Курсова робота «Управління формуванням капіталовкладень підприємств», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.12.2006 13:04 · від alika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти управління джерелами фінансування капіталовкладень 1.1. Сутність, види і форми капіталовкладень підприємства 1.2. Особливості управління джерелами фінансування капіталовкладень 1.3. Порядок фінансування і кредитування капіталовкладень підприємства Розділ 2. Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності тов «рембудсервіс 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Рембудсервіс 2.2. Аналіз фінансового стану ТОВ «Рембудсервіс 2.3. Аналіз капіталовкладень та джерел їх фінансування Розділ 3. Шляхи покращення управління джерелами фінансування капіталовкладень тов «рембудсервіс» Висновки Список використаної літератури

Висновок

Однією з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, що роблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері.

Капітальні вкладення - це кошти, що направляються на розширене відтворення основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури підприємства. Вони складаються із затрат на реконструкцію, розширення, технічне переоснащення діючих та спорудження нових підприємств, заміни основних фондів, що вибули, новими.

До складу капітальних вкладень входять:

1. Вартість будівельно-монтажних робіт (підготовка території під забудову, саме будівництво будівель і зведення споруд, монтаж обладнання).

2. Вартість технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного устаткування, інструментів та інвентарю, які включаються до складу основних фондів.

3. Витрати на проектно-пошукові роботи, вартість земельних ділянок, витрати на технічний нагляд, підготовку експлуатаційних кадрів, вартість придбаних ліцензій і патентів, інші витрати, пов'язані із підготовкою до будівництва та експлуатації об'єкта.

Капіталовкладення забезпечують динамічний розвиток підприємства і дозволяють вирішувати такі задачі, як розширення власної підприємницької діяльності за рахунок нагромадження фінансових і матеріальних ресурсів; придбання нових підприємств; диверсифікованість діяльності внаслідок освоєння нових областей бізнесу. Оцінка ефективності інвестиційних проектів є одним з найбільш важливих етапів у процесі управління реальними інвестиціями; від того, наскільки якісно виконана така оцінка, залежить правильність ухвалення остаточного рішення про прийнятність конкретного інвестиційного проекту для підприємницької фірми.

Цінність результатів оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів залежить, по-перше, від повноти і вірогідності вихідних даних і, по-друге, від коректності методів, використовуваних при їхній обробці й аналізі.

В даній роботі, на прикладі реального інвестування, проілюстрований процес прийняття рішення щодо вкладання коштів у оновлення старого і придбання нового обладнання ТОВ «Рембудсервіс». Вказане підприємство реалізує інвестиційний проект, що вимагає 200 тис. грн. капітальних вкладень. Інвестиційний проект являє собою заміну устаткування і придбання нової лінії по виготовленню поліетиленової плівки.

Тож було проведено оцінку того, наскільки прийнятний даний проект для підприємства.

У результаті обчислень і виходячи з побудованого графіка (рис. 2.1.), ВНП даного проекту дорівнює 14%. Це вище норми дисконтування, що означає прийнятність даного проекту за цим критерієм.

Оскільки реалізація інвестиційних проектів пов'язана із певним ризиком, тобто невпевненістю у результатах вкладання інвестиційних ресурсів, підприємству ТОВ «Рембудсервіс» необхідно розробити правильну систему заходів протидії можливим ризикам. Перш за все, необхідно чітко розмежувати інвестиційні проекти з більш високим і низьким ступенем ризику, вивчити доцільність участі в проектах з підвищеним ризиком, передбачити заходи для захисту від можливих втрат.

Для кількісного оцінювання рівня ризику, даному підприємству слід використовувати принцип визначення можливих змін показників ефективності проекту в умовах тих чи інших несприятливих для інвестицій подій. Таким показником може бути рівень середньоквадратичного відхилення або коефіцієнт варіації. Для обчислення можливих варіантів дохідності проекту, залежно від різних обставин, використовують такі підходи: а) аналіз чутливості проекту до змін окремих факторів, які впливають на дохідність. До таких факторів належать ціна реалізації, собівартість, обсяг виробництва, вартість обладнання тощо. Оцінюється значення впливу цих факторів на загальну прибутковість проекту і відповідно до результатів вживаються заходи щодо грунтовнішої проробки інвестиційних планів та зниження ризикованості, пов’язаної з виявленими факторами; б) аналіз прогнозних сценаріїв розвитку загальноекономічних умов та здійснення самого інвестпроекту. Обчислення здійснюється за трьома варіантами: базовий розрахунок за середніх, найбільш вірогідних умов; оптимістичний варіант за найкращого перебігу подій за всіма факторами, що впливають на дохідність проекту; песимістичний варіант, в який закладаються найгірші можливі ситуації у країні й на конкретному ринку; в) метод статистичних випробувань, суть якого полягає в тому, що за допомогою електронно-обчислювальної техніки, прораховується багато варіантів дохідності проекту, залежно від показників-факторів у заданих діапазонах їхніх змін. В результаті, одержуються середні показники і статистичні характеристики їхньої варіації та розподілу для подальшого аналізу найважливіших для дохідності проекту показників та рівень ризикованості проекту за різними напрямами.

Для оцінки ризику інвестицій і прийняття інвестиційного рішення ТОВ «Рембудсервіс» необхідно використовувати два основні методи:

3. Аналіз та оцінка чутливості інвестиційного проекту. Цей метод дозволяє дати відповідь на питання, який вплив на показники ефективності проекту має зміна в певних межах окремого параметру ризику.

4. Аналіз та оцінка інвестиційного проекту з допомогою інвестиційного моделювання (корпоративної імітаційної моделі). Цей метод дозволяє визначити ефективність інвестиційних проектів з одночасним врахуванням ризиків спричинених такими факторами як високий рівень інфляції, структурної зміни в ціноутворенні, проблеми взаємних платежів і т.п.

Розглядаючи ризик окремих інвестиційних проектів потрібно брати до уваги не лише їх індивідуальний ризик, але й і вплив на ризик фірми в цілому. Аналізуючи проблему ризику пов'язаного з інвестиційними процесами на діючих підставах слід звернути увагу на проблему ефективності інвестиційного портфелю

Для зниження ступеня ризику інвестиційних проектів, дане підприємство має використовувати такі методи: 1) страхування - як засіб захисту інвестицій, порядок здійснення страхової діяльності регулюється законодавчими актами; розрізняють майнове страхування (обладнання, вантажів, будівельних матеріалів) та страхування від нещасних випадків; 2) розподіл ризиків, який полягає в тому, що суб'єкти інвестування розподіляють між собою ризик пропорційно вкладенням в інвестиційний проект; 3) створення резерву коштів на покриття непередбачених витрат; встановлюється співвідношення між потенційними ризиками інвестиційного проекту та розміром видатків на подолання можливих перешкод його реалізації; важливо правильно оцінити суму необхідного резерву, який може використовуватись для фінансування робіт, раніше не передбачених проектом, компенсації додаткових накладних витрат, витрат на оплату праці тощо; 4) розсіювання ризику; цей метод допускає одночасне інвестування декількох проектів, які відрізняються між собою, в основному, періодом надходження на підприємство грошових потоків (найближчим часом, у віддаленій перспективі).

Основними чинниками підвищення ефективності виробничих інвестицій ТОВ «Рембудсервіс» є: вдосконалення технологічної структури капіталовкладень; поліпшення відтворювальної структури виробничих інвестицій; вдосконалення механізму підготовки проектної документації та кошторисів будівельно-монтажних робіт; скорочення тривалості інвестиційного циклу; впровадження економічних методів управління інвестиційними процесами на підприємстві.

Необхідною умовою підвищення ефективності інвестиційної діяльності ТОВ «Рембудсервіс» є розробка його інвестиційної стратегії.

Процес її розробки включає: формування напрямів інвестиційної діяльності, системи довгострокових цілей; вибір найефективніших шляхів досягнення поставлених цілей.

Формування інвестиційної стратегії підприємства ТОВ «Рембудсервіс» повинне складатися з таких етапів:

1) Визначення часових горизонтів формування інвестиційної стратегії, які залежать від галузевої приналежності підприємства, прогнозованого розвитку економіки в цілому та інвестиційного клімату, зокрема.

2) Визначення стратегічних цілей інвестиційної діяльності, які можуть полягати у забезпеченні приросту капіталу, зростанні рівня прибутковості інвестицій, зміни технологічної та відтворювальної структури капітальних вкладень, зміни співвідношення між фінансовими та реальними інвестиціями.

3) Вибір найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності, які повинні перебувати в тісному взаємозв'язку із загальною стратегією підприємства (місією, загальними стратегічними цілями) і визначати цілі та принципи розподілу інвестиційних ресурсів на визначений період.

4) Оцінка розробленої інвестиційної стратегії, основними критеріями якої можуть виступати: збалансованість самої інвестиційної стратегії; узгодженість інвестиційної стратегії із загальною стратегією розвитку підприємства та зовнішнім середовищем його функціонування; відповідність ресурсного потенціалу підприємства сформованій інвестиційній стратегії; прийнятність рівня ризику; одержані внаслідок реалізації інвестиційної стратегії економічні результати.

Виникає потреба у використанні адаптованої до ринкових умов господарювання методики оцінки економічної ефективності капіталовкладень. Тим більше, що такі методики широко використовуються за кордоном і їх використання є просто необхідним з точки зору оцінки доцільності залучення іноземного капіталу та пристосування вітчизняної практики цієї оцінки до зовнішньоекономічних вимог.

Система оцінки економічної ефективності виробничих інвестицій повинна базуватись на таких принципах: повернення інвестованих коштів має оцінюватись на основі величини грошового потоку; приведення до теперішньої вартості як суми інвестицій, так і грошового потоку; для оцінки різних інвестиційних проектів, слід використовувати диференційовану дисконтну ставку (ставка відсотка), причому вона повинна змінюватись залежно від мети цієї оцінки.

 

Однією з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, що роблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері.

Капітальні вкладення - це кошти, що направляються на розширене відтворення основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури підприємства. Вони складаються із затрат на реконструкцію, розширення, технічне переоснащення діючих та спорудження нових підприємств, заміни основних фондів, що вибули, новими.

До складу капітальних вкладень входять:

1. Вартість будівельно-монтажних робіт (підготовка території під забудову, саме будівництво будівель і зведення споруд, монтаж обладнання).

2. Вартість технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного устаткування, інструментів та інвентарю, які включаються до складу основних фондів.

3. Витрати на проектно-пошукові роботи, вартість земельних ділянок, витрати на технічний нагляд, підготовку експлуатаційних кадрів, вартість придбаних ліцензій і патентів, інші витрати, пов'язані із підготовкою до будівництва та експлуатації об'єкта.

Капіталовкладення забезпечують динамічний розвиток підприємства і дозволяють вирішувати такі задачі, як розширення власної підприємницької діяльності за рахунок нагромадження фінансових і матеріальних ресурсів; придбання нових підприємств; диверсифікованість діяльності внаслідок освоєння нових областей бізнесу. Оцінка ефективності інвестиційних проектів є одним з найбільш важливих етапів у процесі управління реальними інвестиціями; від того, наскільки якісно виконана така оцінка, залежить правильність ухвалення остаточного рішення про прийнятність конкретного інвестиційного проекту для підприємницької фірми.

Цінність результатів оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів залежить, по-перше, від повноти і вірогідності вихідних даних і, по-друге, від коректності методів, використовуваних при їхній обробці й аналізі.

В даній роботі, на прикладі реального інвестування, проілюстрований процес прийняття рішення щодо вкладання коштів у оновлення старого і придбання нового обладнання ТОВ «Рембудсервіс». Вказане підприємство реалізує інвестиційний проект, що вимагає 200 тис. грн. капітальних вкладень. Інвестиційний проект являє собою заміну устаткування і придбання нової лінії по виготовленню поліетиленової плівки.

Тож було проведено оцінку того, наскільки прийнятний даний проект для підприємства.

У результаті обчислень і виходячи з побудованого графіка (рис. 2.1.), ВНП даного проекту дорівнює 14%. Це вище норми дисконтування, що означає прийнятність даного проекту за цим критерієм.

Оскільки реалізація інвестиційних проектів пов'язана із певним ризиком, тобто невпевненістю у результатах вкладання інвестиційних ресурсів, підприємству ТОВ «Рембудсервіс» необхідно розробити правильну систему заходів протидії можливим ризикам. Перш за все, необхідно чітко розмежувати інвестиційні проекти з більш високим і низьким ступенем ризику, вивчити доцільність участі в проектах з підвищеним ризиком, передбачити заходи для захисту від можливих втрат.

Для кількісного оцінювання рівня ризику, даному підприємству слід використовувати принцип визначення можливих змін показників ефективності проекту в умовах тих чи інших несприятливих для інвестицій подій. Таким показником може бути рівень середньоквадратичного відхилення або коефіцієнт варіації. Для обчислення можливих варіантів дохідності проекту, залежно від різних обставин, використовують такі підходи: а) аналіз чутливості проекту до змін окремих факторів, які впливають на дохідність. До таких факторів належать ціна реалізації, собівартість, обсяг виробництва, вартість обладнання тощо. Оцінюється значення впливу цих факторів на загальну прибутковість проекту і відповідно до результатів вживаються заходи щодо грунтовнішої проробки інвестиційних планів та зниження ризикованості, пов’язаної з виявленими факторами; б) аналіз прогнозних сценаріїв розвитку загальноекономічних умов та здійснення самого інвестпроекту. Обчислення здійснюється за трьома варіантами: базовий розрахунок за середніх, найбільш вірогідних умов; оптимістичний варіант за найкращого перебігу подій за всіма факторами, що впливають на дохідність проекту; песимістичний варіант, в який закладаються найгірші можливі ситуації у країні й на конкретному ринку; в) метод статистичних випробувань, суть якого полягає в тому, що за допомогою електронно-обчислювальної техніки, прораховується багато варіантів дохідності проекту, залежно від показників-факторів у заданих діапазонах їхніх змін. В результаті, одержуються середні показники і статистичні характеристики їхньої варіації та розподілу для подальшого аналізу найважливіших для дохідності проекту показників та рівень ризикованості проекту за різними напрямами.

Для оцінки ризику інвестицій і прийняття інвестиційного рішення ТОВ «Рембудсервіс» необхідно використовувати два основні методи:

3. Аналіз та оцінка чутливості інвестиційного проекту. Цей метод дозволяє дати відповідь на питання, який вплив на показники ефективності проекту має зміна в певних межах окремого параметру ризику.

4. Аналіз та оцінка інвестиційного проекту з допомогою інвестиційного моделювання (корпоративної імітаційної моделі). Цей метод дозволяє визначити ефективність інвестиційних проектів з одночасним врахуванням ризиків спричинених такими факторами як високий рівень інфляції, структурної зміни в ціноутворенні, проблеми взаємних платежів і т.п.

Розглядаючи ризик окремих інвестиційних проектів потрібно брати до уваги не лише їх індивідуальний ризик, але й і вплив на ризик фірми в цілому. Аналізуючи проблему ризику пов'язаного з інвестиційними процесами на діючих підставах слід звернути увагу на проблему ефективності інвестиційного портфелю

Для зниження ступеня ризику інвестиційних проектів, дане підприємство має використовувати такі методи: 1) страхування - як засіб захисту інвестицій, порядок здійснення страхової діяльності регулюється законодавчими актами; розрізняють майнове страхування (обладнання, вантажів, будівельних матеріалів) та страхування від нещасних випадків; 2) розподіл ризиків, який полягає в тому, що суб'єкти інвестування розподіляють між собою ризик пропорційно вкладенням в інвестиційний проект; 3) створення резерву коштів на покриття непередбачених витрат; встановлюється співвідношення між потенційними ризиками інвестиційного проекту та розміром видатків на подолання можливих перешкод його реалізації; важливо правильно оцінити суму необхідного резерву, який може використовуватись для фінансування робіт, раніше не передбачених проектом, компенсації додаткових накладних витрат, витрат на оплату праці тощо; 4) розсіювання ризику; цей метод допускає одночасне інвестування декількох проектів, які відрізняються між собою, в основному, періодом надходження на підприємство грошових потоків (найближчим часом, у віддаленій перспективі).

Основними чинниками підвищення ефективності виробничих інвестицій ТОВ «Рембудсервіс» є: вдосконалення технологічної структури капіталовкладень; поліпшення відтворювальної структури виробничих інвестицій; вдосконалення механізму підготовки проектної документації та кошторисів будівельно-монтажних робіт; скорочення тривалості інвестиційного циклу; впровадження економічних методів управління інвестиційними процесами на підприємстві.

Необхідною умовою підвищення ефективності інвестиційної діяльності ТОВ «Рембудсервіс» є розробка його інвестиційної стратегії.

Процес її розробки включає: формування напрямів інвестиційної діяльності, системи довгострокових цілей; вибір найефективніших шляхів досягнення поставлених цілей.

Формування інвестиційної стратегії підприємства ТОВ «Рембудсервіс» повинне складатися з таких етапів:

1) Визначення часових горизонтів формування інвестиційної стратегії, які залежать від галузевої приналежності підприємства, прогнозованого розвитку економіки в цілому та інвестиційного клімату, зокрема.

2) Визначення стратегічних цілей інвестиційної діяльності, які можуть полягати у забезпеченні приросту капіталу, зростанні рівня прибутковості інвестицій, зміни технологічної та відтворювальної структури капітальних вкладень, зміни співвідношення між фінансовими та реальними інвестиціями.

3) Вибір найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності, які повинні перебувати в тісному взаємозв'язку із загальною стратегією підприємства (місією, загальними стратегічними цілями) і визначати цілі та принципи розподілу інвестиційних ресурсів на визначений період.

4) Оцінка розробленої інвестиційної стратегії, основними критеріями якої можуть виступати: збалансованість самої інвестиційної стратегії; узгодженість інвестиційної стратегії із загальною стратегією розвитку підприємства та зовнішнім середовищем його функціонування; відповідність ресурсного потенціалу підприємства сформованій інвестиційній стратегії; прийнятність рівня ризику; одержані внаслідок реалізації інвестиційної стратегії економічні результати.

Виникає потреба у використанні адаптованої до ринкових умов господарювання методики оцінки економічної ефективності капіталовкладень. Тим більше, що такі методики широко використовуються за кордоном і їх використання є просто необхідним з точки зору оцінки доцільності залучення іноземного капіталу та пристосування вітчизняної практики цієї оцінки до зовнішньоекономічних вимог.

Система оцінки економічної ефективності виробничих інвестицій повинна базуватись на таких принципах: повернення інвестованих коштів має оцінюватись на основі величини грошового потоку; приведення до теперішньої вартості як суми інвестицій, так і грошового потоку; для оцінки різних інвестиційних проектів, слід використовувати диференційовану дисконтну ставку (ставка відсотка), причому вона повинна змінюватись залежно від мети цієї оцінки.

 

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?