Курсова робота «Фінансовий контролінг та його застосування на підприємстві», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.12.2006 13:09 · від alika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи фінансового контролінгу як основної форми фінансового контролю на підприємстві 1.1. Сутність та необхідність фінансового контролінгу 1.2. Особливості стратегічного фінансового контролінгу 1.3. Оперативний фінансовий контролінг 1.4. Інформаційне забезпечення контролінгу 1.5. Координація як центральна функція контролінгу Розділ 2. Здійснення фінансового контролю на ват «сузір’я 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Сузір’я 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Сузір’я 2.3. Аналіз результатів діяльності підприємства Розділ 3. Фінансовий контроль у ват „сузір’я” та шляхи його удосконалення 3.1. Здійснення фінансового контролю на підприємстві ВАТ «Сузір’я 3.2. Удосконалення фінансового контролю на підприємстві Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Отже, фінансовий контроль — це важлива функція управління фінансами. З одного боку, він є засобом поєднання функцій фінансового планування і прогнозування, фінансового обліку та статистики, з іншого — передумовою здійснення функцій фінансового аналізу та регулювання. Це дозволяє фінансовому контролю відігравати інтегруючу роль, недооцінка якої значно знижує ефективність управління фінансами.

Фінансовий контроль слід розглядати як багатоаспектну систему спостереження і перевірки законності, доцільності, раціональності процесів формування і використання фінансових ресурсів на всіх рівнях управління для оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень і досягнення на цій основі економічного зростання.

Характерним для фінансового контролю як системи є його динамізм. Фінансовий контроль знаходиться в процесі постійного розвитку і вдосконалення. Зміст фінансового контролю, його спрямованість змінюються залежно від рівня розвитку суспільства. Так, розширення господарських прав підприємств, їх самостійності у здійсненні фінансової діяльності, поява різних організаційно-правових форм підприємництва значно збагачують зміст фінансового контролю, зумовлюють швидкий розвиток такого його виду, як незалежний фінансовий контроль. Із впровадженням комп'ютерної техніки з'являються такі нові його види, як дистанційний контроль, комп'ютерний, робото-технічний контроль тощо. Разом з тим фінансовий контроль як система зберігає в певних межах свою внутрішню структуру, властиві йому форми і методи незалежно від оточуючого середовища.

Організація технології контрольного процесу на підприємстві ВАТ „Сузір’я” - це створення організаційних передумов для оптимізації виконання контрольних процедур. Для цього застосовують різні прийоми, які на кожному етапі контрольного процесу становлять цілий комплекс.

Організацію фінансового контролю на підприємстві забезпечує контролер, який, в процесі виконання своїх функцій, використовує велику кількість методів. Поряд з окремими загальнометодологічними та загальноекономічними методами, використовуються специфічні. До перших методів належать такі, як спостереження, порівняння, групування, аналіз, трендовий аналіз, синтез, систематизація, прогнозування. До основних специфічних методів контролінгу належать: аналіз точки беззбитковості; бенчмаркінг; вартісний аналіз; портфельний аналіз; SWOT-аналіз (аналіз сильних і слабких місць); АВС-аналіз; XYZ-аналіз; методи фінансового прогнозування (експертні, екстраполяції тощо).

Важливим завданням контролінгу (управлінського обліку) є калькуляція ціни, планування прибутку підприємства та асортименту продукції. Дійовим інструментом виконання цього завдання є розрахунок точки беззбитковості та необхідної суми покриття. Цей метод контролінгу зводиться до визначення мінімального обсягу реалізації продукції (за стабільних умовно постійних витрат), за якого підприємство може, з одного боку, забезпечити беззбиткову операційну діяльність у плановому періоді, з іншого — створити умови для самофінансування підприємства.

Важливим інструментом аналізу конкурентоспроможності ВАТ «Сузір’я» є бенчмаркінг. Окрім цього, на ВАТ «Сузір’я» проводитися вартісний аналіз — це метод контролінгу, що полягає в дослідженні функціональних характеристик продукції, яка виробляється, на предмет еквівалентності їх вартості та корисності. Отже, в центрі уваги вартісного аналізу перебувають функціональні та вартісні параметри продукції (робіт, послуг), саме тому цей вид аналізу позначають також як функціонально-вартісний. У ході аналізу здійснюється класифікація функцій продукту у розрізі функціональних класів: головні, додаткові та непотрібні. На основі цього розробляються пропозиції щодо мінімізації затрат на виконання кожної функції, а також щодо анулювання другорядних функцій, які потребують значних затрат.

Одним із важливих методів стратегічного контролінгу на підприємстві ВАТ «Сузір’я» є так званий аналіз сильних (Strength) і слабких (Failure) місць, а також наявних шансів (Opportunity) і ризиків (Threat). В економічній літературі цей вид аналізу позначається також як SWOT-аналіз (SWOT-analysis). Даний вид аналізу може здійснюватися стосовно всього підприємства, його структурних підрозділів, а також у розрізі окремих видів продукції. На основі результатів аналізу ендогенного середовища розробляються рекомендації щодо: усунення наявних слабких місць; ефективного використання існуючого потенціалу (сильних сторін).

З метою швидкої ідентифікації фінансової кризи, виявлення причин, що її зумовлюють, та розробки антикризових заходів на підприємстві доцільно впроваджувати систему раннього попередження та реагування (СРПР). Система раннього попередження та реагування – це особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики, які можуть насуватися на підприємство як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища. СРПР розглядається як один з важливих інструментів системи контролінгу.

В процесі дослідження було розглянуто основні показники фінансової діяльності ВАТ «Сузір’я», а також здійснено діагностику банкрутства, за допомогою різноманітних методів (дво- і п’ятифакторна модель Альтмана, модель Спрінгейта, коефіцієнт Бівера). Результати діагностики показали, що підприємство знаходиться на межі банкрутства. Таким чином, керівництву необхідно застосувати термінові заходи дощо відновлення та підвищення ефективності діяльності ВАТ «Сузір’я».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення