Дипломна робота «Організаційно-економічний механізм експортної діяльності підприємства (на прикладі ВАТ “МОТОР СІЧ”)», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 03.04.2010 14:27 · від МОНРО · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ.1. Теоретичні основи управління експортною діяльністю підприємства 1.1. Економічна сутність експорту, чинники його формування та розвитку в макро- та мікроекономічних вимірах 1.2. Державне регулювання експортної діяльності підприємств і напрямки його активізації в сучасних умовах 1.3. Механізм управління експортною діяльністю підприємств 1.4. Сучасний стан та проблеми експортної діяльності в економічному розвитку України Розділ 2. Діагностичне дослідження ефективності експортної діяльності ВАТ “Мотор Січ” 2.1. Загальна характеристика підприємства та його основних техніко-економічних показників діяльності 2.2. Аналіз позицій підприємства на міжнародному ринку авіаційного моторобудування 2.3. Аналіз експортного виробництва підприємства 2.4. Оцінка ефективності експортних позицій підприємства Розділ 3. Розробка стратегії формування та розвитку ефективного експортного потенціалу підприємства 3.1. Оптимізація асортименту експортної продукції підприємства 3.2. Впровадження методики визначення ціни на експортну продукцію підприємства 3.3. Розширення товарної структури експорту на основі впровадження міні електростанцій 3.4. Організація рекламної кампанії на зовнішніх ринках 3.5. Прогнозування динаміки експортних операцій підприємства Висновки Література

Висновок

У даній дипломній роботі розглядалася тема: “Організаційно-економічний механізм експортної діяльності підприємства (на прикладі ВАТ «Мотор Січ»)”.

Формування в Україні високорозвиненої експортної сфери і забезпечення на цій основі додаткових ресурсів для економічного зростання та ефективної інтеграції її економіки у світове господарство підвищують актуальність вирішення питань, пов'язаних з управлінням експортною діяльністю вітчизняних підприємств.

Дана робота складається з трьох розділів: проблемно-теоретичного, аналітичного і проектно-рекомендаційного.

У теоретичному розділі головна увага зосереджується на уявленні та осмисленні відповідного теоретичного підґрунтя - теорії регулювання та управління експортом, їх концептуальних засад, - так і на організаційно-методичному забезпеченні процесу управління - науково-практичному інструментарії аналізу і оцінки стану експортної діяльності підприємства, його внутрішнього і зовнішнього середовища, розробки стратегій формування та розвитку експортного потенціалу підприємства.

Теоретичне і практичне дослідження даної проблеми, на базі використання загальних і специфічних принципів економічної науки, аналізу стану і тенденцій розвитку експортного сектору економіки України та вимог сучасної міжнародної конкуренції дозволяє зробити наступні висновки.

Експорт - категорія міжнародних економічних відносин. Визначення економічної сутності та операційного (прикладного) змісту експорту має ґрунтуватися на дослідженні його як явища і як процесу.

Як явище експорт являє собою специфічний вид взаємодії між суб'єктами міжнародної економічної діяльності і містить у собі специфічні якості, які відрізняють його від категорій внутрішнього економічного життя. Головна специфіка експорту як явища полягає у трансграничному характері та у особливостях взаємодії як складової понятійного ряду "контакт - взаємодія - відносини" між суб'єктами міжнародної економічної діяльності.

Як процес експорт є проявом специфіки його ознак, йому притаманні певна структура, техніка і спрямованість, умови і правила ведення, а також наслідків і результатів, які досягаються у процесі даного виду трансграничної взаємодії і тільки через неї. Головною передумовою виникнення (запуску) експорту як процесу є наявність у суб'єкта трансграничних відносин порівняльних (конкурентних) переваг та їх матеріального субстрату - експортного потенціалу, з допомогою якого забезпечується його життєздатність як суб'єкту цих відносин.

Викладення теоретичних основ досліджуваної теми ґрунтувалась на визначенні основних понять:

• експорт;

• експортна політика;

• експортний потенціал;

• експортоздатність;

• механізм управління експортною діяльністю;

• митно-тарифна політика.

Матеріали розділу викладені з урахуванням нових вимог, що постали перед економічною наукою і господарською практикою у період переходу України до ринкової економіки та відповідно до міжнародних стандартів ведення економічної діяльності.

Теоретичний розділ, у якому окреслюється коло існуючих проблем та необхідність їх вирішення для практичних цілей, завершується формуванням основних напрямків вирішення цих проблем, які дозволять поліпшити експортної діяльності вітчизняних підприємств.

В аналітичному розділі знайшли своє відображення позитивні та негативні сторони зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Мотор Січ».

ВАТ "Мотор Січ" впевнено займає гідне місце у світовому співтоваристві провідних авіамоторобудівних фірм.

У складних економічних умовах ВАТ "Мотор Січ" у 2006 році удалося зберегти стабільність виробництва, забезпечити його ріст, позитивну рентабельність, домогтися значного збільшення випуску товарів народного споживання, продовжити, за рахунок власних коштів, освоєння і підготовку до серійного виробництва нових виробів.

Динаміка основних техніко-економічних показників ВАТ "Мотор Січ" показала, що останні три роки підприємство активно використовує свої промислові потужності, постійно збільшуючи обсяги виробництва товарів та послуг: виручка від реалізації продукції у 2006 році становила в діючих цінах відповідного року 1129745,1 тис. грн., що на 0,9% більше ніж у 2005р.

Покращення стану пояснюється по-перше тим, що товариство в 2006р. виробило товарної продукції на суму 1150804,3 тис. грн. в діючих цінах даного періоду, або 1149604,1 тис. грн. у порівняльних цінах на 01.01.2004р. — темпи зростання склали на 4,6%.

Підприємство залишається прибутковим та має доволі низькі витрати на гривну товарної продукції – 0,64 грн.

Кожного року відбувається збільшення вартості фондів підприємства, що свідчить про регулярну модернізацію виробничих потужностей. Початок випуску нової та вдосконаленої старої продукції в 2005 та 2006 роках викликав найбільший приріст основних фондів у розмірі 8,2% та 8,9%, який завдяки їх високій вартості, в абсолютному значенні становив 8 132232 тис. грн., або 18% собівартості.

Однак, низьким залишається коефіцієнт завантаження устаткування, який складає 0,25, у тому числі по верстатах із ЧПУ — 0,38. Також знизилась фондовіддача, яка за 2006 рік склала 0,716 грн. проти 0,746 грн. за 2005 рік, тобто знизилась на 4.1%

Збільшення чисельності виробничо-промислового персоналу на 9,2% вплинуло на зменшення річної виробітку на 4,2% — з 48,4 тис. грн. до 46,4 тис. грн.

Фонд оплати праці в 2006 році зріс порівняно з 2005 роком на 18,5% чи в абсолютному значенні на 2094 тис. грн.

Необхідно відмітити той факт, що співвідношення темпів росту продуктивності праці і темпів росту заробітної плати на ВАТ “Мотор Січ” характеризується як нераціональне.

В цілому протягом 2004-2006 років воно було рентабельним. Прибуток у 2006-му році дав змогу ВАТ “Мотор Січ” досягнути рентабельності 6,79%.

Що стосується експортної діяльності підприємства, то перш за все відмітимо той факт, що у 2006 році значно зросли обсяги реалізації продукції на експорт. Темпи приросту експортної продукції склали 19,1% у порівнянні до попереднього періоду. ВАТ “Мотор Січ” має високу експортну орієнтацію виробництва. Аналіз динаміки експортної квоти ВАТ “Мотор Січ” за 2004-2006 роки показує, що протягом даного періоду цей показник зріс на 14,20% — з 49,03% до 55,99%.

Товарна структура експорту характеризується переважанням основної продукції, питома вага якої в загальній величині експорту - 82,2%. Продукція загально технічного призначення складає 12,2% та товари народного споживання - 5,6%. Темпи росту за кожною товарною позицією в 2006 році склали: 113,4; 167,0 та 133,4% відповідно. Отже, найбільше зростання відбулось саме за товарами загально технічного призначення.

Аналіз географії експорту, виявив таку його структуру: найбільша частка припадає на Росію - 54,0%, на країни ближнього зарубіжжя, крім Росії - 6,9%, на країни дальнього зарубіжжя - 39,1%. Однак, як показав аналіз, за 2006 рік зменшилась частка Росії, натомість зросла величина експортних поставок, а відтак і питома вага країн дальнього зарубіжжя.

Відносна ефективність експортної діяльності ВАТ “Мотор Січ” протягом 2004-2006 років знизилась на 0,044— з 0,213 до 0,169.

У 2006 році показник ефективності експорту авіатехніки знизився до 0,187 з 0,227. Хоча, як уже відмічалося раніше трактувати таку ситуацію однозначно як неефективну не варто, оскільки збільшення витрат пов’язано із освоєнням випуску нових видів продукції. Це призвело до зростання витрат в періоді їх освоєння, однак генерує потенціал росту ефективності на наступні періоди.

Аналіз ефективності здійснення ВАТ “Мотор Січ” експортної діяльності по країнам доводить, що найменш вигідним є експорт до країн СНД.

Низькі темпи росту в 91,8% мала ефективність експорту до Росії, що означало зміну цього показника з 0,142 до 0,124. Що стосується ефективності поставок до країн далекого зарубіжжя, то це найбільш вигідний сегмент для експортування продукції. Протягом аналізованого періоду, вони мають найвищі показники ефективності експорту: 0,245 у 2004 році, 0,264 у 2005, 0,161 у 2006.

Шляхами підвищення ефективності експортної діяльності має стати розробка ефективного механізму управління експортом на ВАТ “Мотор Січ” з використанням прийомів і методів випробовуваних міжнародною практикою.

Тому в проектно-рекомендаційній частині зроблено аналіз інноваційних заходів, які б поліпшили показники експортної діяльності підприємства.

Серед таких заходів можна відмітити:

- Оптимізація асортименту експортної продукції підприємства. В дипломній роботі розроблено модель оптимізації асортименту продукції підприємства-експортера за параметром максимізації прибутку від реалізації продукції. При цьому враховуються складні нелінійні залежності як виручки від реалізації, так і собівартості виробництва від обсягу продажу кожного виду продукції. Оптимізація асортименту реалізації продукції може також відбуватися з урахуванням ймовірних ризиків неотримання запланованого прибутку в залежності від обсягів випуску конкретного виду продукції. Наприклад, оптимізувавши асортиментну структуру продукції загально технічного призначення, можна отримати прибуток 126 652 дол. США;

- Впровадження методики визначення ціни на експортну продукцію підприємства. Застосування методу розрахунку всіх витрат, пов’язаних з виробництвом та реалізацією експортної продукції, а також резервів щодо зниження ціни на експортні товари дозволить максимально відшкодувати витрати та підвищити ефективність експортної діяльності ВАТ “Мотор Січ.

- Розширення товарної структури експорту на основі впровадження міні електростанцій. Розширення асортименту за рахунок освоєння нових видів продукції – мініелектростанцій нового покоління на основі придбання ліцензії на технології виготовлення у італійської компанії. Коефіцієнт порівняльної ефективності придбання ліцензії - 1,07. Строк відшкодування витрат на придбання та освоєння ліцензій складе 0,9 року чи 10,8 місяця.

- Організація рекламної кампанії на зовнішніх ринках. Загальні витрати для ВАТ “Мотор Січ” на організацію рекламної компанії складуть 11600 дол. Найбільш ефективним способом поширення реклами в цьому випадку буде банерна рекламу, фінансовий результат якої оцінюється на рівні 42000 дол. при найнижчих витратах.

Реалізація стратегії, що ґрунтується на запропонованих заходах в рекомендаційному розділі, дасть змогу значно поліпшити становище підприємства і його конкурентоспроможність на світових ринках.

Коментар модератора

130 стор. Додатки не передбачені

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення