Курсова робота «Капітал і виробничі фонди підприємства», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.12.2006 13:10 · від alika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування капіталу і виробничих фондів 1.1. Сутність і види капіталу 1.2. Оцінка, класифікація та структура основних фондів 1.3. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів 1.4. Структура, нормування та використання оборотних фондів підприємства Розділ 2. Аналіз капіталу і виробничих фондів ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз капіталу і виробничих фондів підприємства Розділ 3. Шляхи удосконалення управління структурою капіталу та ефективного відтворення і використання основних фондів Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

Для забезпечення нормального процесу фінансування підприємницьких структур незалежно від їх форм власності й організаційно-правового статусу виникає значна потреба у фінансовому капіталі.

Взагалі, капітал — економічна категорія, відома задовго до його зародження, отримала новий зміст в умовах переходу країни до ринкових відносин. Капітал, що є головною економічною базою створення та розвитку підприємства, в процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників та персоналу.

Вихідним моментом у процесі наукового дослідження фінансового капіталу підприємств як економічної категорії має бути визначення поняття “фінансовий капітал підприємства”. Формулювання цього поняття не розкриває цілком природи й основних характеристик цієї категорії, але дає змогу відокремити фінансовий капітал від інших понять, пов’язаних із багатогранною економічною категорією “капітал”.

Отже, фінансовий капітал підприємства як економічна категорія існує об’єктивно і його природа визначається не суспільно-економічною формацією або типом економічної системи держави, а реальним процесом формування підприємницьких структур і механізмом здійснення фінансування їхньої діяльності. Тому фінансовий капітал підприємств формується і використовується суб’єктами господарювання в будь-якій економічній системі відповідно до стратегічних і тактичних цільових настанов цієї системи.

Фінансовий капітал, в залежності від джерел залучення, поділяється на власний та позиковий, які в свою чергу мають свої особливості, переваги та недоліки, що здійснюють певний вплив на процес функціонування підприємства.

Під структурою капіталу розуміють співвідношення власних та позикових коштів, які підприємство використовує в процесі своєї господарської діяльності

Виготовлення продукції (виконання робота, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим змістом складають виробничі фонди підприємства.

Просте і розширене відтворення основних виробничих фондів відбувається у безперервному процесі здійснення взаємозв'язаних різних його форм — ремонту, модернізації та заміни окремих елементів засобів праці; технічного переозброєння, реконструкції і розширення діючих цехів, виробництв і підприємств в цілому, а також спорудження нових аналогічних виробничих об'єктів. При цьому необхідною передумовою нормального перебігу

Основні фонди протягом свого тривалого функціонування зазнають фізичного (матеріального) і економічного спрацювання, а також техніко-економічного старіння.

Під фізичним (матеріальним) спрацюванням основних виробничих фондів розуміють явище втрачання ними своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей, тобто споживної вартості, що призводить до поступового зменшення їх реальної вартості — економічного спрацювання. На швидкість і розміри фізичного спрацювання основних фондів впливають їх надійність та довговічність, рівень екстенсивного і інтенсивного використання, особливості технологічних процесів, якість технічного догляду і ремонтного обслуговування, кваліфікація робітників та інші організаційно-технічні фактори.

Фізичне спрацювання будь-якого знаряддя праці (машини, устаткування) можна поділити умовно на дві частини - одну його частину періодично усувають шляхом проведення ремонтів, а другу таким чином усунути неможливо. З часом воно поступово накопичується і зумовлює такий технічний стан того або іншого засобу праці, коли подальше використання його у виробництві стає неможливим, тобто настає момент повного фізичного спрацювання, яке вимагає заміни такого знаряддя праці новим екземпляром аналогічного призначення. У зв'язку з цим виокремлюють усувне (тимчасове) та неусувне (постійно нагромаджуване) фізичне спрацювання основних фондів.

Ступінь фізичного спрацювання окремої одиниці засобів праці можна визначити двома розрахунковими методами: 1) за строком її експлуатації (шляхом зіставлення фактичної і нормативної величин з урахуванням ліквідаційної вартості); 2) за даними обстеження технічного стану відносної величини економічного спрацювання, тобто відношення їх вартості, перенесеної на вартість виготовлюваної продукції, до загальної балансової вартості.

Техніко-економічне старіння основних фондів — це процес знецінення діючих засобів праці до настання повного фізичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу. Воно характеризується втрачанням засобами праці своєї споживної вартості внаслідок удосконалення застосовуваних та створення нових засобів виробництва, впровадження принципово нової технології, старіння вироблюваної продукції. Старіння властиве перш за все знаряддям праці та транспортним засобам, зв'язане з реальними економічними збитками для підприємств, що експлуатують застарілу техніку.

В даній курсові роботі було проаналізовано капітал і виробничі фонди на прикладі ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі». Отже, сума статутного капіталу, іншого додаткового та резервного капіталу підприємства залишилася в 2004р. незмінною і становить відповідно 3951,4 тис. грн., 207,4 тис, грн. та 233,9 тис. грн. Пайового, додаткового вкладеного та неоплаченого капіталу ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» не має.

Сума нерозподіленого прибутку зменшилася на 591,7 тис. грн. (або на 19,8%), а вилученого капіталу на даному підприємстві в 2004р. не було, хоча в 2003р. його сума становила 200,3 тис. грн.Таким чином, спостерігаємо зменшення власного капіталу в 2004р. на 391,4 тис. грн. (-5,45 %), що негативно впливає на роботу підприємства.

Щодо позичкового капіталу, то необхідно зазначити, що довгострокових зобов’язань підприємство не має. Сума короткострокових кредитів банків на ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» збільшилися на 1667,0 тис. грн. (або на 102,7%). Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилась на 211,3 тис. грн. (на 7,07%). Загальна сума поточних зобов’язань підприємства збільшилася на 1820,3 тис. грн. (35,8%): з 5080,8 тис. грн. в 2003р. до 6901,1 тис. грн. 2004р., що оцінюється негативно.

Хоча розмір статутного капіталу підприємства в 2004р. не змінився, зменшилася його питома вага на 3,3%, і становить 28,9% (в 2003р. – 32,2%).

Також в 2004р. зменшилася питома вага іншого додаткового капіталу підприємства, при його однаковому як в 2004р., так і в 2003р. розмірі, на 0,2%, і становить 1,5% (в 2003р. – 1,7%), та резервного капіталу – на 0,2%, і становить 1,7% (в 20043р. – 1,9%).

Питома вага нерозподіленого прибутку також зменшилась на 6,8%, і становить 17,5% (в 2003р. – 24,3%)

Найбільшу питому вагу серед позичкового капіталу ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» мають короткострокові кредити банків (24,0%), що на 10,8% більше, ніж в минулому році (13,2%).

Найменшу питому вагу в позичковому капіталу мають поточні зобов’язання підприємства (в сумі становлять 1,84%), що на 0,36% менше, ніж в минулому році (в сумі 2,2%).

Питома вага кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в 2004р. зменшилася на 4,0%, і становить 20,3% (в 2003р. – 24,3%).

Щодо виробничих фондів підприємства, то орендованих основних засобів підприємство не має, відповідно сума власних основних засобів співпадає із загальною їх сумою і становить в 2004р. 7716,5 тис. грн., що на 20816 тис. грн. більше, ніж в минулому 2003 р. (5634,9 тис. грн.).

Необхідно зазначити, що в 2003р. 99,9% загальної суми основних засобів припадає на засоби виробничого призначення (5634,9 тис. грн.), і лише 0,1% (0,1 тис. грн.) – на засоби невиробничого призначення. В 2004р. всі основні засоби підприємства були виробничого призначення.

Оптимізація структури капіталу ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» здійснюється різними методами, основними з яких є:

1. Метод оптимізації структури капіталу за критерієм політики фінансування активів. Цей метод заснований на диференційованому виборі джерел фінансування різних складових частин активів підприємства. У цих цілях, всі активи підприємства поділяються на три групи:

а) необоротні активи;

б) постійна частина оборотних активів (незмінна частина їхнього розміру, що не залежить від сезонних та інших циклічних особливостей виробничо-комерційної діяльності);

в) змінна частина оборотних активів (яка варіює їхною частиною, обумовлена сезонним або іншим циклічним зростанням обсягу виробничо-комерційної діяльності).

2. Метод оптимізації структури капіталу за критерієм його вартості.

Вартість капіталу диференціюється, залежно від джерел його формування. У процесі оптимізації структури капіталу за цим критерієм виходять із можливостей мінімізації середньозваженої вартості капіталу.

3. Метод оптимізації структури капіталу за критерієм ефекту фінансового левериджу. Цей ефект полягає в підвищенні рентабельності власного капіталу, при збільшенні питомої ваги позикового капіталу в загальній його сумі до певних меж.

Гранична частка позикового капіталу, що забезпечує максимальний рівень ефекту фінансового левериджу, буде характеризувати оптимізацію структури використовуваного капіталу за цим критерієм.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення