземного інвестування.

Визначено роль державного регулювання інвестиційного процесу, проаналізовано основні нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні.

У другому розділі було проаналізовано тенденції залучення іноземного інвестування в економіку України та зокрема у Подільський регіон (Хмельницьку, Тернопільську та Вінницьку області). Виявлена позитивна динаміка залучення іноземних інвестицій. Інвестиції надійшли з 119 країн світу, при цьому на 10 з них припадає 84,1% їх загального обсягу. До найбільших країн-інвесторів входять: Німеччина, Кіпр, Австрія, Сполучене Королівство, Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, Франція.

Визначено, що приорітетними галузями для участі іноземних інвесторів, у тому числі шляхом створення спільних підприємств в Україні, є енергетика, транспорт, металургія, радіоелектроніка, машинобудування, легка промисловість, будівництво.

Виявлено, що протягом останніх років Україна залучила прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в декілька разів менше, ніж інші країни Центральної та Східної Європи, а частка країни в світових потоках ПІІ залишається надзвичайно низькою.

Було проаналізовано інвестиційну діяльність Хмельницької, Тернопільської, Вінницької областей, виявлено позитивну динаміку залучення іноземних інвестицій та активну політику місцевої влади щодо залучення іноземних інвестицій, наведено приклади підприємств з іноземними інвестиціями, які ефективно працюють і є відомими в Україні і навіть за її межами. Але не зважаючи на це, всі три області мають гостру нестачу капіталу (наведено приклади інвестиційних пропозицій).

У третьому розділі було окреслено основні проблеми формування інвестиційного клімату в Україні та запропоновано шляхи подолання цих проблем.

Аргументовано необхідність використання маркетингових методів залучення іноземних інвестицій як один із шляхів покращення механізму іноземного інвестування в Україні, наведено приклади закордонного досвіду. Запропоновано конкретні маркетингові заходи які слід застосувати Україні на макро-, мезо- та мікрорівнях.

Запропоновано інструменти удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій. На макрорівні це: створення рівних умов для провадження бізнесу та інвестування до економіки України суб’єктами господарювання різної форми власності, здійснення інвестування на прозорих і цивілізованих засадах, поліпшення структури інвестиційних джерел. усунення бюрократизму та проявів корупції, звуження тіньового сектору економіки задля сприяння створення правового поля, адекватного ринковій економіці, створення стабільної податкової системи, вдосконалення приватизаційного процесу, розвиток корпоративного управління, відновлення спеціальних (вільних) економічних зон і територій, де запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності. Політика залучення іноземних інвестицій на мезорівні повинна бути сконцентрована на: забезпечення відсутності політичних протиріч між центром та регіоном, надання інвесторам перспектив довгострокового співробітництва, створення сприятливого нормативно-правового поля для надходження і реалізації іноземних інвестицій, створення конкурентоспроможних комплексів, які зацікавили б потенційних інвесторів, розроблення чіткої системи регіональних критеріїв надання пільг інвесторам, активізацію внутрішнього інвестиційного процесу, інвестиційне інфраструктурне обслуговування, посилення міжнародного співробітництва і формування міжнародного інвестиційного іміджу, удосконалення управління і організаційного механізму регулювання інвестиційного процесу.

Що стосується мікрорівня, то великої уваги слід приділити створенню інвестиційно-привабливих бізнес-проектів, які б могли зацікавити інвестора і гарантували йому прибуток.

Таким чином, удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій повинно здійснюватись на всіх рівнях (макро-, мезо-, мікро-), і тільки таке гармонійне поєднання інструментів політики залучення іноземних інвестицій може гарантувати Україні створення позитивного інвестиційного клімату та залучення нових інвесторів.

Коментар модератора

110 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?