Дипломна робота «Малий бізнес як одна із передумов інтеграції України у світове господарство», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 25.03.2010 16:15 · від МОНРО · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Малий бізнес як основа сучасної ринкової інфраструктури 1.1. Теоретичні основи та класифікаційні ознаки малого бізнесу 1.2. Роль малого бізнесу в економічному розвитку країни 1.3. Зарубіжний досвід розвитку малого бізнесу Розділ 2. Загальна характеристика малого бізнесу в Україні та основні тенденції його розвитку 2.1. Історичний огляд розвитку малого бізнесу в Україні 2.2. Аналіз діяльності малих підприємств України 2.3. Аналіз розвитку малого бізнесу в регіональному розрізі 2.4. Кластерний аналіз регіонального розвитку малого бізнесу в Україні Розділ 3. Перспективи розвитку малого підприємництва в Україні 3.1. Шляхи активізації розвитку малого бізнесу в Україні 3.2. Зарубіжний досвід підтримки малого бізнесу 86 3.3. Вступ України до СОТ: перспективи розвитку малого бізнесу Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Побудова в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки європейського типу неможлива без підвищення підприємницької активності її громадян. Особливе місце в економічній системі держави і в житті суспільства відводиться малому підприємництву. Це зумовлено тим, що мале підприємництво є одним з провідних секторів ринкової економіки і значною мірою впливає на темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику внутрішнього валового продукту, структурну перебудову економіки, характеризується швидкою окупністю витрат. Мале підприємництво відіграє важливу роль у насиченні ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту, реалізації інновацій, створенні додаткових робочих місць. Воно, як правило, має високу мобільність, раціональні форми управління, формує новий соціальний прошарок підприємців-власників, сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції тощо.

В результаті даного дослідження було сформульовано узагальнююче поняття малого підприємництва, а саме: малий бізнес - це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку, тобто, практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб’єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу.

У всіх розвинених країнах світу малий бізнес є провідним сектором економіки, за яким закріплюється роль своєрідного каталізатора інноваційних процесів у виробництві та розвитку сфери виробничих, збутових, інформаційно-консультативних і побутових послуг, значення яких в економічному житті розвинутих країн все більше зростає.

У світовій практиці вважається нормою державне заохочення малого бізнесу в інтересах товариства і держави. При цьому завдання держави полягає не в тому, щоб просто передати малим підприємствам фінансові, технічні й інші ресурси, і не в тому, щоб підтримувати їх за будь-яку ціну, а в тому, щоб створити правові й економічні умови для їхнього виживання, спроможності зростати і самостійно розвиватися в умовах ринку.

Отже, у розвинутих країнах малий бізнес є невід'ємною частиною ринкового господарства. Він, як джерело прогресивних економічних змін, набув особливої актуальності у 90-х роках.

На жаль, малий бізнес в Україні, який протягом багатьох років формувався як засіб виживання для самих підприємців та їх родин, так і залишився “бізнесом виживання”, не сформувавшись у повноцінний сектор економіки, як це має місце в багатьох країнах. Отже, в Україні малий бізнес поки що займає символічне місце в економічному просторі, однак з ним пов’язують надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці та створення умов для впровадження ринкових реформ. В прийнятому Верховною Радою законі ”Про державну підтримку малого підприємництва” підприємництво розглядається як “провідна сила в подоланні негативних процесів в економіці та забезпеченні сталого позитивного розвитку суспільства, як одна із сфер забезпечення зайнятості населення, запобіганню безробіттю та створення нових робочих місць”.

В результаті даного дослідження були виявлені такі тенденції у розвитку малого бізнесу в Україні, як: зростання кількості малих підприємств, зменшення їх частки у загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг, скорочення кількості найманих працівників, повільне збільшення питомої ваги обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами в загальному обсязі по економіці України, Фінансовий результат від діяльності малих підприємств має збитковий характер, тоді як на великих і середніх підприємствах в цілому маємо прибуткове сальдо тощо. Тобто розвиток малого бізнесу в Україні має негативний соціальний та слабкий економічний ефекти, що свідчить про те, що малі підприємства ще не повною мірою виконують відведеної їм ролі провідного сектора ринкової економіки. Щодо галузевої структури розвитку малого підприємництва в Україні, то слід відмітити, що воно розвивається у таких галузях як промисловість, будівництво, оптова та роздрібна торгівля, готельний та ресторанний бізнес, транспорт, операції з нерухомістю, надання різноманітних послуг тощо.

Таким чином, нинішній стан малого бізнесу не задовольняє ні державні інституції, ні самих підприємців, ні громадськість і, врешті решт, стримує потенційно можливий розвиток економіки і добробуту. Такі країни як Польща, Чехія, Угорщина, країни Балтії, які майже одночасно з Україною розпочали перехід до ринкової економіки, досягли не тільки макроекономічних успіхів, але й наблизилися до рівня розвинених країн за показниками малого бізнесу. На вирішальну фазу перехідного періоду західним сусідам знадобилося 5-7 років. В Україні ж відставання від розвинених країн за головними макропоказниками складає десятки разів. Аналіз стану малого підприємництва показує, що сектор малого бізнесу в Україні перебуває на початковому етапі розвитку і характеризується високим ступенем неефективності. Темпи розвитку малого підприємництва в Україні є недостатніми для забезпечення виконання всього комплексу притаманних йому функцій в економічній системі держави. Загальний рівень сектору малого бізнесу ще недостатній з точки зору вимог раціональної ринкової економіки держави, і потребує подальшої підтримки держави в законодавчому та економічному плані з метою скорішої інтеграції до світового господарства та підвищення добробуту населення через розвиток приватної ініціативи.

Одне із завдань даного дослідження мало на меті аналіз регіонального розвитку малого бізнесу. Даний аналіз показав, що на сьогодні головними чинниками розвитку малого бізнесу є відповідні нормативно-правове поле та інституційно-інфраструктурна база в регіонах. Подальший розвиток малого підприємництва потребує формування і здійснення відповідної ефективної та гнучкої регіональної політики.

Для даного дослідження регіонального розвитку малого бізнесу в Україні був застосований саме кластерний аналіз. Слід зазначити, що значна перевага кластерного аналізу полягає в тому, що він дозволяє здійснювати розподіл об’єктів не за одним параметром, а за цілим набором ознак. Крім того, кластерний аналіз на відміну від математико-статистичних методів не обмежує види об’єктів, що розглядаються, і дозволяє розглядати велику кількість початкових даних. Це має дуже велике значення для дослідження розвитку малого підприємництва в регіонах України, оскільки показники мають різний вигляд та різні одиниці виміру, що ускладнює застосування традиційних економетричних підходів. Це дало можливість розбити всю початкову сукупність показників на групи (кластери) за відповідними критеріями. В результаті були обрані найбільш репрезентативні показники.

Таким чином, після проведеного аналізу було здійснено розподіл усіх регіонів на три групи: регіони з високим рівнем розвитку малого бізнесу (м.Київ, Київська, Львівська області, м.Севастополь, Запорізька, Харківська, Миколаївська, Полтавська області), регіони із середнім рівнем розвитку (Донецька область, АР Крим, Одеська, Сумська, Черкаська, Житомирська, Вінницька, Херсонська, Івано – Франківська, Дніпропетровська, Чернівецька області) та регіони з низьким рівнем розвитку малого бізнесу (Рівненська, Кіровоградська, Хмельницька, Тернопільська, Чернігівська, Волинська, Луганська, Закарпатська області).

Слід відмітити, що потенціал регіонів використовується недостатньо. Тому для кожного окремого регіону має бути розроблена конкретна програма розвитку, яка має ґрунтуватися на його пріоритетах та особливостях, враховуючи при цьому загальні тенденції. Диспропорційність в економічному розвитку регіонів України може значною мірою бути знижена за рахунок комплексних структурних змін, особливо в розвитку малого підприємництва за основними видами економічної діяльності. До основних завдань регіональної політики підтримки малого підприємництва належать: забезпечення активної участі суб’єктів малого підприємництва у розв’язанні соціально-економічних проблем регіонів, вдосконаленні та диверсифікації структури економіки регіонів, запровадженні інноваційної моделі розвитку регіональних економік; створення нових робочих місць та зменшення безробіття; формування соціального прошарку власників і підприємців.

В Україні можна відзначити такі проблеми розвитку малого бізнесу, як: відсутність чітко сформульованої та виконуваної державної політики у сфері підтримки малого підприємництва; збільшення адміністративних бар’єрів (реєстрація, ліцензування, сертифікація, система контролю тощо) та надмірне втручання органів державної влади у діяльність суб’єктів малого підприємництва; корупція в органах державної влади, яка стимулює до ведення діяльності у «тіньовій зоні» тощо.

Ці основні недоліки та багато інших стримують розвиток малого бізнесу в нашій країні. Сформоване економічне середовище підриває стимули до підприємницької діяльності, що тільки і можуть призвести до утворення ринкової економіки.

Незважаючи на всі перепони на шляху розвитку малого бізнесу, перспективи розвитку малих підприємств дуже великі. Зарубіжний досвід переконливо свідчить, що в усіх розвинутих країнах такі підприємства давно оформилися в самостійні структурні підрозділи малого бізнесу; вони зайняті виготовленням продукції невеликих серій, сезонного попиту, виробляють компоненти для великих підприємств. Особливо відчутна роль малого бізнесу в галузі НТП. Потрібно ще раз відзначити, що в розвинутих країнах саме малому бізнесу приділяється увага в державному масштабі. Держава підтримує малий бізнес як і грошима, так і різноманітними пільгами, у сфері податкової політики.

В Україні малому підприємництву поки що не приділяється належної уваги. Сьогодні фактично ще не розроблена чітка концепція і всебічно не обґрунтована програма розвитку цієї форми господарювання. Недосконалою є система фінансування та матеріально-технічного забезпечення становлення і розвитку малого бізнесу. Багато в чому невідпрацьованими залишаються правові й організаційні питання діяльності мікрофірм. Поки що в Україні малі підприємства утворюються "на порожньому місці" або на базі існуючих структурних одиниць і підрозділів різних підприємств. Безперечно, у міру демократизації вітчизняної економіки, розвитку ринкових відносин різноманітнішими стануть і форми утворення малих підприємств.

Як свідчить світовий досвід розвиток ринкової економіки є головним способом становлення та зміцнення держави. Ринкова економіка в свою чергу грунтується, насамперед, на приватному бізнесі, особистій ініціативі, що й дає кожному можливість самореалізації і самоутвердження. Тому для України надзвичайно важливим є розвиток малого бізнесу шляхом вирішення основних проблем у цій сфері. Однак, незважаючи на ту велику роль, яка відводиться малому і середньому бізнесу, розвиток підприємництва в Україні не відповідає вимогам часу.

Слід розуміти, що відсутність змін в Україні у ставленні до малого бізнесу, бездіяльність органів влади призведе до консервації малого бізнесу як сектора. Потрібно вжити ключові заходи з перебудови дій держорганів з паперово-декларативних на реально ефективні. Керівний принцип в даному випадку – це розробка програми дій з підтримки розвитку малого підприємництва за критерієм досягнення кінцевих показників. У ході даного дослідження були визначені такі методи активізації розвитку підприємств малого бізнесу України, як: державно-адміністративні, кредитно-економічні, податкові методи та соціально-психологічні методи.

Життя та практика розвитку світової економіки довели справедливість тези про те, що мале підприємництво відіграє виключно важливу роль в економічній та соціальній системах розвинутих країн лише за умов всілякої підтримки з боку держави та суспільства. Більшість розвинених країн мають розроблені спеціальні програми розвитку та підтримки малого бізнесу як на державному, так і на регіональному рівнях.

На нашу думку, саме малий бізнес може бути головним лобістом ідеї прискорення інтеграції України до світової економічної спільноти. Адже лібералізація підприємницької діяльності у відповідності до міжнародних принципів та правил створює для малого бізнесу нові можливості розвитку. З досвіду інших країн можемо стверджувати, що важливим фактором, що розширює можливості розвитку малого бізнесу, є їх приєднання до угод Світової організації торгівлі. Особливо привабливим позитивом участі України в СОТ для малих підприємців має бути здешевлення кредитних довгострокових ресурсів та покращення якості фінансових послуг. Як показує досвід членів СОТ, вступ до цієї організації має також ряд довгострокових позитивних наслідків для розвитку малого бізнесу, зокрема через активнішу підтримку державою підприємництва. Очікувані позитиви приєднання України до угод СОТ для малого бізнесу є достатньо вагомими і створюють нові резерви для підвищення конкурентоздатності товарів та послуг. Тому набуття Україною членства в СОТ у поєднанні з внутрішніми реформами регуляторної та фіскальної системи – важливе завдання уряду, спрямоване на підвищення потенціалу розвитку підприємництва.

Слід зауважити, що членство в СОТ створює можливості розвитку і не є гарантією того, що ці можливості будуть реалізовані. Лише підприємці за сприяння держави можуть сповна використати резерви розвитку, що з’являться після набуття Україною членства в СОТ.

Отже, в Україні існує нагальна необхідність формування та реалізації нової державної політики щодо малого підприємництва. Розвиток та становлення малого підприємництва не є і не може бути автоматичним наслідком економічного зростання, і лише виважена і розумна державна політика є запорукою сталого розвитку

Коментар модератора

Статистична інформація за 2004-2006 років, посилань на літературу мало, хороша статистика

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення