Дипломна робота «Управління оборотним капіталом підприємства», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 26.03.2010 23:38 · від applicant · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 Розділ 1. Капітал як матеріальна основа розвитку підприємства 1.1. Зміст поняття „капітал” та еволюція поглядів на його природу 9 1.2. Сутність оборотного капіталу 23 1.3. Моделі управління оборотним капіталом підприємства 26 1.4. Методика аналізу оборотного капіталу 35 Висновки до розділу 1 49 Розділ 2. Аналіз використання оборотного капіталу тов „шевченко” 2.1. Діагностика підприємства ТОВ „Шевченко” за допомогою балансу 51 2.2. Аналіз оборотного капіталу підприємства ТОВ „Шевченко” 66 2.3. Оцінка фінансового стану підприємства ТОВ „Шевченко” 79 Висновки до розділу 2 86 Розділ 3. Напрями ефективного управління оборотним капіталом підприємства 3.1. Шляхи покращення ефективності управління оборотним капіталом підприємства 89 3.2. Інвестування як один із методів ефективного використання оборотних коштів підприємства 103 Висновки до розділу 3 125 Висновки 128 Список використаних джерел 131

Висновок

Основною метою аналізу будь якого аспекту фінансово-господарської діяльності підприємства є виявлення негативних для його фінансового стану тенденцій. Пошук резервів підвищення ефективності діяльності, обґрунтування прийняття управлінських рішень, моніторинг різних аспектів діяльності підприємства, доцільність нововведень. Результати аналізу є тим підґрунтям, на основі якого формується політика підприємства, розробляється сукупність заходів, відбираються відповідні механізми, необхідні для реалізації поставленої мети.

Фінансове становище будь-якого підприємства залежить від стану та ефективності використання його оборотного капіталу.

Оборотний капітал підприємства – це грошові кошти і мобільні активи, що перетворюються у грошові кошти протягом одного виробничого циклу та забезпечують непереривність процесу виробництва і обігу та отримання прибутку.

Для проведення аналізу ми використовували фінансову звітність сільськогосподарського підприємства ТОВ „Шевченко” за 2004-2007 рр.

Аналізуючи найбільш мобільну частину капіталу підприємства – оборотні активи, ми можемо спостерігати їх ріст в звітному періоді (2007 р.) на 84,5% в порівнянні з базовим періодом (2004 р.), що може характеризувати розширення ділової активності підприємства. При цьому негативним являється той факт, що в 2007 р. в сумі основну питому вагу структури оборотних активів (33,6 %) займає дебіторська заборгованість, що характеризується низьким рівнем ліквідності. Тобто для її перетворення у грошові кошти потрібен певний час.

Оборотний капітал (або чистий оборотний капітал) являється основним показником фінансово-економічного становища підприємства. На підприємстві ТОВ „Шевченко” чистий оборотний капітал в базовому періоді становив 127,35 тис.грн., а в звітному періоді – 142,80 тис.грн. Ріст даного показника означає збільшення суми оборотних коштів, що залишиться після сплати підприємством рахунків за поточними зобов’язаннями.

Серед низки показників ефективності діяльності господарюючого суб’єкта в умовах ринку важливе місце посідають показники ефективності використання капіталу, які відбивають швидкість (прискорення або уповільнення) руху капіталу та його віддачу.

Аналізуючи оборотність оборотного капіталу ТОВ „Шевченко”, ми можемо спостерігати зменшення його тривалості обороту в звітному періоді на 40 днів.. Дані результати аналізу свідчать про збільшення ефективності використання оборотного капіталу.

Оцінюючи фінансовий стан підприємства в короткостроковій перспективі за допомогою аналізу ліквідності балансу, ми можемо сказати, що баланс не являється ліквідним. Про це свідчить недостача на початку періоду найбільш ліквідних активів у сумі 78,13 тис.грн. для покриття найбільш строкових зобов’язань.

Аналіз ліквідності за допомогою коефіцієнтів показав, що в базовому періоді підприємство може погасити 41 % короткострокових зобов’язань за рахунок готівкових грошей, а в звітному лише 26%. Це означає, що для погашення поточних зобов’язань йому необхідно буде залучити всі оборотні активи для реалізації яких буде потрібен час, так як серед даних активів знаходяться швидко та повільно реалізуючі активи.

Наслідками такого низького рівня ліквідності є неспроможність підприємства сплатити свої поточні борги і зобов’язання, що веде, в свою чергу, до обов’язкового продажу довгострокових фінансових вкладень і активів, і в найгіршому випадку – до зниження дохідності, неплатежів і банкрутства.

Аналізуючи стабільність діяльності підприємства з позиції довгострокової перспективи та визначаючи тип фінансової стійкості підприємства ми визначили, що підприємство має нестійкий фінансовий стан.

В зв’язку з цим керівництву підприємства необхідно спрамувати дії на обґрунтоване зменшення запасів і витрат, поповнення власних оборотних коштів і прискорення обертання капіталу в поточних активах.

Для вирішення проблем, що постали перед підприємством, було запропоновано використати нову форму управління дебіторською заборгованістю, а саме облік векселів, виданих покупцями продукції. А також для зменшення запасів необхідно реалізувати частину виробничих запасів та готову продукцію.

Для підвищення ефективності використання отриманих від реалізації грошових коштів було запропоновано два шляхи: погашення поточних зобов’язань та інвестиційний проект.

При використанні грошових коштів для погашення поточних зобов’язань підприємство зможе збільшити суму чистого оборотного капіталу, зменшити тривалість оборотності загального та оборотного капіталу, підвищити рівень ліквідності, та саме головне досягти абсолютно стійкого фінансового стану, тобто підприємство не буде залежити від зовнішніх кредиторів. Приведений метод досить ефективний, адже покращаться основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства.

Проаналізувавши результати інвестиційного проекту, ми можемо зробити висновок, що проект являється ефективним і керівництву підприємства ТОВ „Шевченко” слід прийняти його до розгляду. Адже при сприятливих умовах проект підприємство може отримати дохід 71%, що значно більше заданій нормі (16%); кожна інвестована одиниця грошей приносить 1,81 грн. доходу; при заданій нормі дисконту 16% чистий дисконтований дохід становить 216 631,2 грн. і даний проект окупиться за 1 рік 281.

Отже, керівництву підприємства ТОВ„Шевченко” необхідно вирішити який із напрямків ефективного використання оборотного капіталом слід обрати.

Коментар модератора

Робота не містить додатків, вихідні дані в тексті роботи

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення