Курсова робота «Форфейтинг, як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 01.04.2010 10:17 · від Ирина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади форфейтингових операцій як способу кредитування зовнішньоекономічної діяльності 1.1. Сутність форфейтингу 1.2. Спосіб, методи та особливості укладання форфейтингової угоди Розділ 2. Оцінка форфейтингових операцій сп «сперко-україна» 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка форфейтингових операцій підприємства Розділ 3. Шляхи вдосконалення форфейтингу як способу кредитування зео сп «сперко україна» 3.1. Прогнозування потреби в форфейтингу 3.2. Оптимізація процесу залучення та погашення форфейтингових платежів Висновки Список використаних літературних джерел Додатки

Висновок

Аналізуючи вищевикладене можна зробити наступні висновки:

1. Форфейтинг (від фр. forfait — відмова від прав) — це купівля боргу, вираженого у зворотному документі (переказний або простий вексель) у кре-дитора на безповоротній основі.

Це означає, що покупець боргу (форфейтер) бере на себе зобов’язання про відмову (форфейтинг) від свого права на звернення регресивної вимоги до кредитора у разі неможливості отримання боргу з боржника. Тобто поку-пець цих вимог бере на себе комерційні ризики, пов’язані з неплатоспромож-ністю імпортерів, без права регресу цих документів на колишнього власника.

2. Форфейтер не має права подавати будь-які претензії до експортера у разі неплатежу імпортера. Форфейтер бере на себе фактично всі види ризику, а експортер відповідає лише за правові аспекти вимог, наприклад, за відпові-дність товару умовам договору. Купівля зворотного документа здійснюється звичайно зі знижкою.

3. Форфейтинг застосовується: у фінансових операціях — з метою швидкої реалізації довгострокових фінансових зобов’язань; в експортних операціях — для сприяння надходження готівки експортеру, який надав кре-дит зарубіжному покупцеві.

4. Форфейтингова операція — купівля експортних вимог форфейтером (банком або спеціалізованою фінансовою кампанією) з виключенням права регресу на експортера (форфейтиста) у разі несплати.

5. Етапи проведення форфейтингової операції:

Перший етап — підготовка операції.

Експортер визначає:

- вимоги форфейтера до гарантії;

- можливий розмір дисконту до завершення операції з імпортером.

Форфейтер:

- розглядає заявку експортера;

- збирає інформацію про можливу операцію;

- проводить кредитний аналіз;

- визначає тверду ціну.

Другий етап — документальне оформлення операції.

Досягнення попередньої домовленості сторін про укладення форфей-тингової угоди.

Третій етап — підписання угоди.

Експортер:

- готує серію переказних векселів або підписує угоду про прийняття простих векселів від покупця;

- отримує гарантію або аваль на свої векселі.

6. Об’єктом дослідження обрано СП «Сперко Україна» - підприємство, яке створене як підприємство з іноземними інвестиціями за 95% участю іс-панського засновника у формі товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстрованого Замостянським Райвиконкомом рішенням № 310 від 10 січня 1995 року, у новій редакції зі змінами та доповненнями № 201 від 29 жовтня 1997 року.

7. Предметом діяльності товариства є:

- виробництво основних фармацевтичних продуктів;

- оптова торгівля фармацевтичними товарами;

- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;

- забезпечення поставок товару замовникам та ін.

8. На баланс підприємства у 2007 році надійшло основних засобів на суму 1009,7 тис. грн. У 2007 році виробничі запаси зменшилися на 2,4 тис.грн. у порівнянні з 2006 роком. Дебіторська заборгованість за товари, ро-боти, послуги у 2007 році зменшилася на 1,2 тис.грн. у порівнянні з 2006 ро-ком. Щодо іншої поточної дебіторської заборгованості, то її сума у 2007 році зросла і склала 12,1 тис.грн. Сума кредиторської заборгованості підприємст-ва за товари, роботи, послуги у 2007 році зменшилася на 17,3 тис.грн. у порі-внянні з 2006 роком. Дані таблиці показують, що поточні зобов’язання під-приємства в цілому зросли. На протязі 2005-2007 року у статутному капіталі змін не відбувалося і його сума залишалася незмінною – 281,4 тис.грн.

9. Розраховані коефіцієнти свідчать про високий рівень ліквідності, прибутковості, стійкий фінансовий стан товариства та його незалежність від зовнішніх джерел, наявність можливості негайно ліквідувати короткостроко-ву заборгованість.

10. З вищесказаного можна зробити висновок, що форфейтинг є доста-тньо гнучким інструментом міжнародних фінансів. Проте для нього характе-рні декілька обмежень:

- експортер повинен бути згоден продовжити термін кредиту на період від 6 місяців до 10 років і довше;

- експортер повинен бути згоден приймати погашення довга серіями;

- якщо імпортер не є державним агентом або міжнародною компанією, повернення боргу повинне бути безумовно і безвідзивно гарантований бан-ком або державним інститутом, прийнятним для форфейтера.

Коментар модератора

42 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?