Дипломна робота «Бюджетні відносини та їх реформування в Україні», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 29.03.2010 13:49 · від Олег · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Поняття та сутність бюджетних відносин 1.1. Сутність та роль бюджету в соціально–економічних процесах 1.2. Законодавчі та правові норми бюджетних відносин 1.3. Бюджетний устрій в країнах з ринковою економікою Розділ 2. Аналіз бюджетних відносин в Україні 2.1. Аналіз формування бюджетних надходжень 2.2. Використання бюджетних коштів 2.3. Аналіз формування та розміщення коштів місцевих фінансів. Бюджет м. Києва за 2006 р Розділ 3. Недоліки і перспективи розвитку бюджетних відносин в Україні 3.1. Проблеми та перспективи бюджетного процесу 2007 р 3.2. Розвиток концепції реформи системи бюджетних відносин в Україні 3.3. Шляхи розвитку бюджетної системи України Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В результаті виконання дипломної роботи автором були зроблені наступні висновки.

Державний бюджет – ведуча ланка фінансової системи й основна фінансова категорія. У ньому поєднуються головні доходи і витрати держави. Бюджет поєднує основні фінансові категорії (податки, державний кредит, державні витрати) у їхній дії.

Бюджетний процес - це регламентована законодавством діяльність державних органів по складанню, розгляду, затвердженню бюджету, а також складанню, розгляду і затвердженню звіту про його виконання.

Формування бюджетної політики протягом 2006-2007 р.р. відбувалося в умовах зменшення надходжень від приватизації державного майна, незадовільного стану бюджетної дисципліни щодо своєчасної та повної сплати податків і повернення з бюджету сум відшкодування ПДВ, довготривалого очікування податкової реформи, погіршення соціальних проблем та відсутності ефективних структурних реформ у галузях бюджетної сфери. Виходячи з наведених умов, бюджет на 2007 р., поданий Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, характеризувався різким скороченням загального бюджетного ресурсу на соціальну сферу.

Бюджетний процес у частині формування показників міжбюджетних відносин між державним бюджетом і 686 місцевими бюджетами базувався на двох протилежних позиціях: з одного боку, політика уряду в основному спрямовувалася на вирішення поточних цілей та передбачала перекладання ресурсних проблем державного бюджету на місцеві бюджети і посилення розбалансованості місцевих бюджетів за рахунок значного перерозподілу доходних ресурсів місцевих бюджетів, а, з іншого боку, позиція Верховної Ради враховувала зміст Основних напрямів бюджетної політики на 2007 рік і полягала у пріоритетності поступового поліпшення фінансового стану місцевих бюджетів та фінансового забезпечення мінімального рівня надання бюджетних послуг через збільшення обсягів міжбюджетних трансфертів.

Разом з тим, окрім економічних проблем, на складності цьогорічного бюджетного процесу позначилися і політичні події: вибори нового складу парламенту, призначення нового прем'єр-міністра і нового складу уряду та довготривале формування дієздатної "більшості" в парламенті.

Наразі необхідно здійснити додаткові заходи по істотному реформуванню бюджетного процесу. Проводячи політику фіскальної децентралізації, слід брати до уваги численні чинники економічного розвитку, серед яких особливості державної політичної системи та історично сформованих взаємовідносин між її різними ланками. Зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування - актуальне завдання політики децентралізації державних фінансів України.

Доцільно визначити стратегію щодо бюджетної політики та її пріоритети на перспективу. Ринкові умови вимагають застосування новітніх методів бюджетного прогнозування. Необхідно прийняти рішення щодо запровадження довгострокового бюджетного планування (на 5 років) із щорічним його уточненням на сесії Верховної Ради України при схваленні Державного бюджету України на відповідний рік. Такі законодавчі засади сприятимуть послідовності у суспільному виборі та прийнятті ефективних бюджетних рішень при затвердженні Державного бюджету України та Державної програми соціально-економічного розвитку на плановий рік та середньострокову перспективу.

Нестабільність фінансової бази місцевого самоврядування призводить до проблеми бюджетного вирівнювання, яка за таких умов продовжує загострюватись. При збільшенні диспропорцій у територіальному розміщенні податкової бази центральній владі все важче здійснювати бюджетне вирівнювання для забезпечення єдиного стандарту послуг, які надаються за рахунок бюджету на всій території України. Щоб місцеве самоврядування в Україні не виявилося тільки задекларованим необхідно здійснити рішучі практичні кроки на шляхи реформування фінансового забезпечення цього інституту влади. В першу чергу варто зосередити увагу на ефективному перерозподілі бюджетних функцій між державою і місцевим самоврядуванням на користь останнього через розширення фінансової компетенції місцевого самоврядування. Одним з методів регулювання міжбюджетних відносин є міжбюджетні трансферти. Розподіл трансфертів відбувається на основі формульних розрахунків. Важливою властивістю надання трансфертів на основі формульного підходу є те, що вони не залежать від рівня фактичного виконання доходів і видатків місцевого бюджету. Використання формульного методу дає змогу уникнути впливу політичних та суб’єктивних чинників при розрахунку трансфертів. Формульна система трансфертів дає впевненість місцевій владі, що ставлення до місцевого самоврядування однакове для всіх, без будь-яких преференцій. Біля 1/3 доходної частини місцевих бюджетів України формується за рахунок трансферів з державного бюджету. Трансферти становлять значну частину доходів місцевих бюджетів, що свідчить про високу залежність бюджетів місцевого самоврядування від держави. Існуючий механізм фінансування істотно обмежує самостійність місцевих органів влади в управлінні адміністративним районом. Фінансова політика є дуже нестабільною, що зумовлено нечітким розподілом завдань та доходів між рівнями влади, а тому вимагає реформування, з метою надання місцевим органам влади реальних шансів, на розвиток, забезпечення відповідної територіальної одиниці фінансовими коштами, достатніми для виконання її завдань. Для розв’язання даних проблем доцільно використати зарубіжний досвід реалізації теорій бюджетного федералізму. У західних країнах бюджетний федералізм має регулюючий характер, дає змогу оптимально збалансувати необхідні потреби з фінансовими можливостями. Усі механізми сучасного бюджетного федералізму спрямовані на заохочення до активного прагнення до самодостатності, нарощування фінансово-економічного потенціалу. Це надзвичайно актуально для України, адже місцевим бюджетам необхідно змінити «споживацьку психологію», збільшувати власну доходну базу, як за рахунок податкових надходжень, зокрема, запровадження податку на нерухомість, так і неподаткових.

Чинній в Україні системі фінансових органів, яку можна вважати відповідною існуючому рівневі управлінських органів, бракує сучасного методичного та технологічного інструментарію виконання регулюючих дій.

Враховуючи вищезазначене, необхідно побудувати нову модель формування та використання фінансових ресурсів місцевими органами влади, яка б базувалась на новому підході до визначення відповідальності за вирішення тих чи інших функцій управління в адміністративному районі чи області.

В даний час в Україні не існує єдиної загальноприйнятої методики оцінки податкового потенціалу місцевих бюджетів (міст, районів) через відсутність методології й інструментарію, що вимірює валовий внутрішній продукт.

В Україні реформа фінансового контролю як елементу фінансового управління відстає від реформи міжбюджетних відносин. Сучасна система міжбюджетних відносин в Україні потребує розроблення чітких критеріїв оцінки виконання функцій із здійснення контролю за цільовим й ефективним використанням бюджетних коштів як державного, так і місцевих бюджетів. Зволікання у цьому процесі може призвести до погіршення стану фінансово - бюджетної дисципліни у державі та загострення ситуації з невідповідністю системи управління місцевими бюджетами та міжбюджетних відносин системі внутрішнього фінансового контролю. Реалізація положень Закону України «Про місцеве самоврядування» зумовлює появу в Україні принципово нових суб’єктів фінансового контролю, якими стають органи місцевого самоврядування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали